Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án Môn hóa lớp 9

Được đăng lên bởi tovanky69
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸
§Ò chÝnh thøc
Kú thi chän häc sinh giái tØnh
N¨m häc 2006-2007
M«n thi: Hãa häc - Líp: 9 THCS
Ngµy thi: 28/03/2007.
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò thi)
§Ò thi nµy cã 1 trang gåm 4 c©u.
C©u 1. (6,5 ®iÓm)
1. Khi cho bét nh«m t¸c dông víi dung dÞch NaOH ®un nãng thu ®îc dung dÞch X
1
khÝ X
2
. Thªm vµo X
1
mét
Ýt tinh thÓ NH
4
Cl råi tiÕp tôc ®un nãng thÊy t¹o thµnh kÕt tña X
3
khÝ X
4
tho¸t ra. X¸c ®Þnh X
1
, X
2
, X
3
, X
4
.
ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn c¸c ph¶n øng x¶y ra.
2. X¸c ®Þnh c¸c chÊt A, B, C, D, E, F, H vµ hoµn thµnh s¬ ®å biÕn hãa sau:
+ NaOH
C
+ E
A
0
t
B
+NaOH
+HCl
H BiÕt r»ng H lµ thµnh phÇn chÝnh cña ®¸ phÊn ; B lµ khÝ
+ NaOH
D
+F
dïng n¹p cho c¸c b×nh ch÷a ch¸y(dËp t¾t löa).
3. a. B»ng ph¬ng ph¸p hãa häc h·y t¸ch SO
2
ra khái hçn hîp gåm c¸c khÝ SO
2
, SO
3
, O
2
.
b. B»ng ph¬ng ph¸p hãa häc h·y t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp gåm Mg, Al, Fe, Cu.
4. 5 chÊt r¾n: BaCl
2
, Na
2
SO
4
, CaCO
3
, Na
2
CO
3
, CaSO
4
.2H
2
O ®ùng trong 5 riªng biÖt. H·y chän 2 chÊt
dïng lµm thuèc thö ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n ®ùng trong mçi lä.
C©u 2: (5,5 ®iÓm)
1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö: C
2
H
4
O
2
, C
3
H
8
O, C
5
H
10
.
2. ChÊt A c«ng thøc ph©n C
4
H
6
. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D hoµn thµnh ph¬ng tr×nh hãa
häc biÓu diÔn c¸c ph¶n øng theo s¬ ®å:
+Cl2 dd NaOH +H2 H2SO4®® t0,xt,p
A B C D A Cao su
1:1 Ni,t0 1700C
3. Hçn hîp khÝ gåm CO, CO
2
, C
2
H
4
vµ C
2
H
2
. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p dïng ®Ó t¸ch tõng khÝ ra khái hçn hîp
C©u3: (4,0 ®iÓm)
hai dung dÞch; H
2
SO
4
(dung dÞch A), NaOH (dung dÞch B). Trén 0,2 lÝt dung dÞch A víi 0,3 lÝt dung
dÞch B ®îc 0,5 lÝt dung dÞch C.
LÊy 20 ml dung dÞch C, thªm mét Ýt qu× tÝm vµo, thÊy cã mµu xanh. Sau ®ã thªm tõ tõ dung dÞch HCl 0,05M
tíi khi qu× tÝm ®æi thµnh mµu tÝm thÊy hÕt 40 ml dung dÞch axit.
Trén 0,3 lÝt A víi 0,2 lÝt B ®îc 0,5 lÝt dung dÞch D. LÊy 20 ml dung dÞch D, thªm mét Ýt qu× tÝm vµo thÊy
mµu ®á. Sau ®ã thªm dung dÞch NaOH 0,1M tíi khi qtÝm ®æi thµnh mµu tÝm thÊy hÕt 80 ml dung dÞch
NaOH.
a. TÝnh nång ®é mol/l cña 2 dung dÞch A vµ B.
b. Trén V
B
lÝt dung dÞch NaOH vµo V
A
lÝt dung dÞch H
2
SO
4
ë trªn ta thu ®îc dung dÞch E. LÊy V ml dung
dÞch E cho t¸c dông víi 100 ml dung dÞch BaCl
2
0,15 M ®îc kÕt tña F. MÆt kh¸c lÊy V ml dung dÞch E cho t¸c
dông víi 100 ml dung dÞch AlCl
3
1M ®îct tña G. Nung F hoÆc G ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th×
®Òu thu ®îc 3,262gam chÊt r¾n. TÝnh tØ lÖ V
B
:V
A
C©u 4: (4,0 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn 3,24 gam hçn hîp X gåm hai chÊt h÷u c¬ A vµ B kh¸c d·y ®ång ®¼ng vµ cïng lo¹i hîp
chÊt, trong ®ã A h¬n B mét nguyªn cacbon, ngêi ta chØ thu ®îc níc 9,24 gam CO
2
. BiÕt khèi h¬i cña X
®èi víi H
2
lµ 13,5.
a. T×m c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B vµ tÝnh thµnh phÇn tr¨m theo khèi lîng cña mçi chÊt trong hçn hîp X.
b. Tõ B viÕt s¬ ®å ph¶n øng ®iÒu chÕ CH
3
COOCH
3
vµ CH
3
COO –CH -- CH
3
CH
3
(Cho: O=16, H=1, C=12, Ca=40, Ba=137, Na=23, S=32, Cl=35,5 )
--------------------------------------------- HÕt -----------------------------------------------
L u ý: Häc sinh ®îc sö dông m¸y tÝnh th«ng thêng, kh«ng ®îc sö dông bÊt k× tµi
liÖu g× (kÓ c¶ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc).
Hä vµ tªn: .............................................Sè b¸o danh:....................................................
Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Híng dÉn chÊm bµi Thi
Thanh hãa häc sinh giái líp 9 THCS N¨m häc 2006 – 2007
M«n : Ho¸ häc
§¸p ¸n
ĐiÓm
C©u 1: 6,5®
1. 1,5
C¸c ph¬ng tr×nh hãa häc:
2Al + 2NaOH + 2H
2
O NaAlO
2
+ 3H
2
NaOH + NH
4
Cl NaCl + NH
3
+ H
2
O
0,5
0,5
Đề thi và đáp án Môn hóa lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đáp án Môn hóa lớp 9 - Người đăng: tovanky69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi và đáp án Môn hóa lớp 9 9 10 297