Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 năm 2015 môn Tóan (có lời giải)

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH
 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  y  x3  3x 2  2 (1).
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số  (1) . 
b. Gọi  M  là điểm thuộc đồ thị  (C )  có hoành độ bằng -1. Tìm m để tiếp tuyến với  (C )  tại 
M  song song với  đường thẳng  d : y  (m 2  5) x  3m  1.  
 
Câu 2 (1,0 điểm).  
a. Giải phương trình    cos3x  2sin 2 x  cos x  0.  
b. Giải phương trình    5x  51 x  6  0.  
1

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân:  I   ( x  e 2 x ) xdx.   
0

Câu 4 (1,0 điểm).  
a. Giải phương trình   2log 3 (4 x  3)  log 1 (2 x  3)  2.  
3

b. Cho  n   là  số  nguyên  dương  thỏa  mãn  5Cn1  Cn3.   Tìm  hệ  số  của  số  hạng  chứa  x5  
trong khai triển nhị thức Niutơn của  (2  x)n .   
 
Câu 5(1,0 điểm)Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz ,   cho  điểm  A( 2;1;5) ,  mặt 
x 1 y  2 z
phẳng  ( P ) : 2 x  2 y  z  1  0   và  đường  thẳng  d :

 .   Tính  khoảng 
2
3
1
cách từ  A  đến  ( P ) . Viết phương trình mặt phẳng  (Q)  đi qua  A  , vuông góc với  ( P )  
và song song với  d .  
 
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, BD = 2a; tam 
giác  SAC  vuông  tại S  và nằm  trong  mặt  phẳng  vuông  góc  với  đáy,  SC  a 3.   Tính 
theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm  B  đến mặt phẳng  ( SAD).  
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy ,  cho hình cho hình bình hành 
ABCD cóN là trung điểm của cạnh CD và đường thẳng BN có phương trình là  
13x -10y +13 = 0; điểm M(-1;2) thuộc đoạn thẳng AC sao cho AC = 4AM. Gọi H là 
điểm đối xứng với N qua C.  Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng 3 AC = 2AB và 
điểm H thuộc đường thẳng   : 2x - 3y = 0. 
 
Câu 8 (1 điểm). Giải hệ phương trình: 

 x 2  ( y 2  y  1) x 2  2  y 3  y  2  0
 
( x, y  R).
2
2
3
 y  3  xy  2 x  2  x  0
 
 

Câu 9 (1,0 điểm). Cho  a  1; 2. Chứng minh rằng:   2a  3a  4a  6a  8a  12a   24a1 . 

THI THỬ THPT QG LẦN 1 NĂM 2015
HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: TOÁN
Nội dung

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH
Câu

1.a

3

Điểm

2

Ta có y  x  3 x  2 .
+) Tập xác định: R.
+) Sự biến thiên:

0,25

x  0
 Chiều biến thiên: y'  3x 2  6 x , y'  0  
x  2

 Giới hạn, tiệm cận:
lim y   , lim y   . Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
x  
x  

 Bảng biến thiên:
x
y'



+

0
0
2

2
0

M
AT

H

y

-

.c
om

 Cực trị: Đồ thị hàm số đạt cực đại tại...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 M 2015
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đ
Câu 1 (2,0 điểm).Chohàmsố
3 2
3 2 (1).
y x x
a.Khosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị(C)củahàmsố
(1)
.
b.Gi
M
làđiểmthuộcđồthị
( )
C
cóhoànhđộbằng-1.mmđểtiếptuyếnvới
( )
C
tại
M
songsongvớiđườngthẳng
2
: ( 5) 3 1.
d y m x m
Câu 2 (1,0 điểm).
a. Giảiphươngtrình
x x x
b. Giảiphươngtrình
1
5 5 6 0.
x x
Câu 3 (1,0 điểm).Tínhtíchphân:
1
2
0
( ) .
x
I x e xdx

Câu 4 (1,0 điểm).
a. Giảiphươngtrình
3 1
3
2log (4 3) log (2 3) 2.
x x
b. Cho
n
sốngundươngthỏamãn
1 3
5 .
n n
C C
Tìm hệsốcủasốhạngchứa
5
x
trongkhaitriểnnhịthcNiutơncủa
(2 ) .
n
x

Câu 5(1,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ
,
Oxyz
cho điểm
( 2;1;5)
A
, mặt
phẳng
( ) : 2 2 1 0
P x y z
và đường thẳng
1 2
: .
2 3 1
x y z
d
Tính khoảng
cáchtừ
A
đến
( )
P
.Viếtphươngtrìnhmặtphng
( )
Q
điqua
A
,vuônggócvới
( )
P
vàsongsongvới
.
d
Câu 6 (1,0 điểm).ChonhchópS.ABCDcóđáyABCDhìnhvuông,BD=2a;tam
giácSACvuôngtạiSvànằmtrongmặtphẳngvuônggócvớiđáy,
3.
SC a
Tính
theoathểtíchkhốichópS.ABCDvàkhoảngcáchtừđiểm
B
đếnmặtphng
( ).
SAD
Câu 7 (1,0 điểm).Trongmặtphẳngvớihệtọađộ
O ,
xy
chohìnhchohìnhnhhành
ABCDcóNlàtrungđiểmcacạnhCDvàđườngthẳngBNcóphươngtrìnhlà
13x-10y+13=0;điểmM(-1;2)thucđoạnthẳngACsaochoAC=4AM.GọiHlà
điểmđốixứngvớiNquaC.TìmtọađộcácđnhA,B,C,Dbiếtrằng3AC=2ABvà
điểmHthuộcđườngthng
:2x-3y=0.
Câu 8 (1 điểm).Giảihệphươngtrình:
2 2 2 3
2 2
3
( 1) 2 2 0
( , ).
3 2 2 0
x y y x y y
x y R
y xy x x
Câu 9 (1,0 điểm). Cho
1;2 .
a
Chngminhrằng:
1
2 3 4 6 8 12 24
a a a a a a a
.
www.VNMATH.com
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 năm 2015 môn Tóan (có lời giải) - Trang 2
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 năm 2015 môn Tóan (có lời giải) - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 năm 2015 môn Tóan (có lời giải) 9 10 54