Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Toán lớp 11

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Së gi¸o dôc - ®µo t¹o h¶I phßng ®Ò thi häc sinh giái
Trêng thpt trÇn nguyªn h·n M«n to¸n líp 11- n¨m häc 2008-2009
Thêi gian lµm bµi : 150’
Bµi 1( 4,0 ®iÓm )
1, Gi¶i ph¬ng tr×nh :
2
6 4
2 4 2 2
4
x
x x
x
2, Gi¶i ph¬ng tr×nh sau :
2
2005
2 cos( )
2 3 tan
2
cos 1 tan
x
y
x y
(x, y lµ c¸c Èn )
Bµi 2 (4,0 ®iÓm )
Cho hµm sè
4 3 2
( ) ,( , , , )f x x ax bx cx d a b c d R
BiÕt
(1) 10f
,
(2) 20f
,
(3) 30f
H·y tÝnh
(12) ( 8)
25
10
f f
Bµi 3 (4,0 ®iÓm )
Cho d·y sè
( )
n
u
®îc x¸c ®Þnh nh sau
(n = 1,2,3,4,)
1, Chøng minh
lim
n
n
u


2, T×m
3
1 2
2 3 4 1
lim( ... )
n
n
n
u u
u u
u u u u

Bµi 4 (4,0 ®iÓm )
Cho ba sè d¬ng x,y,z tho¶ m·n
1 1 1 1
x y z xyz
T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña
2
2 1
1 1 1
y
x z
P
x y z
Bµi 5 (4,0 ®iÓm )
Cho tam gi¸c ®Òu ABC ,
1, M lµ ®iÓm n»m trong tam gi¸c sao cho
2 2 2
MA MB MC
. H·y tÝnh gãc
·
BMC
2, Mét ®iÓm S n»m ngoµi (ABC ) sao cho tø diÖn SABC ®Òu , gäi I, K lµ trung ®iÓm cña c¸c
c¹nh AC vµ SB , Trªn ®êng th¼ng AS vµ CK ta chän c¸c ®iÓm P,Q sao cho PQ// BI
TÝnh ®é dµi PQ biÕt c¹nh cña tø diÖn cã ®é dµi b»ng 1
Së gi¸o dôc - ®µo t¹o h¶I phßng ®¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái
Trêng thpt trÇn nguyªn h·n M«n to¸n líp 11- nh:2008-2009
1
Đề thi HSG môn Toán lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG môn Toán lớp 11 - Người đăng: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi HSG môn Toán lớp 11 9 10 867