Ktl-icon-tai-lieu

điện trường

Được đăng lên bởi xuantrung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1922 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

ĐIỆN TRƯỜNG - số 1

4
A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC.
1.Khái niệm.

- §iÖn tr−êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.
- TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr−êng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã.
- Theo quy −íc vÒ chiÒu cña vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng: VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét
®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d−¬ng ®Æt t¹i
®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng.
. Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q:
Q
F
Áp dụng công thức E = = k 2 . q1⊕----------------q
ε .r

r
E1

r
E1
q1

-------------------

(Cường độ điện trường E1 do q1 gây ra tại vị trí cách q1 một khoảng r1 : E1 = k

q1

ε .r1 2

,

Lưu ý cường độ điện trường E là một đại lượng vectơ. Trong chân không, không khí ε = 1)
Đơn vị chuẩn: k = 9.109 (N.m2/c2 ), Q (C), r (m), E (V/m)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
BÀI TOÁN 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỆN TRƯỜNG
(Tìm các đại lượng thường gặp, trong công thức)
1. Xác định vectơ cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm q = 2.10-8
C một khoảng 3 cm.
Đ s: 2.105 V/m.

1

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

2. Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra một điện trường có cường độ E = 3. 104
V/m tại điểm M cách điện tích một khoảng 30 cm. Tính độ lớn điện tích Q ?
Đ s: 3. 10-7 C.
3. Một điện tích điểm q = 10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu
tác dụng của một lực F = 3.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại M có độ
lớn là bao nhiêu ?
Đ s: 3. 104 V/m.
BÀI TOÁN 2: Nguyên lý chồng chất điện trường
PP Chung
. Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q:
Q
F
Áp dụng công thức E = = k 2 .
q
ε .r

q1⊕-----------------

r
E1

r
E1
q1

-------------------

(Cường độ điện trường E1 do q1 gây ra tại vị trí cách q1 một khoảng r1 : E1 = k

q1

ε .r1 2

,

Lưu ý cường độ điện trường E là một đại lượng vectơ. Trong chân không, không khí ε = 1)
Đơn vị chuẩn: k = 9.109 (N.m2/c2 ), Q (C), r (m), E (V/m)
. Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm:
Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường:
+ Xác định phương, chiều, độ lớn của từng vectơ cường độ điện trường do từng điện tích
gây ra.
+ Vẽ vectơ cường độ điện trường tổng hợp.
+ Xác định độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp từ hình vẽ.
Khi xác định tổng của hai vectơ cần lưu ý các trường hợp đặc biệt: ↑↑, ↑↓, ⊥ , tam giac vuông, tam
giác đều, … Nếu không xảy ra...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com
1
A. H THNG KIN THC.
1.Khái nim.
- §iÖn tr−êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.
- TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr−êng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã.
- Theo quy −íc vÒ chiÒu cña vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng: VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét
®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d−¬ng ®Æt t¹i
®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng.
. Cường độ đin trường ca mt đin tích đim Q:
Áp dng công thc
2
.r
Q
k
q
F
E
ε
==
. q
1
-----------------
1
E
r
q
1
-------------------
(Cường độ đin trường E
1
do q
1
gây ra ti v trí cách q
1
mt khong r
1
:
2
1
1
1
.r
q
kE
ε
=
,
Lưu ý cường độ đin trường E là mt đại lượng vectơ. Trong chân không, không khí ε = 1)
Đơn v chun: k = 9.10
9
(N.m
2
/c
2
), Q (C), r (m), E (V/m)
B. CÁC DNG BÀI TP
BÀI TOÁN 1: ĐẠI CƯƠNG V ĐIN TRƯỜNG
(Tìm các đại lượng thường gp, trong công thc)
1. Xác định vectơ cường độ đin trường ti đim M trong không kcách đin tích đim q = 2.10
-8
C mt khong 3 cm.
Đ s: 2.10
5
V/m.
4
ĐIN TRƯNG - s 1
1
E
r
điện trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện trường - Người đăng: xuantrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
điện trường 9 10 752