Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 môn Vật Lý

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014
Môn: Vật lí; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát ñề
Mã ñề thi: 249

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….
Số báo danh: ………………………………………………..
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 ñến câu 40)
Câu 1. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ m = 500g và lò xo nhẹ có ñộ cứng 50N/m. Cho con lắc dao ñộng
ñiều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời ñiểm vận tốc của quả cầu là 10cm/s thì gia tốc là − 3 m/s2. Cơ
năng của con lắc là:
A. 0,01J
B. 0,03J
C. 0,02J
D. 0,04J
Câu 2. Cho mạch ñiện xoay chiều AB gồm ñoạn AM chứa R và tụ ñiện C mắc nối tiếp, ñoạn MB chứa
π
. Điện áp hiệu dụng giữa
cuộn dây thuần cảm. Biết UAM = UMB =120V và uMB nhanh pha hơn uAB góc
3
hai ñầu ñoạn mạch AB là:
A. 100V.
B. 120V.
C. 240V.
D. 200V.
Câu 3. Trong mạch dao ñộng LC lí tưởng, công thức nào sau ñây là ñúng?
2

2

2

2

2
2
i2 u 2
 i   u 
 i   u 
i  u 
+
=
1
=
1
2
+
+
=
A.   + 
B.
C.
D.

  

