Ktl-icon-tai-lieu

đề tự luyện số 4 môn lý

Được đăng lên bởi anny-97-ns
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luy n thi đ i h c KIT-1: Môn V t Lí ( Th y

ng Vi t Hùng)

LUY N T P T NG H P S
(BÀI T P T LUY N)
Giáo viên:
NG VI T HÙNG

ệuy n t p t ng h p s 4.

4

Các bài t p trong tài li u này đ c biên so n kèm theo bài gi ng “Ch a đ luy n t p t ng h p s 4“ thu c khóa h c
LT H KIT-1 : Môn V t lí (Th y ng Vi t Hùng) website Hocmai.vn.
giúp các b n ki m tra, c ng c l i các ki n th c
đ c giáo viên truy n đ t trong bài gi ng t ng ng.
bài h c có hi u qu , B n c n làm tr c các bài t p trong tài li u
này, sau đó xem bài gi ng.

Câu 1: C n ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa
A. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu k b ng m t n a chu k dao đ ng c a v t.
B. t ng g p đôi khi biên đ dao đ ng c a v t t ng g p đôi.
C. b ng đ ng n ng c a v t khi v t t i v trí cân b ng.
D. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu k b ng chu k dao đ ng c a v t.
Câu 2: M t ch t đi m dao đ ng đi u hòa theo ph ng trình x = 3sin(5 t + /6) cm. Trong m t giây đ u tiên t th i
đi m t = 0, ch t đi m đi qua v trí có li đ x = 1,4 cm bao nhiêu l n?
A. 7 l n.
B. 6 l n.
C. 4 l n.
D. 5 l n.
Câu 3: M t con l c đ n có chi u dài dây treo  dao đ ng đi u hòa v i chu k T. Thay đ i chi u dài dây treo đi m t
l ng r t nh  thì s thay đ i chu k con l c T đ c cho b i công th c nào d i đây?
T.
T.
T.
2T.
.
B. T  
.
C. T 
.
D. T 
.
A. T 

2
2

Câu 4: M t ch t đi m dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox có ph ng trình x = Acos(5 t + /2) cm. Véc t v n t c và gia
t c s có cùng chi u d ng c a tr c Ox trong kho ng th i gian nào (k t th i đi m ban đ u t = 0) sau đây?
A. 0,2 (s) < t < 0,3 (s).
B. 0 < t < 0,1 (s).
C. 0,3 (s) < t < 0,4 (s).
D. 0,1 (s) < t < 0,2 (s).
Câu 5: Trong dao đ ng c h c, k t lu n nào sau đây là không đúng ?
A. Khi t n s l c c ng b c có t n s đúng b ng t n s dao đ ng c a h c n duy trì thì biên đ dao đ ng m i t ng.
B. Dao đ ng duy trì t c là ph i bù n ng l ng m t đi ví ma sát
C. Khi có c ng h ng biên đ dao đ ng là l n nh t khi không có ma sát
D. Khi mu n duy trì dao đ ng thì ta ph i duy trì l c c ng b c
Câu 6: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa. Bi t lò xo có đ c ng 36 N/m và v t nh có kh i l ng 100 (g). L y 2
= 10. ng n ng c a con l c bi n thiên theo th i gian v i t n s
A. 6 Hz.
B. 3 Hz.
C. 12 Hz.
D. 1 Hz.
Câu 7: M t lò xo nh đ c ng k = 300 N/m, m t đ u c đ nh, đ u kia g n qu c u nh kh i l ng m = 0,15 kg. Qu
c u có th tr t trên dây kim lo i c ng ngang trùng v i tr c lò xo và xuyên tâm qu c u. Kéo qu c u ra kh i v trí
cân b ng 2 cm r i th cho qu c u dao đ ng. Do ma sát qu c u dao đ ng t t d ...
Luyn thi đi hc KIT-1: Môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng)  ệuyn tp tng hp s 4.
Hocmai.vn Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
Câu 1: C nng ca mt vt dao đng điu hòa
A. bin thiên tun hoàn theo thi gian vi chu k bng mt na chu k dao đng ca vt.
B. tng gp đôi khi biên đ dao đng ca vt tng gp đôi.
C. bng đng nng ca vt khi vt ti v trí cân bng.
D. bin thiên tun hoàn theo thi gian vi chu k bng chu k dao đng ca vt.
Câu 2:
Mt cht đim dao đng điu hòa theo phng trình x = 3sin(5t + /6) cm. Trong mt giây đu tiên tthi
đim t = 0, cht đim đi qua v trí có li đ x = 1,4 cm bao nhiêu ln?
A. 7 ln. B. 6 ln. C. 4 ln. D. 5 ln.
Câu 3: Mt con lc đn chiu dài y treo
dao đng điu hòa vi chu k T. Thay đi chiu dài dây treo đi mt
lng rt nh
thì s thay đi chu k con lc T đc cho bi công thc nào di đây?
A.
T.
T

