Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi mô phỏng

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên……………………………………..MSSV…………………Lớp………………
ĐỀ THI MÔ PHỎNG - K54 (30ph)
Đề 11 - Tổng hợp benzene từ toluen
Sinh viên lưu các case trong 1 folder, đặt tên folder như sau: hovaten-lop
1. Thực hành mô phỏng hệ thống chuyển hóa hydro de alkyl hóa
C7H8 + H2  C6H6 + CH4
Phản ứng một chiều. Động học:
k = A (e-E/RT)ptoluene (pH2)0,5
A = 3,6858 x 106; E = 73087 BTU/lbmole
Dòng toluene nguyên liệu có nhiệt độ 30 oC, áp suất 14,7 psia, lưu lượng 1,1 e+4
lbmole/h, được gia nhiệt lên 510 oC, được trộn với dòng H2 nhiệt độ 510 oC, áp suất
73,48 psia, tỷ lệ mole H2/Toluene là 1,5. Hỗn hợp được nén lên áp suất 362,6 psia rồi đi
vào thiết bị phản ứng đoạn nhiệt PFR chiều dài 10m, đường kính 0,75m, ΔP=3 psia.
Dòng sản phẩm ra được làm lạnh đến 15 oC rồi đi vào tháp tách sơ bộ.
Phần sản phẩm lỏng sau khi ra khỏi tháp tách sơ bộ được đưa vào thiết bị
stabilizer (tháp đun đáy) để tách hết phần khí dư khỏi sản phẩm lỏng. Stabilizer có 5 đĩa;
hệ số hồi lưu đáy tháp là 2.5; áp suất đỉnh là 2430 kpa; áp suất đáy tháp là 2500 kpa
1. Xác định độ chuyển hóa của thiết bị phản ứng (3 điểm)
2. Xác định thành phần và lưu lượng dòng lỏng ra khỏi tháp tách sơ bộ (2 điểm)
3. Áp suất đầu vào thiết bị phản ứng PFR là bao nhiêu để độ chuyển hóa đạt
60%. (1,5 điểm)
4. Nhiệt độ tháp tách sơ bộ bao nhiêu để nồng độ H2 trong pha lỏng nhỏ hơn
0.02% mol (1,5 điểm).
5. Dòng lỏng ra khỏi tháp ổn định được đưa vào tháp chưng cất. Xác định lưu
lượng sản phẩm Benzen ra khỏi tháp chưng để đảm bảo nồng độ toluene trong
sản phẩm lỏng nhẹ <0.05% mole. Chỉ số hồi lưu tháp chưng là 5; áp suất đỉnh
là 355,3 psia; áp suất đáy tháp là 375,6 psia. (2 điểm)

...
Họ và tên……………………………………..MSSV…………………Lớp………………
ĐỀ THI MÔ PHỎNG - K54 (30ph)
Đề 11 - Tổng hợp benzene từ toluen
Sinh viên lưu các case trong 1 folder, đặt tên folder như sau: hovaten-lop
1. Thực hành mô phỏng hệ thống chuyển hóa hydro de alkyl hóa
C
7
H
8
+ H
2
C
6
H
6
+ CH
4
Phản ứng một chiều. Động học:
k = A (e
-E/RT
)p
toluene
(p
H2
)
0,5
A = 3,6858 x 10
6
; E = 73087 BTU/lbmole
Dòng toluene nguyên liệu nhiệt độ 30
o
C, áp suất 14,7 psia, lưu lượng 1,1 e+4
lbmole/h, được gia nhiệt lên 510
o
C, được trộn với dòng H
2
nhiệt độ 510
o
C, áp suất
73,48 psia, tỷ lệ mole H
2
/Toluene 1,5. Hỗn hợp được nén lên áp suất 362,6 psia rồi đi
vào thiết bị phản ứng đoạn nhiệt PFR chiều dài 10m, đường kính 0,75m, ΔP=3 psia.
Dòng sản phẩm ra được làm lạnh đến 15
o
C rồi đi vào tháp tách sơ bộ.
Phần sản phẩm lỏng sau khi ra khỏi tháp tách bộ được đưa vào thiết bị
stabilizer (tháp đun đáy) để tách hết phần khí dư khỏi sản phẩm lỏng. Stabilizer có 5 đĩa;
hệ số hồi lưu đáy tháp là 2.5; áp suất đỉnh là 2430 kpa; áp suất đáy tháp là 2500 kpa
1. Xác định độ chuyển hóa của thiết bị phản ứng (3 điểm)
2. Xác định thành phần và lưu lượng dòng lỏng ra khỏi tháp tách sơ bộ (2 điểm)
3. Áp suất đầu vào thiết bị phản ứng PFR bao nhiêu để độ chuyển hóa đạt
60%. (1,5 điểm)
4. Nhiệt độ tháp tách bộ bao nhiêu để nồng độ H
2
trong pha lỏng nhỏ hơn
0.02% mol (1,5 điểm).
5. Dòng lỏng ra khỏi tháp ổn định được đưa vào tháp chưng cất. Xác định lưu
lượng sản phẩm Benzen ra khỏi tháp chưng để đảm bảo nồng độ toluene trong
sản phẩm lỏng nhẹ <0.05% mole. Chỉ số hồi lưu tháp chưng là 5; áp suất đỉnh
là 355,3 psia; áp suất đáy tháp là 375,6 psia. (2 điểm)
Đề thi mô phỏng - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi mô phỏng 9 10 772