Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử căn bản

Được đăng lên bởi Trần Nhật Tân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1831 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ÔN THI TUYỂN SINH TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

-

Số tiết: 30 tiết

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: Môn học Điện tử căn bản trang bị các kiến thức cơ bản về Linh kiện điện
tử, để sinh viên có thể phân tích, giải tích các mạch điện tử cơ bản như: Diode, BJT,
FET, Vi mạch tích hợp IC, Mạch số … Từ đó có thể học tốt các học phần chuyên
ngành của các ngành: điện tử viễn thông, cơ khí, kỹ thuật điều khiển, CNTT….

-

Kỹ năng: Có khả năng phân tích, tính toán và giải tích các mạch điện tử thông dụng,
và có khả năng bảo trì được các thiết bị điện tử đơn giản.

3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ):
Môn học Điện tử căn bản trang bị một cách hệ thống các kiến thức quan trọng của
ngành Điện Tử, từ những linh kiện điện tử cơ bản như Điện Trở, Tụ điện, Cuộn cảm,
Diode, Transistor lưỡng cực (BJT), Transistor hiệu ứng trường (FET), SCR, Diac,
Triac, vi mạch …. đến mạch điện tử trong các ứng dụng kỹ thuật như các nguồn ổn
áp, Mạch khuếch đại, Mạch số, …..
4. Tài liệu học tập
-

Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh:
[1] TS. Lê Tiến Thường - Mạch Điện Tử. NXB ĐHQG TpHCM.
[2] Trương Văn Tám - Mạch Điện Tử. NXB ĐH Cần Thơ.
Địa chỉ Email: tvtam@cit.ctu.edu.vn

[3] Shilling – Charles Belove - Electronic circuits. NXB: Mc. Graw Hill,1988.
[4] Boylestad Nashelsky - Electronic devices and circuits theory. NXB: Printice Hall,
Interational 1988.
[5] Circuits and Systems- J. Millman- Micro Electronic, Digital and Analog. NXB: Mc.Graw
Hill Bokk Company, 1979.
[6] Allen Mottershead - Opperational Amplifiers and Liner intergrated circuits -. NXB: Printice
Hall, 1988.

• Những bài đọc chính: Các hệ thống điện tử thông dụng dùng Diode, BJT, Opamp.
• Những bài đọc thêm: Fet, Linh kiện điện tử công suất, Mạch số.
Tài liệu trực tuyến:


5. Đánh giá
-

Hình thức thi: tự luận
-

Thời lượng thi: 180 phút

6. Nội dung chi tiết môn học
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thí
học,
(2)+(3)+(4)
Lý
Bài Thảo
nghiệm,
tự
thuyết tập luận
thực tập, nghiên
rèn nghề,...
cứu
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Nội dung

(1)
Chương 0 :
TÍN HIỆU VÀ CÁC...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ÔN THI TUYỂN SINH TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
- Số tiết: 30 tiết
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Môn học Điện tử căn bản trang bị các kiến thức cơ bản về Linh kiện điện
tử, để sinh viên thể phân tích, giải tích các mạch điện tử bản như: Diode, BJT,
FET, Vi mạch tích hợp IC, Mạch số Từ đó thể học tốt các học phần chuyên
ngành của các ngành: điện tử viễn thông, cơ khí, kỹ thuật điều khiển, CNTT….
- Kỹ năng: khả năng phân tích, tính toán giải tích các mạch điện tử thông dụng,
và có khả năng bảo trì được các thiết bị điện tử đơn giản.
3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ):
Môn học Điện tử căn bản trang bị một cách hệ thống các kiến thức quan trọng của
ngành Điện Tử, từ những linh kiện điện tử cơ bản như Điện Trở, Tụ điện, Cuộn cảm,
Diode, Transistor lưỡng cực (BJT), Transistor hiệu ứng trường (FET), SCR, Diac,
Triac, vi mạch …. đến mạch điện tử trong các ứng dụng kỹ thuật như các nguồn ổn
áp, Mạch khuếch đại, Mạch số, …..
4. Tài liệu học tập
- Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh:
[1] TS. Lê Tiến Thường - Mạch Điện Tử. NXB ĐHQG TpHCM.
[2] Trương Văn Tám - Mạch Điện Tử. NXB ĐH Cần Thơ.
a ch Email: Đị tvtam@cit.ctu.edu.vn
[3] Shilling – Charles Belove - Electronic circuits. NXB: Mc. Graw Hill,1988.
[4] Boylestad Nashelsky - Electronic devices and circuits theory. NXB: Printice Hall,
Interational 1988.
[5] Circuits and Systems- J. Millman- Micro Electronic, Digital and Analog. NXB: Mc.Graw
Hill Bokk Company, 1979.
[6] Allen Mottershead - Opperational Amplifiers and Liner intergrated circuits -. NXB: Printice
Hall, 1988.
Những bài đọc chính: Các hệ thống điện tử thông dụng dùng Diode, BJT, Opamp.
Những bài đọc thêm: Fet, Linh kiện điện tử công suất, Mạch số.
Tài liệu trực tuyến:
http://ebook.moet.gov.vn
http://thuvien-ebook.com
http://sach.tailieu.vn
http://giaoan.violet.vn
http://www.educypedia.be/electronics/
http://www.farnell.com/datasheets/
http://www.dientuvietnam.net/board/
http://technology.niagarac.on.ca/
http://www.circuit-projects.com
http://www.elecfree.com/
www.en.wikipedia.org
5. Đánh giá
- Hình thức thi: tự luận
Điện tử căn bản - Trang 2
Điện tử căn bản - Người đăng: Trần Nhật Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Điện tử căn bản 9 10 74