Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kết cấu thép - gỗ

Được đăng lên bởi congminh1407
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ THI KEÁT CAÁU THEÙP – GOÃ
Lôùp KD04
Thôøi gian 90 phuùt
Ñöôïc söû duïng taøi lieäu
Giaûng vieân ra ñeà: Voõ Vaên Tuaán
I. Phaàn keát caáu theùp (7ñ)
Thieát keá heä thoáng daàm phuï (duøng theùp ñònh hình chöõ I – phuï luïc) trong moät saøn
kích thöôùc 7 x 12 m, caùc daàm caùch nhau 1 m ( hình veõ), saøn daøy 8mm. Yeâu caàu
choïn vaät lieäu theùp CT3 coù cöôøng ñoä chòu keùo R = 2100kg/cm
2
, cöôøng ñoä chòu caét
R
c
= 1500 kg/cm
2
. Heä soá vöôït taûi n =1.2. Ñoä voõng cho pheùp [f/l] = 1/250. Hoaït taûi
saøn 1200kg/m
2
12m
1m 1m 1m
daàm I ñònh hình
II. Phaàn keát caáu goã (3ñ)
Choïn tieát dieän coät goã chòu neùn ñuùng taâm, löïc neùn N = 8.5 taán. Chieàu cao coät l =
5m, lieân keát hai ñaàu ngaøm. Cho goã nhoùm V, ñoä aåm W = 20%
Đề thi kết cấu thép - gỗ - Người đăng: congminh1407
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi kết cấu thép - gỗ 9 10 495