Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học

Được đăng lên bởi nguyenvantan154
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN
HUỆ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 3
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H: 1; Li: 7; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23;Mg: 24;Al: 27; S: 32; Cl: 35,5;
K: 39; Ca:40; Mn: 55; Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65;Br: 80; Ba: 137; Ag: 108;Cs: 133
Câu 1: Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl a mol/lít được dung dịch Y và còn lại 1
gam đồng không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xong, nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng
tăng 4 gam so với ban đầu và có 1,12 lít khí H2 (đktc) bay ra.(Giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám
vào thanh Mg). Khối lượng của Cu trong X và giá trị của a là:
A. 4,2g và a = 1M.
B. 4,8g và 2M.
C. 1,0g và a = 1M
D. 3,2g và 2M.
Câu 2: Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá – khử?
A. Phản ứng trao đổi.
B. Phản ứng hoá hợp.
C. Phản ứng thế.
D. Phản ứng phân huỷ.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2
(đktc) và dung dịch Y, trong đó có 5,6 gam NaOH. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m
gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 39,40.
B. 23,64.
C. 15,76.
D. 21,92.
Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng về chất béo :
(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(2) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.
(3) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
(4) Các loại dầu thực vật và đầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong các dung dịch axit.
(5) Các chất béo đều tan trong các dung dịch kiềm khi đun nóng
A. 1 , 2 , 3
B. 1 , 2 , 3 , 5
C. 1 , 3 , 4
D. 1 , 3 , 5
Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3  X  Y. Cặp chất X, Y nào không thỏa mãn sơ đồ trên?( biết mỗi mũi
tên là một phản ứng)
A. Al2O3 và Al(OH)3.
B. Al(OH)3 và NaAlO2.
C. Al(OH)3 và Al2O3.
D. NaAlO2 và Al(OH)3.
Câu 6: Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O, CH3COOH:
A. C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O, CH3COOH
B. C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, CH3COOH, H2O
C. CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH, C6H5OH
D. CH3CHO, C2H5OH, C6H5OH, H2O, CH3COOH
Câu 7: Dãy các kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua?
A. Al, Ba, Na
B. Na, Ba, Mg
C. Al, Mg, Fe
D. Al, Mg, Na
Câu 8: X là một loại phân bón hoá học. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát ra. Nếu
cho X vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó thêm bột Cu vào thấy có...
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN
HUỆ
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 3
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H: 1; Li: 7; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23;Mg: 24;Al: 27; S: 32; Cl: 35,5;
K: 39; Ca:40; Mn: 55; Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65;Br: 80; Ba: 137; Ag: 108;Cs: 133
Câu 1: Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe
2
O
3
trong 400 ml dung dịch HCl a mol/lít được dung dịch Y và còn lại 1
gam đồng không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xong, nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng
tăng 4 gam so với ban đầu 1,12 lít khí H
2
(đktc) bay ra.(Giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám
vào thanh Mg). Khối lượng của Cu trong X và giá trị của a là:
A. 4,2g và a = 1M. B. 4,8g và 2M. C. 1,0g và a = 1M D. 3,2g và 2M.
Câu 2: Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá – khử?
A. Phản ứng trao đổi. B. Phản ứng hoá hợp. C. Phản ứng thế. D. Phản ứng phân huỷ.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na
2
O BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H
2
(đktc) dung dịch Y, trong đó 5,6 gam NaOH. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO
2
(đktc) vào Y, thu được m
gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 39,40. B. 23,64. C. 15,76. D. 21,92.
Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng về chất béo :
(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(2) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.
(3) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
(4) Các loại dầu thực vật và đầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong các dung dịch axit.
(5) Các chất béo đều tan trong các dung dịch kiềm khi đun nóng
A. 1 , 2 , 3 B. 1 , 2 , 3 , 5 C. 1 , 3 , 4 D. 1 , 3 , 5
Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Al
2
(SO
4
)
3
X Y. Cặp chất X, Y nào không thỏa mãn sơ đồ trên?( biết mỗi mũi
tên là một phản ứng)
A. Al
2
O
3
và Al(OH)
3
. B. Al(OH)
3
và NaAlO
2
. C. Al(OH)
3
và Al
2
O
3
. D. NaAlO
2
và Al(OH)
3
.
Câu 6: Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, C
6
H
5
OH, H
2
O, CH
3
COOH:
A. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, C
6
H
5
OH, H
2
O, CH
3
COOH
B. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, C
6
H
5
OH, CH
3
COOH, H
2
O
C. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, H
2
O, CH
3
COOH, C
6
H
5
OH
D. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, C
6
H
5
OH, H
2
O, CH
3
COOH
Câu 7: Dãy các kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua?
A. Al, Ba, Na B. Na, Ba, Mg C. Al, Mg, Fe D. Al, Mg, Na
Câu 8: X một loại phân bón hoá học. Khi cho X c dụng với dung dịch NaOH đun nóng khí thoát ra. Nếu
cho X vào dung dịch H
2
SO
4
loãng sau đó thêm bột Cu vào thấy khí không màu hoá nâu trong không khí thoát
ra. X là
A. NH
4
NO
3
. B. (NH
2
)
2
CO. C. NaNO
3
. D. (NH
4
)
2
SO
4
.
Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO
3
thu được 0,448 lít
(đktc) khí nitơ và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là:
A. 23 gam. B. 24,5 gam. C. 22,2 gam. D. 20,8 gam.
Câu 10: Đun 24,44 gam hỗn hợp anlyl clorua etyl bromua với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn
axit hóa bằng HNO
3
rồi cho dung dịch AgNO
3
vào thu được 43,54 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của anlyl
clorua trong hỗn hợp gần với giá trị nào nhất:
A. 90% B. 38% C. 65% D. 56%
Câu 11: Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối. Xác
định E:
A. HCOOCH
3
B. CH
3
COOCH
3
C. HCOOC
2
H
5
D. CH
3
-COOC
2
H
5
Câu 12: Nhỏ từ từ 3 V
1
ml dung dịch Ba(OH)
2
(dd X) vào V
1
ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
(dd Y) thì phản ứng vừa đủ
và ta thu được kết tủa lớn nhất là m gam. Nếu trộn V
2
ml dung dịch X ở trên vào V
1
ml dung dịch Y thì kết tủa thu
được có khối lượng bằng 0,9m gam. So sánh tỉ lệ V
2
/ V
1
thấy
A. V
2
/ V
1
= 2,7 hoặc V
2
/ V
1
= 3,55 B. V
2
/ V
1
= 2,5 hoặc V
2
/ V
1
= 3,25
C. V
2
/ V
1
= 2,7 hoặc V
2
/ V
1
= 3,75 D. V
2
/ V
1
= 2,5 hoặc V
2
/ V
1
= 3,55
Câu 13: Cho biết bộ thí nghiệm điều chế Clo trong phòng thí nghiệm:
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học - Trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học - Người đăng: nguyenvantan154
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học 9 10 885