Ktl-icon-tai-lieu

đề thi sơ tuyển vòng 2 hóa 9 có đáp án

Được đăng lên bởi quynhlong33
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐTQUYNH LƯU

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TINH VONG 2

LỚP 9 : CHU KỲ 2013-2014
Đề thi môn : HOÁ HỌC .
Thời gian làm bài : 150 phút không kể thời gian giao đề.
-----------------------o0o-----------------------

(Đề gồm có 02 trang)

Câu 1 (5,0 điểm).
1. Xác định hợp chất hoá học phù hợp với các chữ cái có trong dãy biến hoá sau:
+HCl

+O2

+O2 xt

+H2O

+Cu(OH)2

A  B  C  D 
E 
G
Biết B là hợp chất khí ở điều kiện thường, có mùi trứng thối. Viết PTPƯ.(Mỗi mũi tên là
một phản ứng hoá học)
2. Cho Na vào dung dịch chứa CuSO4 và Al2(SO4)3 thu được khí A dung dịch B và kết
tủa C. Nung kết tủa C ở nhiệt độ cao thu được chất rắn D. Nung D rồi cho khí hiđro dư
đi qua thu được chất rắn E. Hoà tan E trong dung dịch HCl thấy E chỉ tan một phần.
Giải thích bằng PTPƯ.
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng Al2O3 ra khỏi hỗn hợp gồm Al2O3, Fe2O3,
SiO2.
2. Chỉ dùng một hoá chất, hãy nêu cách nhận biết 5 kim loại đựng trong 5 lọ riêng biệt bị
mất nhãn: Ag, Al, Fe, Ba, Mg.
3.Có hỗn hợp khí gồm CO,CO2, SO2, SO3.Bằng phương pháp hoá học làm thế nào để nhận
ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.Viết các phương trình hoá học (nếu có).
Câu 3 (điểm)
1. Cho m gam bột kim loại Mg vào 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 0,5M và AgNO3 0,3M.
Tính giá trị của m để sau khi kết phản ứng thu được chất rắn gồm.
a) 2 kim loại.
b) 3 kim loại.
2. Có hai miếng sắt, miếng 1 có khối lượng a gam, miếng 2có khối lượng b gam. Cho
miếng 1 tác dụng với Cl 2 dư.Cho miếng 2 tác dụng với HCl dư.Tìm mối quan hệ giữa a và
b, biết khối lượng muối sinh ra ở hai trường hợp bằng nhau.
Câu 4 (4,5 điểm). Cho 6,78 gam hỗn hợp X gồm MgO và MgCO 3 vào 87,5 gam dung dịch
HCl 14,6% được dung dịch A và 1,008 lít khí B ở đktc. Cho tiếp vào A 75 gam dung dịch
NaOH 8% được chất rắn C và dung dịch D.
a) Tính % về khối lượng mỗi chất trong X.
b) Tính khối lượng chất rắn C và C% của các chất trong D.
c) Cho

1
khí B lội qua 100 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,15M được chất rắn E và dung
2

dịch F. Tính khối lượng chất rắn E và khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch
F.
Câu 5 (6,5 điểm)
Cho 8,96 lít khí CO đi chậm qua 14,4 gam bột hỗn hợp X gồm CuO và Fe xOy. Sau
khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại A và khí B. Chia A thành 2
phần bằng nhau.
- Phần 1 : Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thu được 0,896 lít khí C và 3,2 gam
chất rắn D.

- Phần 2 : Cho vào bình kín có dung tích 1,792 lít đựng đầy khí clo. Nung nóng bình
để các phản ứng xẩy ra hoàn toàn rồi cho nước vào lắc kỹ k...
PHÒNG GD&ĐTQUYNH LƯU
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TINH VONG 2
LỚP 9 : CHU KỲ 2013-2014
Đề thi môn : HOÁ HỌC .
(Đề gồm có 02 trang) Thời gian làm bài : 150 phút không kể thời gian giao đề.
-----------------------o0o-----------------------
Câu 1 (5,0 điểm).
1. Xác định hợp chất hoá học phù hợp với các chữ cái có trong dãy biến hoá sau:
+HCl +O
2
+O
2
xt +H
2
O +Cu(OH)
2
A
B
C
D
E
G
Biết B hợp chất khí điều kiện thường, mùi trứng thối. Viết PTPƯ.(Mỗi mũi tên
một phản ứng hoá học)
2. Cho Na vào dung dịch chứa CuSO
4
Al
2
(SO
4
)
3
thu được khí A dung dịch B kết
tủa C. Nung kết tủa C ở nhiệt độ cao thu được chất rắn D. Nung D rồi cho khí hiđro dư
đi qua thu được chất rắn E. Hoà tan E trong dung dịch HCl thấy E chỉ tan một phần.
Giải thích bằng PTPƯ.
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng Al
2
O
3
ra khỏi hỗn hợp gồm Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
,
SiO
2
.
2. Chỉ dùng một hoá chất, hãy nêu cách nhận biết 5 kim loại đựng trong 5 lọ riêng biệt bị
mất nhãn: Ag, Al, Fe, Ba, Mg.
3.Có hỗn hợp khí gồm CO,CO
2
, SO
2,
SO
3
.Bằng phương pháp hoá học làm thế nào để nhận
ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.Viết các phương trình hoá học (nếu có).
Câu 3 (điểm)
1. Cho m gam bột kim loại Mg vào 200 ml dung dịch Cu(NO
3
)
2
0,5M AgNO
3
0,3M.
Tính giá trị của m để sau khi kết phản ứng thu được chất rắn gồm.
a) 2 kim loại.
b) 3 kim loại.
2. hai miếng sắt, miếng 1 khối lượng a gam, miếng 2có khối lượng b gam. Cho
miếng 1 tác dụng với Cl
2
dư.Cho miếng 2 tác dụng với HCl dư.Tìm mối quan hệ giữa a
b, biết khối lượng muối sinh ra ở hai trường hợp bằng nhau.
Câu 4 (4,5 điểm). Cho 6,78 gam hỗn hợp X gồm MgO và MgCO
3
vào 87,5 gam dung dịch
HCl 14,6% được dung dịch A 1,008 lít khí B đktc. Cho tiếp vào A 75 gam dung dịch
NaOH 8% được chất rắn C và dung dịch D.
a) Tính % về khối lượng mỗi chất trong X.
b) Tính khối lượng chất rắn C và C% của các chất trong D.
c) Cho
1
2
khí B lội qua 100 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,15M được chất rắn E dung
dịch F. Tính khối lượng chất rắn E khối lượng chất rắn thu được khi cạn dung dịch
F.
Câu 5 (6,5 điểm)
Cho 8,96 lít khí CO đi chậm qua 14,4 gam bột hỗn hợp X gồm CuO Fe
x
O
y
. Sau
khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại A khí B. Chia A thành 2
phần bằng nhau.
- Phần 1 : Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thu được 0,896 lít khí C 3,2 gam
chất rắn D.
đề thi sơ tuyển vòng 2 hóa 9 có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi sơ tuyển vòng 2 hóa 9 có đáp án - Người đăng: quynhlong33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi sơ tuyển vòng 2 hóa 9 có đáp án 9 10 165