Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HSG TỈNH HÀ TĨNH MÔN TIN HỌC

Được đăng lên bởi Ånh Lëë
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 2 trang)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 11 THPT - NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Tin học
Thời gian 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
TỔNG QUAN BÀI THI

Bài 1
Bài 2
Bài 3

Tên bài
Dãy con lớn nhất
Robot công nghiệp
Tạo sơn tổng hợp

Tệp bài làm
DAYSO.PAS
ROBOT.PAS
SON.PAS

Tệp dữ liệu vào
DAYSO.INP
ROBOT.INP

Tệp dữ liệu ra
DAYSO.OUT
ROBOT.OUT
SON.OUT

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây:
Bài 1: Dãy con lớn nhất
Cho dãy số A gồm N số nguyên A 1, A2, ..., AN. Dãy số Ap,...,Aq với 1≤p,q≤N được gọi
là dãy con của dãy số A. Tổng giá trị các số trong một dãy con được gọi là trọng lượng của
dãy con đó. Hãy tìm dãy con có trọng lượng lớn nhất của dãy số A.
Dữ liệu vào là tệp văn bản dayso.inp có cấu trúc:
- Dòng đầu tiên chứa số N (N≤255).
- Dòng thứ hai chứa dãy số A, các số ghi cách nhau ít nhất là một ký tự trống..
Dữ liệu ra là tệp văn bản dayso.out có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên chứa hai số cách nhau ít nhất một ký tự trống là chỉ số của số đầu và
số cuối của dãy con tìm được.
- Dòng thứ hai chứa trọng lượng của dãy con tìm được.
Ví dụ:
Tệp dayso.inp
Tệp dayso.out
5
13
3 -1 2 -2 1
4
Bài 2: Robot công nghiệp
Trong một nhà máy có trang bị loại Robot công nghiệp để thực hiện việc tự động hoá gia
công các sản phẩm. Việc gia công các sản phẩm của Robot được thực hiện đồng thời trên
hai sản phẩm cùng một lúc theo tiến trình: Với mỗi loại thao tác gia công được Robot thực
hiện trên sản phẩm thứ nhất xong rồi chuyển sang thực hiện trên sản phẩm thứ hai. Để hoàn
thành một sản phẩm, Robot có thể thực hiện tới N loại thao tác gia công (N≤ 24) và mỗi loại
thao tác gia công đã thực hiện trên một sản phẩm nào đó rồi thì không thực hiện lại trên sản
phẩm đó nữa. Robot hoạt động bằng lệnh là một dãy ký tự in hoa, mỗi ký tự là lệnh thực
hiện cho một loại thao tác gia công. Lệnh thực hiện các loại thao tác gia công khác nhau là
các ký tự khác nhau. Việc đọc dòng lệnh và thực hiện lệnh của Robot được tiến hành theo
các chu trình như sau:
+ Chu trình thứ nhất: Đọc ký tự thứ nhất, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ
nhất. Tiếp theo đọc ký tự thứ N, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ hai.
+ Chu trình thứ hai: Đọc ký tự thứ hai, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ nhất.
Tiếp theo đọc ký tự thứ N-1, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ hai.
+ Chu trình thứ ba: Đọc ký tự ba, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ nhất. Tiếp
theo đọc ký tự t...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 2 trang)
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 11 THPT - NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Tin học
Thời gian 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
TỔNG QUAN BÀI THI
Tên bài Tệp bài làm Tệp dữ liệu vào Tệp dữ liệu ra
Bài 1 Dãy con lớn nhất DAYSO.PAS DAYSO.INP DAYSO.OUT
Bài 2 Robot công nghiệp ROBOT.PAS ROBOT.INP ROBOT.OUT
Bài 3 Tạo sơn tổng hợp SON.PAS SON.OUT
Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây:
Bài 1: Dãy con lớn nhất
Cho dãy s A gồm N s nguyên A
1
, A
2
, ..., A
N
. Dãy số A
p
,...,A
q
với 1≤p,q≤N được gọi
dãy con của dãy số A. Tổng giá tr các strong một dãy con được gọitrọng lượng của
dãy con đó. Hãy tìm dãy con có trọng lượng lớn nhất của dãy số A.
Dữ liệu vào là tệp văn bản dayso.inp có cấu trúc:
- Dòng đầu tiên chứa số N (N≤255).
- Dòng thứ hai chứa dãy số A, các số ghi cách nhau ít nhất là một ký tự trống..
Dữ liệu ra là tệp văn bản dayso.out có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên chứa hai scách nhau ít nhất mt ký tự trống là chỉ số của số đầu và
số cuối của dãy con tìm được.
- Dòng thứ hai chứa trọng lượng của dãy con tìm được.
Ví dụ:
Tệp dayso.inp Tệp dayso.out
5
3 -1 2 -2 1
1 3
4
Bài 2: Robot công nghiệp
Trong một nhà máy có trang bị loại Robot công nghiệp để thực hiện việc tự động hoá gia
công các sản phẩm. Việc gia công các sản phẩm của Robot được thực hiện đồng thời trên
hai sản phẩm cùng một lúc theo tiến trình: Với mỗi loại thao tác gia công được Robot thực
hiện trên sản phẩm thứ nhất xong rồi chuyển sang thực hiện trên sản phẩm thứ hai. Đhoàn
thành một sản phẩm, Robot có thể thực hiện tới N loại thao tác gia công (N≤ 24) và mỗi loại
thao tác gia công đã thực hiện trên một sản phẩm nào đó rồi tkhông thực hiện lại trên sản
phẩm đó nữa. Robot hoạt động bằng lệnh một dãy ký tự in hoa, mỗi tự lệnh thực
hiện cho một loại thao tác gia công. Lệnh thực hiện các loại thao tác gia công khác nhau
các tự khác nhau. Việc đọc dòng lệnh và thực hiện lnh của Robot được tiến nh theo
các chu trình như sau:
+ Chu trình thứ nhất: Đọc ký tự thứ nhất, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ
nhất. Tiếp theo đọc ký tự thứ N, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ hai.
+ Chu trình thứ hai: Đọc ký tự thứ hai, thực hiện lệnh tương ng trên sản phẩm thứ nhất.
Tiếp theo đọc ký tự thứ N-1, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ hai.
+ Chu trình thứ ba: Đọc ký tự ba, thực hiện lnh tương ứng trên sản phẩm thứ nhất. Tiếp
theo đọc ký tự thứ N-2, thực hiện lệnh tương ứng trên sản phẩm thứ hai.
1
ĐỀ THI HSG TỈNH HÀ TĨNH MÔN TIN HỌC - Trang 2
ĐỀ THI HSG TỈNH HÀ TĨNH MÔN TIN HỌC - Người đăng: Ånh Lëë
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI HSG TỈNH HÀ TĨNH MÔN TIN HỌC 9 10 21