Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Lí thuyết mạch 2

Được đăng lên bởi Thukhoadaihocla Ta
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Tính công suất phát của nguồn E và công suất tiêu thụ của 3 ñiện trở. Biết (N – số

Eɺ = 220∡0 ; R1 = 20Ω ; R2 = 40Ω ; Z C = − j15 ;
Z L = j * (15 + 0,1N ) ; ñiện trở phi tuyến Rx có ñặc tính cho theo trị hiệu dụng
3
Uɺ = (20 + N ) ⋅ Iɺ + 0,5 ⋅ Iɺ

thứ tự của sinh viên)

x

x

x

Bài 2: Tính dòng i2 (t ) qua ñiện trở tải Rt biết e(t ) = 220 + (10 + 0,1N )sin(t ) (với

 2 100
,
0,5 3 

N – số thứ tự của sinh viên), Rt = 10Ω , mạng hai cửa thuần trở có A = 
cuộn dây phi tuyến có ñặc tính tức thời ψ = 5i + 0,7i .
3

−9

Bài 3: Một ñường dây dài không tiêu tán có L0 = 48 mH km và C0 = 3.10 F km .
Cuối ñường dây có lắp một tải R2 = 1000Ω ñược bảo vệ bởi tụ C2 = (4 + N ) mH .
Xác ñịnh ñiện áp khúc xạ vào tải và ñiện áp phản xạ khi có một sóng

u (t ) = 1000.1(t )kV ñánh tới cuối ñường dây. Biết ảnh Laplace L (u (t )) =

1000
p

Bµi 4: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ. TÝnh c«ng suÊt ph¸t cña nguån Eɺ1 vµ c«ng suÊt tiªu
thô cña ®iÖn trë R vµ R . BiÕt Eɺ = 20∡0 V ; R = 20Ω; R = 10Ω; Z = − j10; cuén
1

1

2

1

2

C

d©y phi tuyÕn cã ®Æc tÝnh cña gi¸ trÞ hiÖu dông cho
theo b¶ng sau
Uɺ

0

3,2

5

8

12

Iɺ

0

0,25

0,5

0,75

1

Bµi 5: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ. BiÕt
e1 = 40 + sin ( 3t )V ; R1 = 10Ω; R2 = 12Ω; L = 0,1H ; tô
®iÖn phi tuyÕn C x cã ®Æc tÝnh q = 10−3 u + 10−5 u 3 . TÝnh
dßng qua tô Cx .
Bµi 6: Cho ®−êng d©y truyÒn t¶i kh«ng tiªu t¸n nh− h×nh vÏ. BiÕt ®−êng d©y cã
Z c = 250Ω , vËn tèc truyÒn sãng v = 250.000km / s , chiÒu dµi l = 200km . Cuèi ®−êng
d©y cã l¾p t¶i R2 = 250Ω cïng víi hai phÇn tö b¶o vÖ L2 = 0,8H vµ C2 = 0,1mF . BiÕt
t¹i thêi ®iÓm t = 0 cã mét sãng ®¸nh tíi ®Çu ®−êng d©y víi utoi (t ) = 750e−250t 1(t ) kV .
H y tÝnh ®iÖn ¸p trªn t¶i uR2 (t )

Bài 7:
Cho mạch ñiện như hình vẽ.
Biết E1 = 15V ;
e2 (t ) = 0,1sin(5t );
R1 = 12Ω; R2 = 18Ω ;
 1,6 100 
;
C = 10mF ; A = 
 0,01 1,25
ñiện trở phi tuyến Rx có ñặc tính Vôn-Ampe: u = 15i + 0,6i 3 . Tính ñiện áp uRx (t )
trên ñiện trở phi tuyến.

Bài 8:
Cho mạch ñiện như hình vẽ. Biết nguồn dòng
một chiều J = 2 A; R1 = 10Ω; R2 = 15Ω;
R3 = 25Ω; R4 = 30Ω; C = 0,1mF ; cuộn dây phi
tuyến
có
ñặc
tính
Webe-Ampe:
3
3
Ψ = ai + bi = 2i + 0,75i . Sử dụng phương
pháp các bước sai phân liên tiếp, tính dòng ñiện
iL (t ) cho t = 0, h,2h,…,4h biết tại t = 0 ta ñóng
khóa K. Bước sai phân h = 10ms .
Bài 9:
Cho ñường dây truyền tải có các thông số ñặc trưng sau: R0 = 0,12Ω / km;
L0 = 1,5.10−3 H / km; G0 = 0,45.10−6 S / km; C0 = 10−8 F / km; chiều dài l = 200km ,
tần số trong mạch f = 50 Hz . Ở cuối ñườn...
Bài 1:
Tính công suất phát của nguồn E và công suất tiêu thụ của 3 ñiện trở. Biết (N – s
thứ tự của sinh viên)
220 0
E
=
ɺ
;
1
20
R
=
;
2
40
R
=
;
15
C
Z j
;
*(15 0,1 )
L
Z j N
= +
; ñiện trở phi tuyến
x
R
ñặc tính cho theo trị hiệu dụng
3
(20 ) 0,5
x x x
U N I I
= + +
ɺ ɺ ɺ
Bài 2:
nh dòng
2
( )
i t
qua ñiện trở tải
t
R
biết
( ) 220 (10 0,1 )sin( )
e t N t
= + +
(với
N số thứ tự của sinh viên),
10
t
R
=
, mạng hai cửa thuần trở
2 100
0,5 3
=
A
,
cuộn dây phi tuyến có ñặc tính tức thời
3
5 0,7
i i
ψ
= +
.
Bài 3:
Một ñường dây dài không tiêu tán có
0
48
L mH km
=
9
0
3.10
C F km
=
.
Cuối ñường y lắp một tải
2
1000
R
=
ñược bảo v bởi tụ
(
)
2
4
C N mH
= +
.
Xác ñịnh ñiện áp khúc xạ vào tải và ñiện áp phản xạ khi một sóng
( ) 1000. ( )
u t t kV
=
1
ñánh tới cuối ñường dây. Biết ảnh Laplace
1000
( ( ))L u t
p
=
Đề thi Lí thuyết mạch 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Lí thuyết mạch 2 - Người đăng: Thukhoadaihocla Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi Lí thuyết mạch 2 9 10 11