Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Môn Vật Lí

Được đăng lên bởi Vũ Quỳnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1/6 - Mã đề: 157
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC- HỌC KÌ I- NH:2012-2013
MÔN VẬT LÍ: KHỐI A
Thời gian: 90 phút
( 50 câu trắc nghiệm)
Mã đề: 157

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
QUỐC HỌC

I. PHẦN CHUNG ( 40 câu)

Câu 1. Máy biến áp là thiết bị:
A. biến đổi dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều B. làm tăng công suất của dòng xoay chiều
C. biến đổi tần số của dòng xoay chiều
D. có khả năng biến đổi điện áp của dòng xoay chiều
Câu 2. Trong giờ thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu
đoạn mạch này và điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có các giá trị định mực
220V - 88W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và
cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ=0,7. Để quạt chạy đúng công suất định mức thì R bằng:
A. 354 Ω
B. 180 Ω
C. 267 Ω
D. 361 Ω
Câu 3. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức
B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
D. Dao động cưỡng bức không phải là dao động điều hòa
Câu 4. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần

10 −3
F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp
4π
với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp
7π
) (V) và
tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là u AM = 50 2 cos(100πt −
12
u MB = 150 cos100πt (V). Hệ số công suất của mạch AB là:
A. 0,86
B. 0,84
C. 0,71
D. 0,95
Câu 5. Chọn phát biểu sai. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều phụ thuộc vào
A. Tốc độ quay của roto
B. Cảm ứng của từ trường
C. Số vòng dây của phần ứng
D. Tiết diện của dây quấn phần ứng
Câu 6. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với
vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo nén 8 cm, đặt vật nhỏ m2 ( có khối lượng bằng khối
lượng vật m1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo
phương của trục lò xo. Bỏ qua ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách
giữa hai vật m1 và m2 là
A. 3,2 cm
B. 3,7 cm
C. 4 cm
D. 2,7 cm
Câu 7. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng
hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A
gấp 4 lần cường độ âm t...
Trang 1/6 - Mã đề: 157
TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI TH TUYN SINH ĐẠI HC- HC KÌ I- NH:2012-2013
QUC HC MÔN VT LÍ: KHI A
Thi gian: 90 phút
( 50 câu trc nghim)
đề: 157
I. PHN CHUNG ( 40 câu)
Câu 1.
Máy biến áp là thiết b:
A. biến đổi dòng xoay chiu thành dòng 1 chiu B. làm tăng công sut ca dòng xoay chiu
C. biến đổi tn s ca dòng xoay chiu D. có kh năng biến đổi đin áp ca dòng xoay chiu
Câu 2. Trong gi thc hành, hc sinh mc ni tiếp mt qut đin xoay chiu vi đin tr R ri mc hai đầu
đon mch này và đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng 380 V. Biết qut đin này có các giá tr định mc
2
20V - 88W và khi hot động đúng công sut định mc thì độ lch pha gia đin áp hai đầu qut và
cường độ dòng đin qua nó là φ, vi cosφ=0,7. Để qut chy đúng công sut định mc thì R bng:
A. 354 B. 180 C. 267 D. 361
Câu 3. Khi nói v dao động cưỡng bc, phát biu nào sau đây đúng?
A. Dao động ca con lc đồng h là dao động cưỡng bc
B. Biên độ ca dao động cưỡng bc là biên độ ca lc cưỡng bc
C. Dao động cưỡng bc có tn s bng tn s ca lc cưỡng bc
D. Dao động cưỡng bc không phi là dao động điu hòa
Câu 4. Đon mch AB gm hai đon mch AM và MB mc ni tiếp. Đon mch AM gm đin tr thun
R1= 40 mc ni tiếp vi tđin dung C=
π
4
10
3
F, đon mch MB gm đin tr thun R2 mc ni tiếp
vi cun cm thun. Đặt vào A, B đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đổi thì đin áp
tc thi hai đầu đon mch AM và MB ln lượt
)
12
7
100cos(250
π
π
= tu
AM
(V) và
tu
MB
π
100cos150=
(V). H s công sut ca mch AB là:
A. 0,86 B. 0,84 C. 0,71 D. 0,95
Câu 5. Chn phát biu sai. Sut đin động ca máy phát đin xoay chiu ph thuc vào
A. Tc độ quay ca roto B. Cm ng ca t trường
C. S vòng dây ca phn ng D. Tiết din ca dây qun phn ng
Câu 6. Mt con lc lò xo đặt trên mt phng nm ngang gm lò xo nh có mt đầu c định, đầu kia gn vi
vt nh m1. Ban đầu gi vt m1 ti v trí mà lò xo nén 8 cm, đặt vt nh m2 ( có khi lượng bng khi
lượng vt m1) trên mt phng nm ngang và sát vi m1. Buông nh để hai vt bt đầu chuyn động theo
phương ca trc lò xo. B qua ma sát. thi đim lò xo có chiu dài cc đại ln đầu tiên thì khong cách
gia hai vt m1 và m2 là
A. 3,2 cm B. 3,7 cm C. 4 cm D. 2,7 cm
Câu 7. Mt ngun đim O phát sóng âm có công sut không đổi trong mt môi trường truyn âm đẳng
hướng và không hp th âm. Hai đim A, B cách ngun âm ln lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm ti A
gp 4 ln cường độ âm ti B. T s r2/r1 là:
A. 4 B. 1/4 C. 2 D. 1/2
Câu 8. Đặt đin áp
tUu
ω
cos2=
vào hai đầu đon mch AB gm hai đon mch AN và NB mc ni tiếp.
Đon AN gm có mt biến tr R mc ni tiếp vi mt cun cm thun có độ t cm L. Đon NB ch có mt
t đin vi đin dung C. Đặt ω1=
LC2
1
. Để đin áp hiu dng gia hai đầu mch AN không ph thuc R
thì ω bng
A.
2
1
ω
B.
2
1
ω
C.
22
1
ω
D. 2
1
ω
Câu 9. Hai đim M1 và M2 cùng dao động điu hòa trên mt trc x, quanh đim gc O vi cùng tn s f,
biên độ dao động ln lượt là A và 2A, dao động ca M2 sm pha hơn mt góc φ=
3
π
so vi dao động ca
M1. Lúc t=0, M1 có li độ cc đại. Độ dài đại s
21
MM
biến đổi theo thi gian t bng biu thc
www.VNMATH.com
Đề Thi Môn Vật Lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Môn Vật Lí - Người đăng: Vũ Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề Thi Môn Vật Lí 9 10 552