    =1
I0 U 0
I U
 I0   U 0 
 I0   U0 
Câu 4. Một máy thu thanh có mạch chọn sóng với cuộn dây thuần cảm có ñộ tự cảm L=0,4mH. Lấy
π 2 = 10 . Để thu ñược sóng ñiện từ có bước sóng từ 30m ñến 600m thì cần thay ñổi ñiện dung của tụ ñiện
trong khoảng nào?
A. 6,25pF ≤ C ≤ 2500pF
B. 0,625pF ≤ C ≤ 250pF
C. 0,625nF ≤ C ≤ 250nF
D. 6,25nF ≤ C ≤ 2500nF
Câu 5. Đại lượng ñặc trưng cho tính chất ñổi chiều nhanh hay chậm của một dao ñộng ñiều hòa là:
A. Tần số
B. Vận tốc
C. Gia tốc
D. Biên ñộ
Câu 6. Một con lắc lò xo có ñộ cứng k = 100(N/m), khối lượng của vật m = 400g ñang dao ñộng ñiều hoà
trên phương thẳng ñứng thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kì là 0,1s, lấy g = 10m/s2 và π2 = 10 .
Biên ñộ dao ñộng của vật là:
A. 8 3 cm.
B. 4 cm.
C. 4 2 cm.
D. 4 3 cm.
Câu 7. Một mạch dao ñộng LC lí tưởng, cuộn dây có hệ số tự cảm L=5mH, tụ ñiện có ñiện dung C=5nF.
Điện áp cực ñại giữa hai bản tụ là 6V. Khi ñiện áp giữa hai bản tụ là 3V thì cường ñộ dòng ñiện trong
mạch là:
A. 3 2.10−3 (A)
B. 5.10−3 (A)
C. 3 3.10 −3 (A)
D. 3.10−3 (A)
Câu 8. Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp có phương trình là
u A = u B = a cos ωt . Biết bước sóng trên mặt chất lỏng là λ và AB = 7λ. Trên ñoạn AB có bao nhiêu cực
ñại giao thoa dao ñộng cùng pha với nguồn?
A. 4
B. 5
C. 7
D. 6
Câu 9. Một con lắc lò xo ñặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 500g dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ
8cm. Khi M ñi qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khố...
Trang 1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO NGH AN
TRƯỜNG THPT QUNH LƯU 3
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN I NĂM 2014
Môn: Vt lí; Khi A và khi A1
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát ñề
H, tên thí sinh:
…………………………………………….
S báo danh:
………………………………………………..
I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñến câu 40)
Câu 1.
Mt con lc xo gm vt nh m = 500g xo nh ñộ cng 50N/m. Cho con lc dao ñộng
ñiu hòa trên phương nm ngang. Ti thi ñim vn tc ca qu cu là 10cm/s thì gia tc là
3
m/s
2
. Cơ
năng ca con lc là:
A.
0,01J
B.
0,03J
C.
0,02J
D.
0,04J
Câu 2.
Cho mch ñin xoay chiu AB gm ñon AM cha R t ñin C mc ni tiếp, ñon MB cha
cun dây thun cm. Biết U
AM
= U
MB
=120V u
MB
nhanh pha hơn u
AB
góc
3
π
. Đin áp hiu dng gia
hai ñầu ñon mch AB là:
A.
100V.
B.
120V.
C.
240V.
D.
200V.
Câu 3.
Trong mch dao ñộng LC lí tưởng, công thc nào sau ñây là ñúng?
A.
2 2
0 0
i u
1
I U
+ =
B.
2 2
0 0
i u
1
I U
+ =
C.
2 2
0 0
i u
2
I U
+ =
D.
2 2
i u
I U
+ =
Câu 4.
Mt máy thu thanh mch chn sóng vi cun dây thun cm ñộ t cm L=0,4mH. Ly
2
10
π =
. Để thu ñược sóng ñin t bước sóng t 30m ñến 600m thì cn thay ñổi ñin dung ca t ñin
trong khong nào?
A.
6,25pF C 2500pF
B.
0,625pF C 250pF
C.
0,625nF C 250nF
D.
6,25nF C 2500nF
Câu 5.
Đại lượng ñặc trưng cho tính cht ñổi chiu nhanh hay chm ca mt dao ñộng ñiu hòa là:
A.
Tn s
B.
Vn tc
C.
Gia tc
D.
Biên ñộ
Câu 6.
Mt con lc lò xo có ñộ cng k = 100(N/m), khi lượng ca vt m = 400g ñang dao ñộng ñiu hoà
trên phương thng ñứng thi gian xo b n trong mt chu 0,1s, ly g = 10m/s
2
2
10
π =
.
Biên ñộ dao ñộng ca vt là:
A.
8 3
cm.
B.
4 cm.
C.
4 2
cm.
D.
4 3
cm.
Câu 7.
Mt mch dao ñộng LC lí tưởng, cun dây h s t cm L=5mH, t ñin ñin dung C=5nF.
Đin áp cc ñại gia hai bn t 6V. Khi ñin áp gia hai bn t 3V thì cường ñộ dòng ñin trong
mch là:
A.
3
3 2.10 (A)
B.
3
5.10 (A)
C.
3
3 3.10 (A)
D.
3
3.10 (A)
Câu 8.
Thc hin giao thoa trên mt cht lng vi hai ngun kết hp phương trình
A B
u u a cos t
= = ω
. Biết bước sóng trên mt cht lng
λ
và AB = 7λ. Trên ñon AB bao nhiêu cc
ñại giao thoa dao ñộng cùng pha vi ngun?
A.
4
B.
5
C.
7
D.
6
Câu 9.
Mt con lc xo ñặt nm ngang gm vt M khi lượng 500g dao ñộng ñiu hòa vi biên ñộ
8cm. Khi M ñi qua v trí n bng người ta th nh vt m khi lượng 300g lên M, (m dính cht ngay
trên M), sau ñó h m và M dao ñộng vi biên ñộ:
A.
2 3cm
B.
2 10cm
C.
2 6cm
D.
2 5cm
Câu 10.
Đon mch gm cun dây thun cm ni tiếp vi biến tr R. Đin áp hai ñầu ñon mch u =
U
2
cos2πft. Khi R = R
1
thì ñộ lch pha gia u i φ
1
. Khi R = R
2
thì ñộ lch pha gia u i φ
2
.
Nếu
1 2
2
π
ϕ + ϕ =
thì công sut mch ñin là:
A.
2
1 2
U
P
R R
=
+
B.
2
1 2
U
P
2(R R )
=
+
C.
2
1 2
2U
P
R R
=
+
D.
2
1 2
4U
P
R R
=
+
ñề thi: 249
Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 môn Vật Lý - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 môn Vật Lý 9 10 931