Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán lớp 12

Được đăng lên bởi Born Tomorrow Spring
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc 
(Đề có 01 trang) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 3 
NĂM HỌC 2013 – 2014 
Môn : Toán 12­ Khối A,A1­B 
Thời gian: 180  phút (Không kể giao đề) 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) 
x + 3 
Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số  y =
có đồ thị là ( H ) 
x + 2 
a) Khảo sát và vẽ đồ thị ( H ) của hàm số. 
b) Gọi  d là đương thẳng đi qua điểm A ( - 2;0 )  và có hệ số góc  k . Tìm  k  để  d  cắt ( H ) tại hai điểm phân 
biệt  M , N  thuộc hai nhánh khác nhau của ( H ) sao cho  AM = 2 AN . 
Câu 2 (1 điểm). Giải phương trình: ( tan x + 1) sin 2  x + cos 2 x + 2 = 3 ( cos x + sin x ) sin x . 

(

)(

) 

ì x + x 2 + 1 y + y 2  + 1 = 1 
ï
. 
Câu 3 (1 điểm). Giải hệ  phương trình: í
2
2 
ïî x + 3 - x = 2 y - 4 2 - y + 5 
1 
15 x 
Câu 4 (1 điểm). Tìm tích phân : I = ò  x
dx . 
25 + 3.15 x + 2.9 x 
0 

Câu 5 (1 điểm). Cho hình chóp  S . ABCD  có SC ^ ( ABCD )  , đáy  ABCD  là hình thoi có cạnh bằng  a  3 
và  · 
ABC = 1200 . Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ( SAB )  và ( ABCD )  bằng  45 0 .Tính theo  a  thể tích  khối 
chóp  S . ABCD và khoảng các giữa hai đường thẳng  SA, BD . 
Câu 6 (1 điểm). Cho các số thực không âm  a, b, c thoả mãn  a + b + c = 3 .Chứng minh rằng 
a
b
c 
1 
+ 3
+ 3 
³
b + 16 c + 16 a + 16 6 
3

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) 
A. Theo chương trình Chuẩn 
2
2 
Câu 7a (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho hai đường tròn ( C1 ) : ( x - 1) + ( y - 2 )  = 4  và
2

2 

( C2 ) : ( x - 2 ) + ( y - 3)  = 2  cắt nhau tại điểm A (1; 4 ) . Viết phương trình đường thẳng đi qua  A  và cắt lại
( C1 ) , ( C 2  )  lần lượt tại  M  và  N  sao cho  AM = 2 AN . 
Câu  8a  (1  điểm).  Trong  không  gian  với  hệ  trục  Oxyz  cho  hai  đường  thẳng  d1  : 

x + 4 y - 5 z + 7 
=
=
và 
1
- 1
1 

x - 2 y z + 1 
=
=
. Viết phương trình đường thẳng D  đi qua M ( - 1; 2;0 ) ,  ^ d1  và tạo với  d 2  góc  60 0 . 
1
-1 - 2 
Câu 9a (1 điểm). Giải phương trình:  log 4 ( x + 3) - log 2 x - 1 = 2 - 3log 4  2 . 
B. Theo chương trình Nâng cao 
Câu 7b (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho elip ( E )  có hai tiêu  điểm F1 -  3; 0 , F2  3; 0  và đi 
d 2  : 

(

) (

) 

