Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 10

Được đăng lên bởi tuan-lanhduc
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¡c b i thi To¡n v o c¡c
lîp 10 chuy¶n chån
H  Duy H÷ng
Ng y 21 th¡ng 8 n«m 2006

P

H  Duy H÷ng

C¡c b i thi v o lîp 10 THPT Chuy¶n

Líi nâi ¦u
r ng n«m ™hóng tæi v¨n luæn nhªn 1÷ñ™ nhúng y¶u ™¦u ™â 1÷ñ™ mët sè ˜ë 1· thi v o ™¡™ lîp
m÷íi ™huy¶n ™õ— ™¡™ tr÷íng „r€„ ™huy¶n ð r  xëi nâi ri¶ng v  tr¶n ™£ n÷î™ nâi ™hungF „ i
li»u n y r— 1íi khæng n¬m ngo i lþ do 1âF ghóng tæi hy vång r¬ng nâ s³ ™â ½™h vîi ™¡™ em hå™
sinhD ™¡™ ˜ª™ phö huynh trong khi ™hu©n ˜à ™ho nhúng ™uë™ thi v o ™¡™ lîp „r€„ ™huy¶nF „ i
li»u 1i»n tû n y 1º xem ™ho 1µp ™¡™ ˜¤n n¶n ™ i 1°t Acrobat Reader 6.0 ho°™ l  ™¡™ phi¶n ˜£n
muën hìnF
ho nhi·u nguy¶n nh¥n n¶n 1¥y ™h¿ l  mët t i li»u hén 1ën v  1÷ñ™ ™hu©n ˜à khæng ™©n thªn
v  ™ông v¼ th¸ s³ ™â mët sè ˜ i to¡n khæng 1÷ñ™ g㠙h½nh x¡™ mong ™¡™ ˜¤n thæng ™£mF wö™
1½™h duy nh§t ™h¿ l  1«ng t£i ™ho ™¡™ ˜¤n mët sè ™¡™ 1· thi v  do 1â khæng ™â ph¦n líi gi£i ð
1¥yF „æi s³ ™è g­ng ˜è tr½ thíi gií 1º ˜ê sung thæng tin ™ho d¦n ho n ™h¿nh hìnF
„ i li»u n y 1÷ñ™ ˜i¶n so¤n dü— tr¶n ™¡™ ˜ë 1· thi do t¡™ gi£ s÷u t¦m 1÷ñ™ v  mët do mët sè
˜¤nF xh¥n 1¥y tæi xin gûi líi ™£m ìn tîi ˜¤n sweet•w—ter th nh vi¶n ™õ— wnp 1¢ gióp 1ï tæi
trong qu¡ tr¼nh ™hu©n ˜à t i li»u n yF

Copyright note
„ i li»u n y do t¡™ gi£ giú ˜£n quy·n v  ™h¿ 1÷ñ™ ph²p 1«ng t£i t¤i duy nh§t 1à— ™h¿ ™õ— di¹n
D ˜§t k¼ sü s—o ™h²p l¤i n o ™ho dò ™â ð d¤ng g¼ h—y d÷îi
1 n wnp
˜§t k¼ h¼nh thù™ n o h—y theo ˜§t k¼ ngh¾— n o ™ông ph£i ™â sü 1çng þ ™õ— t¡™ gi£F wåi th÷ tø
li¶n l¤™ xin gûi v· 1H  Duy H÷ng
uhèi „r€„ ghuy¶n 0¤i hå™ ƒ÷ ph¤m r  xëi
0¤i hå™ ƒ÷ ph¤m r  xëiD †i»t x—mF
X pluri™omplex•—m—thdy—hooF™om

Email

gopyright PHHS ™ ˜y r  huy r÷ng

1

A
T i li»u n y ÷ñc t¡c gi£ bi¶n so¤n b¬ng L TEX2e

H  Duy H÷ng

C¡c b i thi v o lîp 10 THPT Chuy¶n

Q

V i k½ hi»u quy ÷îc
IF 0¤i hå™ ur„x r  xëi X 0¤i hå™ uho— hå™ „ü nhi¶n r  xëiD 0¤i hå™ uè™ gi— r  xëiF
PF „r€„ X „rung hå™ €hê thængF
QF a ∩ b X a gi—o vîi bF
RF a

b X a song song vîi bF

SF a ⊥ b X a vuæng g♠vîi bF
TF = X kh¡™ vâiF
UF Z X „ªp hñp t§t ™£ ™¡™ sè nguy¶nF
VF Q X „ªp hñp t§t ™£ ™¡™ sè húu t'F
WF R X „ªp hñp t§t ™£ ™¡™ sè thü™F
IHF Z+ X „ªp t§t ™£ ™¡™ sè nguy¶n d÷ìngF
IIF N X „ªp t§t ™£ ™¡™ sè tü nhi¶nD ieF FFF ™¡™ sè nguy¶n khæng ¥mF
IPF [x] X €h¦n nguy¶n ™õ— mët sè thü™ xD ieF FFF sè nguy¶n lîn nh§t m  khæng v÷ñt qu¡ xF
IQF {x} X €h¦n l´ ™õ— mët sè thü™ xD ieF FFF kho£ng ™¡™h giú x v  ph¦n nguy¶n ™õ— nâF
IRF n! X „½™h ™õ— n sè nguy¶n d÷ìng 1¦u ti¶nF
ISF {a, b, . . .} X „ªp hñpF
ITF

√

x X g«n ˜ª™ h—i ™õ— ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi vào lớp 10 - Người đăng: tuan-lanhduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đề thi vào lớp 10 9 10 319