Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử ĐH

Được đăng lên bởi mafia_hnue
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI NHỮNG NGƯỜI ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI A
ĐỀ TUYỂN ADMIN NĂM HỌC
2013-2014
MÔN THI:TOÁN
=

Câu I.(2 điểm):Cho hàm số

−3

Thời gian làm bài:150 phút

+2 ( )

1)Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

2)Tìm để đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của ( ) tiếp xúc với đường tròn ( ) có phương
trình ( − ) + ( − − 1) = 5

Câu II.(2 điểm):Giải phương trình:
2

2
3

=1+

Câu III.(2 điểm):
1)Giải phương trình:

√4 − 1 + √8 − 3 = 4

2)Giải hệ phương trình:
(1 +

(1 +

Câu IV.(1 điểm):Cho tứ diện !" # có #

)

)

1+

1+

−3
1

1

+5

=8
=8

vuông góc với (!" ).Gọi $, & lần lượt là trung
(((((().Chứng minh rằng
điểm của #" và !",gọi ' là điểm thuộc cạnh # thỏa mãn ((((()
# = 3*'
+("'; &) = +(!$; &)
Câu V.(1 điểm):Cho -, ., > 0 thỏa mãn -. + . + - = 3.Tìm GTNN của:
13- + 2. + 13. + 2 + 13

+ 2-

Câu VI.(1 điểm):Trong hệ trục tọa độ * cho tam giác !" có
∈ (+): = 2 − 4,đường
phân giác trong góc " có phương trình + − 1 = 0.Đường trọn nội tiếp ∆!" có tâm 5(0; 1)

tiếp xúc với ! tại 6 và !" tại 7 sao cho 6 và 7 đều nằm trên trục hoành.Tìm tọa độ 3 đỉnh của
∆!"
Câu VII.(1 điểm):Tìm số hạng không chứa
thỏa mãn hệ thức

<
;

+3

=
;

+3

>
;

+

?
;

=2

9
trong khai triển 8( ) = ( √ +

>
;@

√:

); ,biết rằng

...
HI NHNG NGƯỜI ÔN THI ĐẠI HC KHI A
ĐỀ TUYN ADMIN NĂM HC
2013-2014
MÔN THI:TOÁN
Thi gian làm bài:150 phút
Câu I.(2 đim):Cho hàm s

 
1)Kho sát và v đồ th hàm s
2)Tìm để đường thng đi qua 2 đim cc tr ca
tiếp xúc vi đường tròn  có phương
trình 

Câu II.(2 đim):Gii phương trình:



Câu III.(2 đim):
1)Gii phương trình:



2)Gii h phương trình:


Câu IV.(1 đim):Cho t din !"# # vuông góc vi !".Gi $%& ln lượt trung
đim ca #" !",gi ' đim thuc cnh # tha mãn #
(
(
(
(
(
)
*'
(
(
(
(
(
(
)
.Chng minh rng
+
"',&
+!$, &
Câu V.(1 đim):Cho -%.%/0 tha mãn -..-.Tìm GTNN ca:
1
-
.
1
.

1

-
Câu VI.(1 đim):Trong h trc ta độ * cho tam giác !" 2+ 3,đường
phân giác trong góc " phương trình 0.Đường trn ni tiếp 4!" tâm 50,
Đề thi thử ĐH - Trang 2
Đề thi thử ĐH - Người đăng: mafia_hnue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử ĐH 9 10 192