Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015

Được đăng lên bởi Kuku Trương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: 31-5-2015

Câu I. (2 điểm)
1. Cho thí nghiệm như hình vẽ.
Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.
2. Cho các kim loại A, B, C, D. Biết rằng:
- Hỗn hợp kim loại A, B có thể tan trong nước dư.
- Hỗn hợp kim loại C, D chỉ tan một phần trong dung dịch HCl dư
(phản ứng xảy ra hoàn toàn).
- Kim loại A có thể đẩy kim loại C nhưng không đẩy được kim loại
D ra khỏi dung dịch muối.
Xác định A, B, C, D. Biết chúng là những kim loại trong số các kim
loại sau: Na, Mg, Al, Fe, Cu. Giải thích và viết phương trình phản ứng
minh họa.

Câu II. (2 điểm)
1. Cho 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất sau: dung dịch glucozơ và các chất lỏng rượu etylic, axit
axetic, etyl axetat. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết từng chất trên. Viết phương trình phản ứng (nếu có) và
ghi rõ điều kiện.
2. Hỗn hợp X gồm metan, etilen và propin (CHC–CH3) có tỉ khối hơi so với khí He bằng 8,5. Đốt cháy hoàn toàn
V lít (đktc) hỗn hợp X bằng khí oxi, sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2. Sau phản
ứng thấy xuất hiện 6,25 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 13,46 gam so với khối lượng dung
dịch Ca(OH)2 ban đầu. Tính V lít.

Câu III. (2 điểm)
1. Đun nóng một loại chất béo với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 0,46 kg glixerol, và 4,31 kg hỗn hợp hai
muối của các axit béo C15H31COOH và C17H35COOH. Xác định công thức cấu tạo có thể có của chất béo trên.
2. Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh xảy ra như sau:
clorophin, ¸nh s¸ng
 C6H12O6 + 6CO2
6CO2 + 6H2O + 2816kJ 

Cứ trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được 0,05 kJ năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào
phản ứng tổng hợp glucozơ. Hãy tính thời gian để một cây có 1.000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10cm2) sản sinh được 1
kg glucozơ.

Câu IV. (2 điểm)
1. Một loại thủy tinh có thành phần như sau: Natri (9,623%); Canxi (8,368%); còn lại là Silic và Oxi (theo khối
lượng). Xác định công thức hóa học của thủy tinh.
2. Đốt 3,72 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg trong bình đựng khí Cl2, sau một thời gian phản ứng thu
được 10,82 gam hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng
hoàn toàn thu được khí H2. Dẫn toàn bộ lượng H2 sinh ra đi qua ống đựng 8 gam CuO nung nóng, sau một thời gian
thấy trong ống còn lại 6,72 gam chất rắn (chỉ có...
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TNH BÀ RA VŨNG TÀU
ĐỀ THI TUYN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2015 2016
Môn thi: HÓA HC
Thi gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: 31-5-2015
Câu I. (2 điểm)
1. Cho thí nghiệm như hình v.
Viết các phương trình phản ng xy ra trong thí nghim trên.
2. Cho các kim loi A, B, C, D. Biết rng:
- Hn hp kim loi A, B có th tan trong nước dư.
- Hn hp kim loi C, D ch tan mt phn trong dung dịch HCl
(phn ng xy ra hoàn toàn).
- Kim loi A có th đẩy kim loi C nhưng không đẩy được kim loi
D ra khi dung dch mui.
Xác định A, B, C, D. Biết chúng là nhng kim loi trong s các kim
loi sau: Na, Mg, Al, Fe, Cu. Gii thích viết phương trình phản ng
minh ha.
Câu II. (2 điểm)
1. Cho 4 l mt nhãn, mi l đựng mt trong các cht sau: dung dịch glucozơ các chất lỏng rượu etylic, axit
axetic, etyl axetat. Bằng phương pháp a học, hãy nhn biết tng cht trên. Viết phương trình phản ng (nếu có) và
ghi rõ điều kin.
2. Hn hp X gm metan, etilen và propin (CHCCH
3
) có t khối hơi so với khí He bằng 8,5. Đốt cháy hoàn toàn
V lít (đktc) hỗn hp X bằng khí oxi, sau đó cho toàn b sn phm cháy qua bình cha dung dch Ca(OH)
2
. Sau phn
ng thy xut hin 6,25 gam kết ta khối lượng dung dch sau phn ng tăng 13,46 gam so với khối lượng dung
dch Ca(OH)
2
ban đầu. Tính V lít.
Câu III. (2 điểm)
1. Đun nóng một loi cht béo vi dung dch NaOH (vừa đủ), thu được 0,46 kg glixerol, 4,31 kg hn hp hai
mui ca các axit béo C
15
H
31
COOH và C
17
H
35
COOH. Xác định công thc cu to có thca cht béo trên.
2. Phn ng tng hợp glucozơ trong cây xanh xảy ra như sau:
6CO
2
+ 6H
2
O + 2816kJ

clorophin, ¸nh s¸ng
C
6
H
12
O
6
+ 6CO
2
C trong mt phút, mi cm
2
lá xanh nhận được 0,05 kJ năng lượng mt trời, nhưng chỉ có 10% được s dng vào
phn ng tng hợp glucozơ. Hãy tính thời gian để mt cây 1.000 lá xanh (din tích mi 10cm
2
) sản sinh được 1
kg glucozơ.
Câu IV. (2 điểm)
1. Mt loi thy tinh thành phần n sau: Natri (9,623%); Canxi (8,368%); còn li Silic Oxi (theo khi
ợng). Xác đnh công thc hóa hc ca thy tinh.
2. Đốt 3,72 gam hn hp X gm 2 kim loại Al Mg trong bình đựng khí Cl
2
, sau mt thi gian phn ng thu
được 10,82 gam hn hp Y gm 4 cht rn. Cho hn hp Y tác dng vi dung dch H
2
SO
4
loãng dư, sau phn ng
hoàn toàn thu được khí H
2
. Dn toàn b ng H
2
sinh ra đi qua ống đựng 8 gam CuO nung nóng, sau mt thi gian
thy trong ng còn li 6,72 gam cht rn (ch 80% H
2
tham gia phn ứng). Xác định thành phn phần trăm khi
ng mi kim loi trong hn hp X.
Câu V. (2 điểm)
1. Khi điều chế axit sunfuric người ta hp th khí SO
3
bng dung dch H
2
SO
4
đưc oleum có công thc tng quát
H
2
SO
4
.nSO
3
. Tính lượng khí SO
3
hp th vào 200 gam dung dch H
2
SO
4
96,4% thu được mt loi oleum phn
trăm theo khối lượng ca SO
3
là 40,82%.
ĐỀ CHÍNH THC
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015 - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015 - Người đăng: Kuku Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015 9 10 520