Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát môn toán lớp 10 A1

Được đăng lên bởi Khung Long
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BÌNH THANH
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 10 A1,2,3 . VÒNG 2
NĂM HỌC: 2009-2010

MÔN THI: TOÁN. NGÀY 28-3-2009
Thời gian:150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu I. (2.5 điểm)
1. Giải phương trình và bất phương trình :
a.

x2  6x  6  2 x 1

2
2
b. x - 3x + 2 + x < 2x

2. Định m để bất phương trình : (m+1) x – 2(m +1)x + 5 – m < 0 vô nghiệm
Câu II.(2 điểm).
1. Giải phương trình: 2 x 2 + 4 x - 3 x 2 + 2 x =- 1
2. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã 2 nghiÖm thùc ph©n biÖt:
3 x 2  2 x  2m  3  2 x  1

Câu III.(2 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

1.

 

 x 2  2x  3x  y  18
 2
 x  5x  y  9 0

 x 2  2 y 2  2 x  y

2. 

2
2
 y  2 x  2 y  x

Câu IV.(3 điểm).
1.

2.

Câu V.(0.5 điểm).
Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: x + 2y+ 3z = 2. Chứng minh rằng:
x2
y2
z2


≥
72 y  108 z 27 z  9 x 4 x  8 y

----------------------------Hết----------------------------

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BÌNH THANH
ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 10 A
1,2,3
. VÒNG 2
NĂM HỌC: 2009-2010
MÔN THI: TOÁN. NGÀY 28-3-2009
Thời gian:150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu I. (2.5 điểm)
1. Giải phương trình và bất phương trình :
a.
2
6 6 2 1x x x
b.
2 2
x - 3x + 2 + x < 2x
2. Định m để bất phương trình : (m+1) x – 2(m +1)x + 5 – m < 0 vô nghiệm
Câu II.(2 điểm).
1. Giải phương trình:
x x x x+ - + =-
2 2
2 4 3 2 1
2. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã 2 nghiÖm thùc ph©n biÖt:
2
3 2 2 3 2 1x x m x
Câu III.(2 điểm). Giải các hệ phương trình sau:
1.
095
1832
2
2
yxx
yxxx
2.
2 2
2 2
2 2
2 2
x y x y
y x y x
Câu IV.(3 điểm).
1.
2.
Câu V.(0.5 điểm).
Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: x + 2y+ 3z = 2. Chứng minh rằng:
2 2 2
72 108 27 9 4 8
x y z
y z z x x y
----------------------------Hết----------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi khảo sát môn toán lớp 10 A1 - Người đăng: Khung Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi khảo sát môn toán lớp 10 A1 9 10 923