Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử ĐH môn Hóa

Được đăng lên bởi Trần Đại Dương
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015

CÂU LẠC BỘ GIA SƯ HÓA HỌC

MÔN HÓA HỌC

Đề thi gồm 50 câu

Lần 2 : Ngày 25/10/2014

Câu 1: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 .

n

Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2
(dƣ) vào ta thấy lƣợng kết tủa biên đổi theo

a

đồ thị (Hình bên).Giá trị của a + m là :

a
A.20,8

B.20,5

a + 0,5

C.20,4

1,3

nCO2

D.20,6

Câu 2: Khi hoá hơi hoàn toàn 3 gam một anđehit X mạch hở thu đƣợc thể tích đúng bằng thể tích
của 1,655 gam khí oxi (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Cho 0,02 mol X phản ứng với lƣợng dƣ
dung dịch AgNO3 / NH3 thu đƣợc m gam Ag. Giá trị lớn nhất của m là :
A. 3,24

B. 4,32

C. 8,64

D. 6,48

Câu 3 : Một nguyên tử X của một nguyên tố có điện tích của hạt nhân là 27,2.10-19 Culông. Cho
các nhận định sau về X :
(1) Ion tƣơng ứng của X sẽ có cấu hình electron là : 1s22s22p63s23p6.
(2) X là nguyên tử phi kim
(3) Phân tử đơn chất tạo nên từ X chỉ có tính oxi hóa.
(4) Liên kết hóa học giữa các nguyên tử X trong phân tử kém bền hơn liên kết hóa học giữa
các nguyên tử N trong phân tử N2.
Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định cho ở trên ?
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2 là
A. 2,2,4–trimetylpentan

B.2,2,4,4–tetrametylbutan

C.2,4,4,4–tetrametylbutan

D.2,4,4–trimetylpentan

Câu 5: Hỗn hợp A gồm một axit đơn chức,một ancol đơn chức và 1 este đơn chức (Các chất trong
A đều có nhiều hơn 1C trong phân tử).Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào
bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dƣ thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện.Đồng thời khối lƣợng dung
dịch giảm 58,5 gam.Biết số mol ancol trong m gam A là 0,15.Cho Na dƣ vào m gam A thấy có 2,8
lít khí (đktc) thoát ra.Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH. Cho m
gam A vào dung dịch nƣớc Brom dƣ.Hỏi số mol Brom phản ứng tối đa là :
A.0,4

B.0,6

C.0,75

D.0,7

Nguyễn Anh Phong – Nguyễn Minh Tuấn – Lê Thanh Phong – Trần Phương Duy

1

Câu 6: Cho 29,4 gam hỗn hợp X gồm axit oxalic và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở Y tác
dụng hoàn toàn với 200 gam dung dịch NaHCO3 21% thu đƣợc dung dịch Z và 8,96 lit khí (đktc).
Biết trong dung dịch Z nồng độ của natri oxalat là 6,327%. Số đồng phân cấu tạo của Y là
A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 7:

23 (Zx < Zy

:

A. 1s22s22p4

1s22s22p63s23p3.

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p3

1s22s22p63s23p4.

D. 1s22s2

1s22s22p63s2.

1s22s22p63s23p64s1.

Câu 8: Hòa tan 5,91 hỗn hợp NaCl và KBr vào 100ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M và
AgNO3 aM...
Nguyn Anh Phong Nguyn Minh Tun Lê Thanh Phong Trần Phương Duy 1
TRƢỜNG ĐẠI HC NGOI THƢƠNG HÀ NỘI
CÂU LC B GIA SƯ HÓA HC
Đề thi gm 50 câu
ĐỀ THI TH QUC GIA NĂM 2015
MÔN HÓA HC
Ln 2 : Ngày 25/10/2014
Câu 1: Dung dch A cha a mol Ba(OH)
2
.
Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO
2
(dƣ) vào ta thấy lƣợng kết ta biên đổi theo
đồ th (Hình bên).Giá tr ca a + m là :
a
a + 0,5
1,3
a
n
n
CO2
A.20,8 B.20,5 C.20,4 D.20,6
Câu 2: Khi hoá hơi hoàn toàn 3 gam một anđehit X mạch h thu đƣợc th ch đúng bằng th tích
ca 1,655 gam khí oxi ( ng điều kin nhiệt độ, áp sut). Cho 0,02 mol X phn ng với lƣợng dƣ
dung dch AgNO
3
/ NH
3
thu đƣợc m gam Ag. Giá tr ln nht ca m là :
A. 3,24 B. 4,32 C. 8,64 D. 6,48
Câu 3 : Mt nguyên t X ca mt nguyên t có điện tích ca ht nhân là 27,2.10
-19
Culông. Cho
các nhận đnh sau v X :
(1) Ion tƣơng ứng ca X scu hình electron là : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
.
(2) X là nguyên t phi kim
(3) Phân t đơn chất to nên t X ch tính oxia.
(4) Liên kết hóa hc gia các nguyên t X trong phân t kém bền hơn liên kết hóa hc gia
các nguyên t N trong phân t N
2
.
bao nhiêu nhận đnh đúng trong các nhận định cho trên ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) ca (CH
3
)
3
CCH
2
CH(CH
3
)
2
A. 2,2,4trimetylpentan B.2,2,4,4tetrametylbutan
C.2,4,4,4tetrametylbutan D.2,4,4trimetylpentan
Câu 5: Hn hp A gm một axit đơn chức,một ancol đơn chức và 1 este đơn chức (Các cht trong
A đều có nhiu hơn 1C trong phân tử).Đốt cháy hoàn toàn m gam A ri hp th sn phm cháy vào
bình đựng dung dch Ca(OH)
2
dƣ thy 135 gam kết ta xut hiện.Đồng thi khi lƣợng dung
dch gim 58,5 gam.Biết s mol ancol trong m gam A là 0,15.Cho Na dƣ vào m gam A thy có 2,8
t khí (đktc) thoát ra.Mt khác m gam A tác dng va đủ dung dch cha 12 gam NaOH. Cho m
gam A vào dung dch nƣớc Brom dƣ.Hỏi s mol Brom phn ng tối đa là :
A.0,4 B.0,6 C.0,75 D.0,7
Đề thi thử ĐH môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử ĐH môn Hóa - Người đăng: Trần Đại Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi thử ĐH môn Hóa 9 10 696