Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Hóa học lớp 10

Được đăng lên bởi tiendatkun
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Anh Phong

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGMÔN: HÓA HỌC; LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút,
15 phút điền và gửi đáp án

Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là
A. 1s22s22p43s1.
B. 1s22s22p63s1.
C. 1s22s22p53s2.
D. 1s22s22p63s2.
Câu 2: Trong các chất khí sau, khí nào được làm khô bằng H2SO4 đặc
A. H2S

B. HBr

C. SO2

D. NH3

Câu 3: Cho 4 gam Cu tác dụng vừa hết với axit H2SO4 đặc nóng. Khối lượng muối khan thu được là:
A. 10 g

B. 4,25 g

C. 10,125 g

D. 3,375 g

Câu 4: Khi cho FeS tác dụng với dung dịch HCl, khí bay ra là:
A. Cl2

B. H2

C. H2S

D. SO2

Câu 5: Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng phản ứng nào trong các phản
ứng sau:
A. Tất cả các phản ứng trên
C. 2KMnO4

t0

B. 2KClO3

K2MnO4 + MnO2 + O2 D. 2H2O2

t 0 , MnO2

MnO2 ,t 0

2KCl + 3O2
2H2O O2

Câu 6: Chất nào không điều chế được trực tiếp bằng phản ứng giữa oxi với phi kim tương ứng:
A. CO2

B. SO2

C. NO

D. Cl2O

Câu 7: Để loại bỏ khí SO2 ra khỏi hỗn hợp khí CO2 và SO2 người ta dùng cách nào trong các cách sau:
A. Cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong
B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch NaOH
C. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2SO3 vừa đủ
D. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước brôm dư
Câu 8: Để nhận biết cả 3 lọ khí riêng biệt CO2, SO2, O2 người ta có thể dùng:
A. Dung dịch nước brôm và tàn đóm

B. O2 và Br2

C. Dung dịch nước brôm

D. Dung dịch Ca(OH)2

Câu 9: Tìm câu sai trong các câu sau:
A. Oxi nhẹ hơn không khí

B. Oxi là khí duy trì sự sống

C. Oxi là khí duy trì sự cháy

D. Oxi ít tan trong nước

Câu 10: Cặp chất nào là thù hình của nhau:
A. Nước lỏng và hơi nước

B. Lưu huỳnh đơn tà và lưu huỳnh tà phương

C. FeO và Fe2O3

D. CO và CO2

Câu 11: Cho các phản ứng sau :
(a) 4HCl + PbO2 PbCl2 + Cl2 + 2H2O
(c) 2HCl + 2HNO3
2NO2 + Cl2 + 2H2O
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là
A. 4.
B. 3.
C. 2.

(b) HCl + NH4HCO3
NH4Cl + CO2 + H2O
(d) 2HCl + Zn
ZnCl2 + H2
D. 1.

Câu 12: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với
kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là
A. Fe.
B. Zn.
C. Cu.
D. Mg.
Câu 13: Không được rót nước vào H2SO4 đặc vì:
A. H2SO4 tan trong nước và phản ứng với nước.
B. H2SO4 đặc có khả năng bay hơi.
C. H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh sẽ oxi hóa nước tạo ra oxi.
D. H2SO4 đặc khi tan trong nước tỏa ra một lượng nhiệt lớn gây ra hiện tượng nước sôi bắn ra
ngoài, rất nguy hi...
Nguyn Anh Phong
https://www.facebook.com/groups/thithuhoahocquocgia/
ĐỀ KHO SÁT CHẤT LƯNG
MÔN: HÓA HC; LP 10
Thi gian làm bài: 90 phút,
15 phút điền và gửi đáp án
Câu 1: trạng thái cơ bản, cu hình electron ca nguyên t Na (Z = 11) là
A. 1s
2
2s
2
2p
4
3s
1
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
. C. 1s
2
2s
2
2p
5
3s
2
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
.
Câu 2: Trong các chất khí sau, khí nào được làm khô bng H
2
SO
4
đặc
A. H
2
S B. HBr C. SO
2
D. NH
3
Câu 3: Cho 4 gam Cu tác dng va hết vi axit H
2
SO
4
đặc nóng. Khối lượng muối khan thu được là:
A. 10 g B. 4,25 g C. 10,125 g D. 3,375 g
Câu 4: Khi cho FeS tác dng vi dung dch HCl, khí bay ra là:
A. Cl
2
B. H
2
C. H
2
S D. SO
2
Câu 5: Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta có th dùng phn ng nào trong các phn
ng sau:
A. Tt c các phn ng trên B. 2KClO
3
0
2
,t MnO
2KCl + 3O
2
C. 2KMnO
4
0
t
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
D.
0
2
MnO ,t
2 2 2 2
2H O 2H O O
Câu 6: Chất nào không điều chế được trc tiếp bng phn ng gia oxi với phi kim tương ứng:
A. CO
2
B. SO
2
C. NO D. Cl
2
O
Câu 7: Để loi b khí SO
2
ra khi hn hp khí CO
2
và SO
2
người ta dùng cách nào trong các cách sau:
A. Cho hn hợp khí qua nước vôi trong
B. Cho hn hp khí qua dung dch NaOH
C. Cho hn hp khí qua dung dch Na
2
SO
3
vừa đủ
D. Cho hn hp khí qua dung dịch nước brôm dư
Câu 8: Để nhn biết c 3 l khí riêng bit CO
2
, SO
2
, O
2
người ta có th dùng:
A. Dung dịch nước brôm và tàn đóm B. O
2
và Br
2
C. Dung dịch nước brôm D. Dung dch Ca(OH)
2
Câu 9: Tìm câu sai trong các câu sau:
A. Oxi nh hơn không khí B. Oxi là khí duy trì s sng
C. Oxi là khí duy trì s cháy D. Oxi ít tan trong nước
Câu 10: Cp cht nào là thù hình ca nhau:
A. Nước lỏng và hơi nước B. Lưu huỳnh đơn tà và lưu huỳnh tà phương
C. FeO và Fe
2
O
3
D. CO và CO
2
Đề thi môn Hóa học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn Hóa học lớp 10 - Người đăng: tiendatkun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi môn Hóa học lớp 10 9 10 310