Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử môn Tóan lần thứ 1 năm 2015

Được đăng lên bởi Mì Hăm Hở
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
m
Tâ

B?i D u ? ng Vă
n H
ó

Su

?i

o n g .* * * T ru

Luy?n Thi
Đ
a -

ng

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN (Lần thứ 1)

c
H?

& N g?ai N g? 60

An

Luyện Thi Đại Học – Ôn luyện “Kỳ Thi Quốc Gia” 2015
(Biên soạn: Trần Thanh Tâm)
(Thời gian làm bài: 180 phút)
 Đội ngũ Giảng viên chuyên LTĐH hàng đầu TP.HCM (học ca tối: 18h00  20h15  21h00)
 Học phí: 1.500.000 VNĐ/khóa (3 môn)
 Để biết thêm chi tiết liên hệ tại Văn phòng Trung Tâm BDVH 60 An Sương – ĐT: 08. 3719 4559
– 0932. 178517)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y  x 3  3x 2  (m  1) x  1 (1) có đồ thị (C m ), với m là tham số .
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m  1 .
b) Tìm m để đường thẳng (d): y = x + 1 cắt đồ thị (C m ) tại 3 điểm phân biệt P(0;1), M, N sao cho bán kính
đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN bằng

5 2
với O(0;0).
2

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: 2 cos 2 2 x  2 cos 2 x  4 sin 6 x  cos 4 x 1  4 3 sin 3 x cos x .
0

dx
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân: I  
2
1 ( x  1) 3  2 x  x

2

Câu 4 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình: 16.9

3 x 1
x 1

x

 793.36 x  1  81.2

6 x 2
x 1

0 .

b) Trong một hộp kín đựng 2 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 7 viên bi vàng ( các viên bi chỉ khác nhau về màu
sắc). Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi, tìm xác suất để 4 viên bi lấy ra không có đủ cả ba màu.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(4;-4;3), B(1;3;-1), C(-2;0;-1). Viết phương trình
mặt cầu (S) đi qua các điểm A, B, C và cắt hai mặt phẳng ( ) : x  y  z  2  0 và (  ) : x  y  z  4 0
theo hai giao tuyến là hai đường tròn có bán kính bằng nhau .
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh bên bằng a, đáy A’B’C’ là tam giác đều
cạnh bằng a, hình chiếu vuông góc của đỉnh B lên (A’B’C’) là trung điểm H của cạnh A’B’. Gọi E là trung
điểm của cạnh AC. Tính thể tích của khối tứ diện EHB’C’và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng
(ACC’A’).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Hai điểm B và C thuộc trục tung.
Phương trình đường chéo AC: 3x + 4y – 16 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho, biết
rằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD bằng 1.
* ĐC: 60 QL1A (góc vòng xoay ngã tư An Sương), P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
* ĐT:08 3719 4559
* Email: ltdh60as@yahoo.com.vn
*  –  – 

m
Tâ

B?i D u ? ng Vă
n H
ó

Su

?i

o n g .* * * T ru

Luy?n ...




 !"#$%&'()


(hc ca ti: 18h00
20h15
21h00)
*)((*(((+,-.%/01
 !!"! !#$!% !"#$%&'()2(3*/456))5
(5/'*43)4
78'9(*+&"'(
)*)+,
-,
xmxxy
+)*./!0
m
C+
*12"#!3"'(
3*4&'5!6/!0+*73"'(+)*8
)m
*9"":;!<+=*>?@)A!/!0
m
C+
*!%,"B$!+CD)*11E'3&&58
:;!FG&%! !3"5HEI
-
-J
2H+CDC*
78'9(*+:K!F9
xxxxxx &',',L)L&'M'L-&'--&'-
-
78/9(*+!B
C
-
)
-
-,*)+ xxx
dx
I
7869(*+
3*:K!F9
C-N),MOP,P)M
)
-M
))
),
x
x
x
x
x
x
*F&"!8Q-R1J!FAO+5S853T"
'A*UVL1!9"?5'U!L#UF38W.73"
78)9(*+F&8W3Hxyz, &,"X+LDYLD,*1Z+)D,DY)*1+Y-DCDY)*[ !:K!F9
"\!+]*^35"X1Z1A!3"\!<

CL*+ zyx
!_&33&! #3:;!FG.58I3
78:9(*+&9#`!Fa!3"5XZXbZbb.%I315XbZbb#!3"5T
%I319 W.73SZ#+XbZbb*#!F"73%XbZbc#!F
"73%X!!738(!d=$cZbb8&5!e"Z "\!<
+XbXb*
7849(*+F&"\!<!3Hxy1&9fg!XZh3"Z!!Fa!
:K!F9:;i&X,?@Lj)M>Ck50!35S739fg!l&1 !
FI58:;!FG! !3"5XhI)
!"#$%&'()*++,-./+0.#$1./!2 
"345$67886 9:":*;<=&
>>>:?*;?;&@>>>A*B?;&@>>>A*B
Đề thi thử môn Tóan lần thứ 1 năm 2015 - Trang 2
Đề thi thử môn Tóan lần thứ 1 năm 2015 - Người đăng: Mì Hăm Hở
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử môn Tóan lần thứ 1 năm 2015 9 10 185