Ktl-icon-tai-lieu

đề thi lý thuyết thống kê

Được đăng lên bởi lam-thuy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2355 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Kinh Tế - Luật
Bộ môn Toán - TKKT

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN Lý thuyết Thống Kê

Thời gian làm bài: 75 phút;
(20 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ và tên SV:............................................................. Lớp: …………. Mã SV:………………………
HƯỚNG DẪN:
1. GẠCH CHÉO BẰNG BÚT MỰC (HOẶC VIẾT CHÌ) VÀO ĐÁP ÁN CẦN CHỌN.
2. NẾU MUỐN THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN THÌ TÔ ĐEN Ô ĐÃ CHỌN TRƯỚC ĐÓ VÀ
GẠCH CHÉO VÀO ĐÁP ÁN MỚI.
1

2

3

4

5

6

7

8

PHIẾU TRẢ LỜI
9
10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

A
B
C
D
Đề thi gồm có: 4 trang

Câu 1: Biểu đồ điểm thi Anh Văn tại 1 lớp học:

Một sinh viên được xếp loại trung bình khi có số điểm từ 55 đến 70. Có bao nhiêu phần trăm sinh viên
đạt loại trung bình?
A. 50%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
Câu 2: Trước ngày bầu cử, để biết tỷ lệ phần trăm các cử tri đang còn do dự chưa biết bỏ phiếu cho ai,
người ta hỏi ý kiến cử tri được chọn một cách ngẫu nhiên. Số tối thiểu phải là bao nhiêu để khoảng
tin cậy 95% có độ dài không vượt quá 0.04.
A. không xác định được
B. 600
C. 2401
D. 601
Câu 3: Tài liệu về năng suất lao động (kí hiệu là X) của công nhân trong một tổ sản xuất được cho bởi
bảng sau
X (sản phẩm/người)
20
21
23
25
27
Số công nhân
4
18
14
20
8
Kí hiệu X , MedX , ModX theo thứ tự lần lượt là năng suất lao động trung bình, số trung vị và yếu
vị của X. Khi đó
A. MedX > X > ModX
B. X > ModX > MedX
C. MedX > ModX > X
D. ModX > X > MedX
Trang 1/4 - Mã đề thi 132

Câu 4: Một nhân viên nghiên cứu thị trường phỏng vấn ngẫu nhiên 18 người xem họ có (C) hay không
(K) tiêu dùng một loại sản phẩm và thu được dãy câu trả lời như sau: CKKCCCKCKCCCKCKCCK.
Hãy ước lượng tỷ lệ khách hàng tiêu dùng sản phẩm đó với mức ý nghĩa 2%.
A. (34,34 ; 87,77) (%)
B. (34,45 ; 87,77) (%)
C. (34,45 ; 87,88) (%)
D. (34,34 ; 87,88) (%)
Câu 5: Người ta muốn tìm khoảng tin cậy 90% cho điểm trung bình của học sinh trong kì thi tốt nghiệp
với sai số không vượt quá 0.2; kích thước mẫu cần lấy bao nhiêu? Giả sử rằng một mẫu điều ta sơ bộ đã
cho ta độ lệch chuẩn 1.2.
A. 97
B. 96
C. 99
D. 98
Câu 6: Trong một nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, các biến sau đây được đo lường trên mỗi con cá:
1. giới tính; 2. trọng lượng ban đầu (g); 3. nhiệt độ cơ thể (oC); 4. trọng lượng tăng lên sau khi sử dụng
loại thức ăn mới (g).
Thang đo của các biến (theo thứ tự) là:
A. Định danh, tỷ lệ, khoảng, khoảng.
B. Thứ bậc, tỷ lệ, khoảng, tỷ lệ.
C. Định danh, tỷ lệ, khoảng , tỷ lệ.
D. Định danh, tỷ lệ, tỷ lệ, tỷ lệ.
Câu 7: Một nhà nghiên cứu muốn phỏng vấn 10 người trong số hơn 150 người ...
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
Trường Đại hc Kinh Tế - Lut
B môn Toán - TKKT
ĐỀ THI TRC NGHIM
MÔN Lý thuyết Thng Kê
Thi gian làm bài: 75 phút;
(20 câu trc nghim)
đề thi 132
H và tên SV:............................................................. Lp: …………. Mã SV:………………………
HƯỚNG DN:
1. GCH CHÉO BNG BÚT MC (HOC VIT CHÌ) VÀO ĐÁP ÁN CN CHN.
2. NU MUN THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN THÌ TÔ ĐEN Ô ĐÃ CHN TRƯỚC ĐÓ VÀ
GCH CHÉO VÀO ĐÁP ÁN MI.
PHIU TR LI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { {
B
{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { {
C
{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { {
D
{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { {
Đề thi gm có: 4 trang
Câu 1: Biu đồ đim thi Anh Văn ti 1 lp hc:
Mt sinh viên được xếp loi trung bình khi có s đim t 55 đến 70. Có bao nhiêu phn trăm sinh viên
đạt loi trung bình?
A. 50% B. 20% C. 25% D. 30%
Câu 2: Trước ngày bu c, để biết t l phn trăm các c tri đang còn do d chưa biết b phiếu cho ai,
người ta hi ý kiến
c tri được chn mt cách ngu nhiên. S ti thiu phi là bao nhiêu để khong
tin cy 95% có độ dài không vượt quá 0.04.
A. không xác định được B. 600
C. 2401 D. 601
Câu 3: Tài liu v năng sut lao động (kí hiu là X) ca công nhân trong mt t sn xut được cho bi
bng sau
X (sn phm/người) 20 21 23 25 27
S công nhân 4 18 14 20 8
hiu ModXMedXX ,, theo th t ln lượt là năng sut lao động trung bình, s trung v và yếu
v ca X. Khi đó
A.
ModXXMedX >>
B.
MedXModXX >>
C.
XModXMedX >>
D.
MedXXModX >>
đề thi lý thuyết thống kê - Trang 2
đề thi lý thuyết thống kê - Người đăng: lam-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi lý thuyết thống kê 9 10 689