Ktl-icon-tai-lieu

Dịch mã

Được đăng lên bởi trantuansm91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các yếu tố cần thiết
Ribosom: bộ máy dịch mã
mARN: chứa thông tin về trình tự acid amin cần tổng
hợp
 tARN: vận chuyển acid amin đến ribosom



Protein đang tổng hợp
Acid amin
Tiểu đơn
vị lớn

cnshduoc@gmail.com

Tiểu đơn vị
nhỏ

Mục tiêu

Gắn acid amin vào tARN

Mô tả được cơ chế dịch mã di truyền
 Trình bày được quá trình dịch mã ở tế bào nhân
nguyên thủy
 Trình bày được quá trình dịch mã ở tế bào nhân thật


Phản ứng aminoacyl hóa,
Xúc tác bởi aminoacyl tARN synthetase
 2 bước:







Một số thuật ngữ - khái niệm


Gen: 1 đơn vị ADN có chức năng liên quan đến kiểu hình




Gắn acid amin vào tARN
Có 20 aminoacyl tARN synthetase tương
ứng với 20 acid amin, mỗi enzym có thể
nhận tất cả tARN đại diện của acid amin
tương ứng



Gen cấu trúc: mã hóa cho protein = cistron
Gen chỉ phiên mã thành ARN như rARN, tARN
Gen điều hòa: điều hòa biểu hiện của 2 loại trên

Cistron: 1 đơn vị ADN mã hóa cho 1 protein
 Biểu hiện gen: quá trình sử dụng thông tin di truyền trên gen
để tổng hợp ra các sản phẩm gen có chức năng. Sản phẩm có
thể là protein hay các ARN như rRNA, tRNA, snRNA.
 Sinh tổng hợp protein: đôi khi dùng chỉ quá trình dịch mã,
nhưng thường chỉ các quá trình liên quan đến việc tạo ra phân tử
protein của tế bào, bao gồm sinh tổng hợp acid amin, phiên mã
và dịch mã.
 Dịch mã: quá trình đọc thông tin di truyền trên mARN thành
trình tự acid amin của protein được thực hiện bởi ribosom .

Hoạt hóa acid amin: Acid amin phản ứng với ATP có enzym
xúc tác để tạo thành acid amin hoạt hóa.
Gắn acid amin: Acid amin hoạt hóa được gắn với phân tử
tARN tương ứng nhờ enzym aminoacyl tARN syntheatse,
tạo thành phức hợp aminoacyl – tARN.



1

amino acid + ATP → aminoacyl-AMP + PPi

2 aminoacyl-AMP + tRNA → aminoacyl-tRNA + AMP

amino acid + ATP tARN → aminoacyl-tRNA + AMP

Khái quát

tARNfMet / tARNmMet và tARNiMet / tARNmMet

Xảy ra như nhau ở mọi sinh vật, ở tế bào nhân thật phức
tạp hơn.
 Xảy ra trong tế bào chất





Methionin (Met) mã hóa bởi AUG có 2 loại tARN: 1 dùng cho khởi
đầu và 1 dùng cho nối dài


Ở Prokaryot:






Ở Eukaryot:



Prokaryote
Eukaryote

tARNfMet (N-Formyl-methionine): dùng cho AUG (đôi khi là GUG hay UUG)
để khởi đầu chuỗi peptid
tARNmMet (Methionin): dùng cho AUG khác trong chuỗi peptid
tARNiMet : dùng cho AUG khởi đầu chuỗi peptid
tARNmMet : dùng cho AUG khác trong chuỗi peptid

Tiến trình dịch mã

Khởi đầu dịch mã - Eukaryot - Chuẩn bị
(1)



(2)

Gồm 3 giai đoạn




E

A

5’ cap

Khởi đầu
Nối dài
Kết thúc

eI...
cnshduoc@gmail.com
Mc tiêu
Mô t được cơ chế dch mã di truyn
Trình bày được quá trình dch mã tế bào nhân
nguyên thy
Trình bày được quá trình dch mã tế o nhân tht
Mt s thut ng - khái nim
Gen: 1 đơn v ADN có chc năng liên quan đến kiu hình
Gen cu trúc: mã hóa cho protein = cistron
Gen ch phiên mã thành ARN như rARN, tARN
Gen điu hòa: điu hòa biu hin ca 2 loi trên
Cistron: 1 đơn v ADN mã hóa cho 1 protein
Biu hin gen: quá trình s dng thông tin di truyn trên gen
để tng hp ra các sn phm gen có chc năng. Sn phm có
th là protein hay các ARN như rRNA, tRNA, snRNA.
Sinh tng hp protein: đôi khi dùng ch quá trình dch mã,
nhưng thường ch các quá trình liên quan đến vic to ra phân t
protein ca tế bào, bao gm sinh tng hp acid amin, phiên mã
và dch mã.
Dch mã: quá trình đọc thông tin di truyn trên mARN thành
trình t acid amin ca protein được thc hin bi ribosom .
Khái quát
Xy ra như nhau mi sinh vt, tế bào nhân tht phc
tp hơn.
Xy ra trong tế o cht
Prokaryote
Eukaryote
Các yếu t cn thiết
Ribosom: b máy dch mã
mARN: cha thông tin v trình t acid amin cn tng
hp
tARN: vn chuyn acid amin đến ribosom
Protein đang tng hp
Acid amin
Tiu đơn
v ln
Tiu đơn v
nh
Gn acid amin vào tARN
Phn ng aminoacyl hóa,
Xúc tác bi aminoacyl tARN synthetase
2 bước:
Hot hóa acid amin: Acid amin phn ng vi ATP có enzym
xúc tác để to thành acid amin hot hóa.
Gn acid amin: Acid amin hot hóa được gn vi phân t
tARN tương ng nh enzym aminoacyl tARN syntheatse,
to thành phc hp aminoacyl – tARN.
Gn acid amin vào tARN
Có 20 aminoacyl tARN synthetase tương
ng vi 20 acid amin, mi enzym có th
nhn tt c tARN đại din ca acid amin
tương ng
amino acid + ATP aminoacyl-AMP + PPi
aminoacyl-AMP + tRNA aminoacyl-tRNA + AMP
amino acid + ATP tARN aminoacyl-tRNA + AMP
1
2
tARNf
Met
/ tARNm
Met
và tARNi
Met
/ tARNm
Met
Methionin (Met) mã hóa bi AUG có 2 loi tARN: 1 dùng cho khi
đầu và 1 dùng cho ni dài
Prokaryot:
tARNf
Met
(N-Formyl-methionine): dùng cho AUG (đôi khi là GUG hay UUG)
để khi đầu chui peptid
tARNm
Met
(Methionin): dùng cho AUG khác trong chui peptid
Eukaryot:
tARNi
Met
: dùng cho AUG khi đầu chui peptid
tARNm
Met
: dùng cho AUG khác trong chui peptid
Dịch mã - Trang 2
Dịch mã - Người đăng: trantuansm91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dịch mã 9 10 327