Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN HÓA

Được đăng lên bởi nhhaih06
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(đề thi có 02 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: HOÁ HỌC- Giáo dục thường xuyên
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg =24;
Ca =40; Ba =137; Cl = 35,5; Cr = 52; Cu = 64; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56
Câu 1: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc nguội là
A. Mg.
B. Cr.
C. Cu.
D. Ag.
Câu 2: Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm
A. cacboxylic và amino.
B. cacbonyl và amino.
C. cacboxyl và amino.
D. cacboxylic và amin.
Câu 3: Phản ứng nào sau đây dùng để phân biệt tinh bột với các gluxit (cacbohidrat) khác
A. phản ứng màu với iot
B. thủy phân tinh bột trong môi trường axit
C. phản ứng với dung dịch AgNO3
D. phản ứng với dung dịch Cu(OH)2
Câu 4: Cho dãy các kim loại: Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính oxi hóa nhỏ nhất là
A. Cu2+.
B. K+.
C. Zn2+.
D. Mg2+.
Câu 5: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. Zn + Fe(NO3)2.
B. Cu + AgNO3.
C. Zn + AgNO3.
D. Ni + Mg(NO3)2.
Câu 6: Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế được 10,4gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm là
A. 2,7gam.
B. 5,4 gam.
C. 8,1 gam.
D. 5,2 gam.
Câu 7: Trong các tên sau: alanin (1), phenyl amin (2), anilin (3), tên nào là hợp chất của C6H5NH2
A. (1), (3).
B. (2), (3).
C. (1), (3).
D. (1), (2).
Câu 8: Số nhóm hiđroxyl (-OH) có trong một phân tử glucozơ là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 9: Nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa
A. HCO3-.
B. CO32-.
C. Cl-.
D. SO42-.
Câu 10: Chất tham gia phản ứng thủy phân là
A. glixerol.
B. phenol
C. tinh bột.
D. anilin.
Câu 11: Cho dãy các kim loại: Na, Mg, Al, Be. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung
dịch bazơ là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
2Câu 12: Các muối cromat CrO4 có màu
A. tím.
B. vàng.
C. xanh lam.
D. da cam.
Câu 13: Khối lượng glucozơ thu được khi thủy phân 3,24 gam tinh bột là
A. 2,5 gam.
B. 3,5 gam.
C. 2,7 gam.
D. 3,6 gam.
Câu 14: Cho các chất sau Mg, Cr, Al, Fe số chất tác dụng với NaOH là
A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 15: Tính chất chung của ăn mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học là
A. có phát sinh dòng đện.
B. electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.
C. nhiệt độ càng cao tốc độ ăn mòn càng nhanh.
D. đều là quá trìn...
Trang 1/3 - Mã đề thi 132
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TO
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: HOÁ HỌC- Giáo dục thường xuyên
ĐỀ THI CHÍNH
THC
Thời gian làm bài: 60 phút
(đề thi có 02 trang)
H, tên thí sinh:.......................................................................
Mã đề thi 132
Số báo danh:............................................................................
Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg =24;
Ca =40; Ba =137; Cl = 35,5; Cr = 52; Cu = 64; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56
Câu 1: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO
3
đặc nguội là
A. Mg. B. Cr. C. Cu. D. Ag.
Câu 2: Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm
A. cacboxylic và amino. B. cacbonyl và amino.
C. cacboxyl và amino. D. cacboxylic và amin.
Câu 3: Phản ứng nào sau đây dùng để phân biệt tinh bột với các gluxit (cacbohidrat) khác
A. phản ứng màu với iot B. thủy phân tinh bột trong môi trường axit
C. phản ứng với dung dịch AgNO
3
D. phản ứng với dung dịch Cu(OH)
2
Câu 4: Cho dãy các kim loại: Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính oxi hóa nhỏ nhất là
A. Cu
2+
. B. K
+
. C. Zn
2+
. D. Mg
2+
.
Câu 5: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. Zn + Fe(NO
3
)
2
. B. Cu + AgNO
3
. C. Zn + AgNO
3
. D. Ni + Mg(NO
3
)
2
.
Câu 6: Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế được 10,4gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm là
A. 2,7gam. B. 5,4 gam. C. 8,1 gam. D. 5,2 gam.
Câu 7: Trong các tên sau: alanin (1), phenyl amin (2), anilin (3), tên nào là hợp chất của C
6
H
5
NH
2
A. (1), (3). B. (2), (3). C. (1), (3). D. (1), (2).
Câu 8: Số nhóm hiđroxyl (-OH) có trong một phân tử glucozơ
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 9: Nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa
A. HCO
3
-
.
B. CO
3
2-
.
C. Cl
-
.
D. SO
4
2-
.
Câu 10: Chất tham gia phản ứng thủy phân là
A. glixerol. B. phenol C. tinh bột. D. anilin.
Câu 11: Cho dãy các kim loại: Na, Mg, Al, Be. S kim loại trong dãy tác dụng với H
2
O tạo thành dung
dch bazơ là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 12: Các muối cromat CrO
4
2-
có màu
A. tím. B. vàng. C. xanh lam. D. da cam.
Câu 13: Khối lượng glucozơ thu được khi thủy phân 3,24 gam tinh bột
A. 2,5 gam. B. 3,5 gam. C. 2,7 gam. D. 3,6 gam.
Câu 14: Cho các chất sau Mg, Cr, Al, Fe số chất tác dụng với NaOH là
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 15: Tính chất chung của ăn mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học là
A. có phát sinh dòng đện.
B. electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.
C. nhiệt độ càng cao tốc độ ăn mòn càng nhanh.
D. đều là quá trình oxi hóa khử.
Câu 16: Thành phần chính của quặng manhetit
A. Fe
3
O
4
. B. Al
2
O
3
.2H
2
O. C. FeCO
3
. D. FeS
2
.
Câu 17: Chất có tính bazơ là
A. CH
3
CHO. B. C
2
H
5
OH. C. CH
3
-NH
2
. D. HCOOH.
Câu 18: Nhôm hidroxit Al(OH)
3
không phản ứng được với dung dch
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN HÓA - Trang 2
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN HÓA - Người đăng: nhhaih06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN HÓA 9 10 59