. B.
T.
T
2
. C.
T.
T
2

. D.
2T.
T

.
Câu 4:
Mt cht đim dao đng điu hòa trên trc Ox có phng trình x = Acos(5t + /2) cm. Véc t vn tc và gia
tc s có cùng chiu dng ca trc Ox trong khong thi gian nào (k t thi đim ban đu t = 0) sau đây?
A. 0,2 (s) < t < 0,3 (s). B. 0 < t < 0,1 (s).
C. 0,3 (s) < t < 0,4 (s). D. 0,1 (s) < t < 0,2 (s).
Câu 5: Trong dao đng c hc, kt lun nào sau đây là không đúng ?
A. Khi tn s lc cng bc có tn s đúng bng tn s dao đng ca h cn duy trì thì biên đ dao đng mi tng.
B. Dao đng duy trì tc là phi bù nng lng mt đi ví ma sát
C. Khi có cng hng biên đ dao đng là ln nht khi khôngma sát
D. Khi mun duy trì dao đng thì ta phi duy trì lc cng bc
Câu 6: Mt con lc lò xo dao đng điu hòa. Bit lò xo đ cng 36 N/m vt nh có khi lng 100 (g). Ly 
2
= 10. ng nng ca con lc bin thiên theo thi gian vi tn s
A. 6 Hz. B. 3 Hz. C. 12 Hz. D. 1 Hz.
Câu 7: Mt xo nh đ cng k = 300 N/m, mt đu c đnh, đu kia gn qu cu nh khi lng m = 0,15 kg. Qu
cu th trt trên dây kim loi cng ngang trùng vi trc xo xuyên tâm qu cu. Kéo qu cu ra khi v trí
cân bng 2 cm ri th cho qu cu dao đng. Do ma sát qu cu dao đng tt dn chm. Sau 200 dao đng thì qu cu
dng li. Ly g = 10 m/s
2
. H s ma sát 
A. 0,005. B. 0,05. C. 0,4. D. 0,004.
Câu 8: Phát biu nào sau đây không đúng?i vi dao đng c tt dn thì
A. c nng gim dn theo thi gian.
B. tn s gim dn theo thi gian.
C. biên đ dao đng gim dn theo thi gian.
D. ma sát và lc cn càng ln thì dao đng tt dn càng nhanh.
Câu 9:
Mt con lc đn dao đng nh điu hòa vi biên đgóc
o
(tính bng rad). Chiu i dây treo , gia tc
trng trng là g. Gi v là vn tc ca con lc ti li đ góc . Chn biu thc đúng?
A.
B.
2 2 2
o
g v .
C.
2 2 2
o
1
v .
g

D.
2 2 2
o
v
g

Câu 10: Ti mt ni trên mt đt, mt con lc đn dao đng điu hòa. Trong khong thi gian ∆t, con lc thc hin
60 dao đng toàn phn; thay đi chiu dài con lc mt đon 44 cm thì cng trong khong thi gian ∆t y, nó thc hin
50 dao đng toàn phn. Chiu dài ban đu ca con lc là
A. 144 cm. B. 80 cm. C. 60 cm. D. 100 cm.
Câu 11:
Mt con lc đn có chiu dài 1 m khi lng 100 (g) dao đng vi biên đ góc 30
0
ti ni có g = 10 m/s
2
. B
qua mi ma sát. C nng ca con lc đn
A. 5/36 J. B. 125/9 J. C. 0,5 J. D.
23
J.
2
 LUYN TP TNG HP S 4
(BÀI TP T LUYN)
Giáo viên: NG VIT HÙNG
Các bài tp trong tài liu này đc biên son m theo bài ging “Cha đ luyn tp tng hp s 4
thuc khóa hc
LTH KIT-1 : Môn Vt lí (Thy ng Vit Hùng) website Hocmai.vn.  giúp các bn kim tra, cng c li các kin thc
đc giáo viên truyn đt trong bài ging tng ng.  bài hchiu qu, Bn cn làm trc các bài tp trong tài liu
này, sau đó xem bài ging.
đề tự luyện số 4 môn lý - Trang 2
đề tự luyện số 4 môn lý - Người đăng: anny-97-ns
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề tự luyện số 4 môn lý 9 10 803