Ktl-icon-tai-lieu

đê thi thử môn toán

Được đăng lên bởi Huong Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THANH HÓA

NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hàm số y 

2x  1
x 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A là giao điểm của (C) với trục hoành.
Câu 2 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x 4  2 x 2  3
trên đoạn [0; 4].
Câu 3 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình z 2  z  1 0 trên tập số phức.
b) Giải bất phương trình log 2 ( x  3)  log 2 ( x  1) 3 .
2
2
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I x( x  ln x)dx .
1

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(5; 2;3) ,
B (1;2;3) , C (1; 2; 1) . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C và viết
phương trình mặt cầu (S) có tâm I (2; 1;3) và tiếp xúc với mặt phẳng (P).
Câu 6 (1,0 điểm).
a) Tính giá trị của biểu thức A sin 3  sin 2 2 , biết 2 cos 2  7 sin  0 .
b) Trong kì thi THPT quốc gia, tại hội đồng thi X, trường THPT A có 5 thí sinh dự thi. Tính
xác suất để có đúng 3 thí sinh của trường THPT A được xếp vào cùng một phòng thi, biết
rằng hội đồng thi X gồm 10 phòng thi, mỗi phòng thi có nhiều hơn 5 thí sinh và việc xếp
các thí sinh vào các phòng thi là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, AD là đáy lớn,
AD = 2a, AB = BC = CD = a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H
thuộc đoạn thẳng AC sao cho HC = 2HA. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng
600. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và
CD.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có tâm I(
·
2 3  2;5 ), BC = 2AB, góc BAD
= 600. Điểm đối xứng với A qua B là E (2;9) . Tìm tọa độ
các đỉnh của hình bình hành ABCD biết rằng A có hoành độ âm.
Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình

2x2  x  2  5  2



x2 x



x2  x  3  x .

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Tìm giá trị lớn nhất của
3a  b 3b  c 3c  a 
 2
 2
.
2
 a  ab b  bc c  ca 


biểu thức P (a  b  c)

----------------HẾT---------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:................................................................ Số báo danh:..............................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHẢO SÁT CHẤT L...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2015-2016
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1 (1,5 điểm). Cho hàm số
1
12
x
x
y
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A là giao điểm của (C) với trục hoành.
Câu 2 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của m số
4 2
( ) 2 3 f x x x
trên đoạn [0; 4].
Câu 3 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình
01
2
zz
trên tập số phức.
b) Giải bất phương trình
3)1(log)3(log
22
xx
.
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
2
1
2
)ln( dxxxxI
.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
)3;2;5( A
,
)3;2;1(B
,
. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C viết
phương trình mặt cầu (S) có tâm
(2; 1;3)I
và tiếp xúc với mặt phẳng (P).
Câu 6 (1,0 điểm).
a) Tính giá trị của biểu thức
2sin3sin
2
A
, biết
0sin72cos2
.
b) Trong kì thi THPT quốc gia, tại hội đồng thi X, trường THPT A có 5 thí sinh dự thi. Tính
xác suất để đúng 3 thí sinh của trường THPT A được xếp vào cùng một phòng thi, biết
rằng hội đồng thi X gồm 10 phòng thi, mỗi phòng thi nhiều hơn 5 thí sinh việc xếp
các thí sinh vào các phòng thi là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang cân, AD đáy lớn,
AD = 2a, AB = BC = CD = a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H
thuộc đoạn thẳng AC sao cho HC = 2HA. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) (ABCD) bằng
60
0
. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD khoảng cách giữa hai đường thẳng SA
CD.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với htọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD tâm I(
5;232
), BC = 2AB, góc
·
BAD
= 60
0
. Điểm đối xứng với A qua B
( 2;9)E
. Tìm tọa độ
các đỉnh của hình bình hành ABCD biết rằng A có hoành độ âm.
Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình
xxxxxxx 322522
22
.
Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức
cac
ac
bcb
cb
aba
ba
cbaP
222
333
)(
.
----------------HẾT----------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:................................................................ Số báo danh:..............................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
0
đê thi thử môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đê thi thử môn toán - Người đăng: Huong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đê thi thử môn toán 9 10 210