Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Tóan lần 2

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr−êng thpt l−¬ng thÕ vinh
Hµ néi

®Ò thi thö thpt quèc gia n¨m 2015
M«n thi: To¸n - LÇn thø 2
Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò
-------------- Ngµy 29.3.2015 --------------

N¨m häc 2014 - 2015

Câu 1 (2,0 ñiểm). Cho các hàm số y = x 3 − 3mx 2 + 2 ( Cm ),

y = − x + 2 ( d ) , với m là tham số thực.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị của hàm số ( Cm ) khi m = 1 .
b) Tìm các giá trị của m ñể ( Cm ) có hai ñiểm cực trị và khoảng cách từ ñiểm cực tiểu của ( Cm ) ñến ñường
thẳng (d ) bằng

2.

Câu 2 (1,0 ñiểm).

(

)

a) Giải phương trình sin x ( 2sin x + 1) = cos x 2cos x + 3 .

(

)

b) Giải phương trình log 3 3x − 6 = 3 − x .
π
2

Câu 3 (1,0 ñiểm). Tính tích phân

I =∫

sin 2 x

0 ( sin x + 2 )

2

dx.

Câu 4 (1,0 ñiểm).
a) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 4 z + 9 = 0 ; M , N lần lượt là các ñiểm biểu diễn
z1 , z2 trên mặt phẳng phức. Tính ñộ dài ñoạn thẳng MN .
b) Một tổ có 7 học sinh (trong ñó có 3 học sinh nữ và 4 học sinh nam). Xếp ngẫu nhiên 7 học sinh ñó

thành một hàng ngang. Tìm xác suất ñể 3 học sinh nữ ñứng cạnh nhau.
Câu 5 (1,0 ñiểm).

Trong không gian với hệ tọa ñộ Oxyz , cho ñiểm I (3;6;7) và mặt phẳng

( P ) : x + 2 y + 2 z − 11 = 0 . Lập phương trình mặt cầu ( S ) tâm I và tiếp xúc với ( P ). Tìm tọa ñộ tiếp
ñiểm của ( P ) và ( S ) .
Câu 6 (1,0 ñiểm).

Cho hình lăng trụ ABC. A ' B ' C ' có ñáy ABC là tam giác vuông tại B ;

AB = a, ACB = 300 ; M là trung ñiểm cạnh AC . Góc giữa cạnh bên và mặt ñáy của lăng trụ bằng 600 .

Hình chiếu vuông góc của ñỉnh A ' lên mặt phẳng ( ABC ) là trung ñiểm H của BM . Tính theo a thể tích
khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' và khoảng cách từ ñiểm C ' ñến mặt phẳng ( BMB ').
Câu 7 (1,0 ñiểm). Trong mặt phẳng tọa ñộ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D ; diện tích

hình thang bằng 6; CD = 2 AB , B(0; 4) . Biết ñiểm I (3; −1), K (2; 2) lần lượt nằm trên ñường thẳng AD và
DC . Viết phương trình ñường thẳng AD biết AD không song song với các trục tọa ñộ.

 x + x( x 2 − 3x + 3) = 3 y + 2 + y + 3 + 1
Câu 8 (1,0 ñiểm). Giải hệ phương trình 
3 x − 1 − x 2 − 6 x + 6 = 3 y + 2 + 1
Câu 9 (1,0 ñiểm). Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn x − y + 1 ≤ 0 .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

T=

x + 3 y2
2

4

−

2x + y2
5x + 5 y 2

.

( x, y ∈ ℝ ).

x +y
---------------- HẾT ---------------Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………..; Số báo danh: ………………………


Tr−êng t...
Tr−êng thpt l−¬ng thÕ vinh
Hµ néi
N¨m häc 2014 - 2015
®Ò thi thö thpt quèc gia n¨m 2015
M«n thi: To¸n
M«n thi: To¸nM«n thi: To¸n
M«n thi: To¸n
-
--
- LÇn thø 2
LÇn thø 2 LÇn thø 2
LÇn thø 2
Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò
--------------
Ngµy 29.3.2015
--------------
Câu 1 (2,0 ñiểm). Cho các hàm số
3 2
3 2y x mx= + (
m
C
),
2 ( )y x d= +
, với
m
tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị của hàm số (
m
C
) khi
1m =
.
b) Tìm các giá trị của
m
ñ (
m
C
) có hai ñim cc tr và khong cách t ñiểm cc tiu ca (
m
C
) ñến ñường
thẳng
( )d
bằng
2
.
Câu 2 (1,0 ñiểm).
a) Giải phương trình
( )
(
)
sin 2sin 1 cos 2cos 3x x x x+ = +
.
b) Giải phương trình
(
)
3
log 3 6 3
x
x
=
.
Câu 3 (1,0 ñiểm).
Tính tích phân
( )
2
2
0
sin 2
.
sin 2
x
I dx
x
π
=
+
Câu 4 (1,0 ñiểm).
a) Gọi
1 2
,
z z
hai nghiệm phức của phương trình
2
4 9 0
z z
+ =
;
,
M N
lần ợt các ñiểm biểu diễn
1 2
,
z z
trên mặt phẳng phức. Tính ñộ dài ñoạn thẳng .
b) Một tổ 7 học sinh (trong ñó 3 học sinh nữ 4 học sinh nam). Xếp ngẫu nhiên 7 học sinh ñó
thành một hàng ngang. Tìm xác suất ñể 3 học sinh nữ ñứng cạnh nhau.
Câu 5 (1,0 ñiểm).
Trong không gian với hệ tọa ñộ
Oxyz
, cho ñiểm
(3;6;7)I và mặt phẳng
( ): 2 2 11 0P x y z+ + =
. Lập phương trình mặt cầu
( )S
tâm
I
tiếp c với
( ).
P
Tìm tọa ñộ tiếp
ñiểm của
( )
P
( )S
.
Câu 6 (1,0 ñiểm).
Cho hình lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
ñáy
ABC
tam giác vuông tại
B
;
0
, 30AB a ACB= =
;
M
trung ñiểm cạnh
AC
. Góc giữa cạnh bên mặt ñáy của lăng trụ bằng
0
60
.
Hình chiếu vuông góc của ñỉnh
'
A
lên mặt phẳng
( )
ABC
là trung ñiểm
H
của
BM
. Tính theo
a
thể tích
khối lăng trụ
. ' ' '
ABC A B C
và khoảng cách từ ñiểm
'
C
ñến mặt phẳng
( ').
BMB
Câu 7 (1,0 ñiểm).
Trong mặt phẳng tọa ñộ
,
Oxy cho hình thang
ABCD
vuông tại
A
D
; diện ch
hình thang bằng 6;
2
CD AB
=
,
(0;4)
B
. Biết ñiểm
(3; 1), (2;2)
I K
lần lượt nằm trên ñường thẳng
AD
DC
. Viết phương trình ñường thẳng
AD
biết
AD
không song song với các trục tọa ñộ.
Câu 8 (1,0 ñiểm). Giải hệ phương trình
2
3
2
3
( 3 3) 2 3 1
( , ).
3 1 6 6 2 1
x x x x y y
x y
x x x y
+ + = + + + +
+ = + +
Câu 9 (1,0 ñiểm). Cho các số thực
,
dương và thỏa mãn 1 0
x y
+ .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
2 2
2
2 4
3 2
5 5
x y x y
T
x y
x y
+ +
=
+
+
.
----------------
HẾT
----------------
Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………..; Số báo danh: ………………………
WWW.VNMATH.COM
Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Tóan lần 2 - Trang 2
Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Tóan lần 2 - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Tóan lần 2 9 10 427