Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế số

Được đăng lên bởi Nguyen Quoc Doan
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4 Truyền tin số qua kênh băng thông dải
4.1 Phân loại kỹ thuật điều chế
4.2 Điều chế đồng bộ nhị phân
4.3 Điều chế đồng bộ vuông pha
4.4 Điều chế không đồng bộ
4.5 So sánh điều chế nhị phân và vuông pha
4.6 Điều chế hạng M
4.7 Phổ công suất
4.8 Hiệu suất độ rộng băng
4.9 Ảnh hương của ISI và mô phỏng trên máy tính
4.10 Kỹ thuật đồng bộ
4.1 Phân loại kỹ thuật điều chế sóng mang số.
Sóng mang với tần số thích hợp có thể tryền đi xa trong môi trường truyền dẫn
(như dây đồng, cáp đồng trục, hay khoảng không…) Dựa trên việc biến đổi các tham số
của sóng mang (biên độ, tần số hay pha) mà thông tin có thể truyền đi xa theo yêu cầu
truyền tin gọi là kỹ thuật điều chế sóng mang. Các kỹ thuật điều chế sóng mang số được
phân loại cơ bản như sau:
Điều chế đồng bộ gồm:
- đồng bộ nhị phân có: ASK (ít được dùng), PSK, FSK
- đồng bộ hạng M có: ASK hạng M, PSK hạng M, FSK hạng M.
Ví dụ: QPSK,QAM…
Điều chế không đồng bộ có:
- Không đồng bộ nhị phân: ASK không đồng bộ, FSK không đồng bộ. Với PSK
không có không đồng bộ (vì không đồng bộ có nghiã là không có thông tin về pha nên
cũng không có PSK), nhưng thay vào đó ta có DPSK không đồng bộ
- Không đồng bộ hạng M cũng có với ASK, DPSK và FSK, song phân tích toán học
với những kiểu này khá phức tạp.
4.2 Kỹ thuật điều chế đồng bộ nhị phân
4.2.1. PSK (Phase Shift Keying)
Ở kỹ thuật này pha của sóng mang là đại lượng mang thông tin. Cặp tín hiệu ứng với 1
và 0 là:
2 Eb
2 Eb
2 Eb
(4.1)
s1 (t ) =
cos(2πf ct ) s2 (t ) =
cos(2πf ct + π ) = −
cos(2πf ct )
Tb
Tb
Tb
Ở đó 0≤t<Tb và Eb là năng lượng tín hiệu / bit. Đồng thời thời gian truyền mỗi bít phải
đảm bảo chứa một số nguyên chu kỳ của sóng mang nên tần số fc được chọn =nc/Tb (hay
Tb/Tc=nc) với nc là một số nguyên cố định. Nếu đặt
2
(4.2)
φ (t ) =
cos(2πf ct )
Tb
Tb

là hàm cơ sở có năng lượng đơn vị: ∫ φ 2 (t )dt = 1
0

thì:

41

s1 (t ) = Eb φ (t )
s2 (t ) = − Eb φ (t )

(4.3)

0≤t<Tb
0≤t<Tb

(4.4)

Dựa trên lý thuyết về không gian tín hiệu thì hệ nhị phân PSK (viết tắt là BPSK) đồng bộ
có không gian tín hiệu một chiều (N=1) và 2 điểm báo hiệu (dạng sóng báo hiệu) (M=2).
Tọa độ của 2 điểm báo hiệu tương ứng với 1 và 0 sẽ là:
Tb

s11 = ∫ s1 (t )φ (t )dt = + Eb
0

Tb

s21 = ∫ s1 (t )φ (t )dt = − Eb

(4.5)

0

Sơ đồ tạo dạng sóng PSK và tách tín hiệu như sau (hình 4.2)

Hình 4.2 Sơ đồ khối cho a) Phát BPSK và b) Bộ thu BPSK đồng bộ
Để quyết định và tính xác suất lỗi, ta chia không gian thành 2 vùng:
1) vùng gần + Eb 2) Vùng gần − Eb
Từ đó tính được xác suất lỗi loại 1 (phát 0 ...
41
Chương 4 Truyn tin s qua kênh băng thông di
4.1 Phân loi k thut điu chế
4.2 Điu chế đồng b nh phân
4.3 Điu chế đồng b vuông pha
4.4 Điu chế không đồng b
4.5 So sánh điu chế nh phân và vuông pha
4.6 Điu chế hng M
4.7 Ph công sut
4.8 Hiu sut độ rng băng
4.9 nh hương ca ISI và mô phng trên máy tính
4.10 K thut đồng b
4.1 Phân loi k thut điu chế sóng mang s.
Sóng mang vi tn s thích hp có th tryn đi xa trong môi trường truyn dn
(như dây đồng, cáp đồng trc, hay khong không…) Da trên vic biến đổi các tham s
ca sóng mang (biên độ, tn s hay pha) mà thông tin có th truyn đi xa theo yêu cu
truyn tin gi là k thut điu chế sóng mang. Các k thut điu chế sóng mang s
được
phân loi cơ bn như sau:
Điu chế đồng b gm:
- đồng b nh phân có: ASK (ít được dùng), PSK, FSK
- đồng b hng M có: ASK hng M, PSK hng M, FSK hng M.
Ví d: QPSK,QAM…
Điu chế không đồng b có:
- Không đồng b nh phân: ASK không đồng b, FSK không đồng b. Vi PSK
không có không đồng b (vì không đồng b có nghiã là không có thông tin v pha nên
cũng không có PSK), nhưng thay vào đó ta có DPSK không đồng b
- Không đồng b
hng M cũng có vi ASK, DPSK và FSK, song phân tích toán hc
vi nhng kiu này khá phc tp.
4.2 K thut điu chế đồng b nh phân
4.2.1. PSK (Phase Shift Keying)
k thut này pha ca sóng mangđại lượng mang thông tin. Cp tín hiu ng vi 1
và 0 là:
)2cos(
2
)(
1
tf
T
E
ts
c
b
b
π
=
)2cos(
2
)2cos(
2
)(
2
tf
T
E
tf
T
E
ts
c
b
b
c
b
b
πππ
=+=
(4.1)
đó 0t<T
b
và E
b
là năng lượng tín hiu / bit. Đồng thi thi gian truyn mi bít phi
đảm bo cha mt s nguyên chu k ca sóng mang nên tn s f
c
được chn =n
c
/T
b
(hay
T
b
/T
c
=n
c
) vi n
c
là mt s nguyên c định. Nếu đặt
)2cos(
2
)( tf
T
t
c
b
πφ
=
(4.2)
là hàm cơ s có năng lượng đơn v:
1)(
0
2
=
b
T
dtt
φ
thì:
Điều chế số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chế số - Người đăng: Nguyen Quoc Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Điều chế số 9 10 375