1 ö
æ
qua điểm  A ç 3;  ÷ . Lập phương trình chính tắc của ( E )  và với mọi điểm M Π( E ) , hãy tính giá trị biểu 
2 ø 
è
2
thức . P = F1 M + F2 M 2 - 3.OM 2  - F1 M . F2 M
Câu 8b (1 điểm). Trong không gian với hệ truc toạ độ Oxyz, cho tam giác vuông cân  ABC  có  BA =  BC . 
Biết A ( 5;3; - 1 ...
SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO
TrườngTHPTChuyênVĩnhPhúc
KHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGLẦNTHỨ3
NĂMHỌC2013– 2014
(Đềcó01trang) Môn:Toán12 Khối A,A1B
Thờigian :180phút(Khôngkểgiaođề)
I.PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢTHÍSINH(7 điểm)
Câu1(2điểm). Chohàmsố
3
2
x
y
x
+
=
+
cóđồthịlà
( )
H
a)Khảosát vàvẽđồthị
( )
H củahàmsố.
b)Gi
d
làđươngthẳngđiquađiểm
( )
0A - vàcóhệsốgóc
k
.Tìm
k
để
d
cắt
( )
H tạihaiđiểmphân
biệt ,M N thuộchainhánhkhácnhaucủa
( )
H saocho
2 .A M A N =
Câu2(1điểm). Giảiphươngtr ình:
( ) ( )
2
tan 1 sin cos 2 2 3 cos sin sinx x x x x x + + + = + .
Câu3(1điểm). Giảihệ phươngtrình:
( )( )
2 2
2 2
1 1 1
3 2 4 2 5
x x y y
x x y y
ì
+ + + + =
ï
í
ï
+ - = - - +
î
.
Câu4(1điểm). Tìm tíchphân :
1
0
15
25 3.15 2.9
x
x x x
I dx =
+ +
ò
.
Câu5(1điểm).Chohìnhchóp
.S ABCD
( )
SC ABCD ^ ,đáy
A BCD
làhìnhthoicócạnhbằng 3a
và
·
0
120 .ABC =
Biếtrằngcgiữahaimặtphẳng
( )
SAB
( )
ABCD bằng
0
45 .Tínhtheo a thểtíchkhối
chóp
.S ABCD
vàkhoảngcácgiữa haiđườngthẳng , .SA BD
Câu6(1điểm). Chocácsốthựckhôngâm , ,a b c thoảmãn
3a b c + + =
.Chứngminhrằng
3 3 3
1
16 16 16 6
a b c
b c a
+ + ³
+ + +
II.PHẦNRIÊNG(3điểm) Thísinhchỉđượclàmmộttronghaiphần(phầnAhoặcphầnB)
A.Theo chươngtrìnhChuẩn
Câu7a(1điểm). Tro ngmặt phẳngtọađộOxy chohaiđườngtròn
( ) ( ) ( )
2 2
1
: 1 2 4C x y - + - = và
( ) ( ) ( )
2 2
2
: 2 3 2C x y - + - = cắtnhautiđiểm
( )
1;4A .Viếtphươngtrìnhđườngthẳngđiqua A vàcắtlại
( ) ( )
1 2
,C C lầnlượttại M
N
saocho
2 .A M A N =
Câu8a(1 điểm).Trongkhônggian với hệtrục Oxyz cho haiđườngthẳng
1
4 5 7
:
1 1 1
x y z
d
+ - +
= =
-
và
2
2 1
:
1 1 2
x y z
d
- +
= =
- -
.Viếtphươngtrình đườngthẳng D điqua
( )
1;0M - ,
1
d ^ vàtạovới
2
d góc
0
60 .
Câu9a(1điểm). Giảiphươngtr ình:
4 2 4
log ( 3) log 1 2 3log 2x x + - - = - .
B.TheochươngtrìnhNângcao
Câu7b(1điểm).Trongmặtphẳngtọađ Oxy choelip
( )
E cóhai tiêu điểm
( ) ( )
1 2
0 , 0F F -
vàđi
quađiểm
1
3;
2
A
æ ö
ç ÷
è ø
.Lậpphươngtrìnhchínhtắccủa
( )
E vàvớimiđiểm
( )
M E Î ,hãytínhgiátrịbiểu
thức.
2 2 2
1 2 1 2
3. .P F M F M OM F M F M = + - -
Câu8b(1điểm).TrongkhônggianvớihệtructoạđộOxyz,chotamg iácvuôngcân
ABC
B A BC =
.
Biết
( )
5;3; 1A - ,
( )
2;3; 4C - vàđiểm B nằmtrongmặtphẳng
( )
: 6 0Q x y z + - - = .Tìmtoạđộđiểm B
Câu9b(1điểm). Giải bấtphươngtrình:
1 1
15.2 1 2 1 2
x x x + +
+ ³ - + .
www.VNMATH.com
Đề thi toán lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi toán lớp 12 - Người đăng: Born Tomorrow Spring
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi toán lớp 12 9 10 914