Ktl-icon-tai-lieu

Đột biến gen

Được đăng lên bởi Hải
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luật chơi :
Từ khóa là một từ gồm 6 chữ cái. Để tìm được từ chìa khóa phải
tìm đủ 6 từ hàng ngang. Số ô trong mỗi hàng ngang tương ứng
với số chữ cái trong từ. Bạn cũng có thể đoán luôn từ chìa khóa.

chìa
khoá:Hiện
cáimét
khác
vớimóng
bố
mẹ
và
Ôsố
số1:(Gåm
6 ch
chữ
ữtượng
c¸i):Gen
Đcon
©y có
lµ
trong
nh
ữ
ngcho
Ô
số
5:
(Gåm
3
c¸i)
bản
chất
là
loại
ÔTừ
4:
(Gåm
6
ch
ữ
c¸i)
Người
đặt
nền
di
Ô
số
3:
(Gåm
9
ch
ữ
c¸i)
Lo¹i
®¬n
ph©n
cÊu
t¹o
nªn
ADN
Ô số
số 2:
6:(Gåm
phân
protein
Ô
(Gåm 88 ch
chữ
ữ c¸i)
c¸i) Lo¹
Hiệinđơn
tượng
contạo
c¸i nên
sinhaxit
ra
giống
khác
nhau
ở
nhiều
chi
tiết
là
hiện
tượng
gì
?
nguyªn t¾c
cña qu¸ trình tæng hîp ADN
nucleic
truyền học
b
ố mẹ này

1
2
3
4
5
6

D
N U C L
M E
A
A X I T A M

Ổ
T
O
D
N
N

S U N G
R U Y Ề N
T I T
E N

CHƯƠNG IV : BIẾN DỊ

I.KHÁI QUÁT
CÁC LOẠI
BIẾN DỊ
II.ĐỘT BIẾN
GEN
1.Khái niệm
2.Các dạng đột
biến gen.
III. NGUYÊN
NHÂN PHÁT
SINH
IV. VAI TRÒ
CỦA ĐỘT
BIỀN GEN

I. KHÁI QUÁT CÁC LOẠI BIẾN DỊ

BIẾN DỊ
Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với
bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

Biến dị di truyền
Biến dị tổ hợp
Là sự tổ hợp lại các tính
trạng của bố mẹ.

Biến dị không di truyền
Thường biến

Đột biến
Là những biến đổi trong vật chất
di truyền xảy ra ở cấp độ phân
tử(ADN) hoặc cấp độ tế bào.

Đột biến gen

Đột biến NST

I.KHÁI QUÁT
CÁC LOẠI
BIẾN DỊ
II.ĐỘT BIẾN
GEN
1. Khái niệm
2. Các dạng
đột biến gen.

I.KHÁI QUÁT CÁC LOẠI BIẾN DỊ
II.ĐỘT BIẾN GEN
Quan sát hình và thảo luận nhóm điền vào
phiếu học tập (3 phút)
Đoạn
ADN

b
III. NGUYÊN
NHÂN PHÁT
SINH

c
d

IV. VAI TRÒ
CỦA ĐỘT
BIỀN GEN

Số
Điểm khác
cặp so với đoạn a
nuclê
-ôtit

Đặt tên dạng
biến đổi

a

d

T

A

T

A

G

X

G

X

A

T

A

T

T

A

T

A

X

G

X

G

T

A

G

X

G

X

T

A

A

T

G

X

T

A

A

T

X

G

T

A

T

A

X

G

H21.1. Một số dạng đột biến gen

b

c

a

T

A

G

X

A

T

T

A
G

X

b

T

A

G

X

A

T

T

A
G

X

Quan sát hình và thảo luận nhóm
(3 phút) hoàn thành bảng sau

c

T
G
A
T
X
T

A
X
T
A
G
A

d

T

A

G
G

X
X

T
X

A
G

+Đoạn ADN ban đầu (a):
5
Có …………..
cặp nuclêôtit
Đoạn Số cặp Điểm khác so với
Đặt tên dạng biến đổi
ADN nuclêôtit
đoạn (a)
b

4

c

6

d

5

- Mất cặp X -G

- Mất một cặp nuclêôtit

- Thêm cặp T - A - Thêm một cặp nuclêôtit
-Thay cặp A -T
bằng cặp G - X

- Thay cặp nuclêôtit này
Bằng cặp nuclêôtit khác

I-Đột biến gen là gì ?
I.KHÁI QUÁT
CÁC LOẠI
BIẾN DỊ
II.ĐỘT BIẾN
GEN
1. Khái niệm
2. Các dạng
đột biến gen.
III. NGUYÊN
NHÂN PHÁT
SINH
IV. VAI TRÒ
CỦA ĐỘT
BIỀN GEN

a

b

Qua những nội
dung trên, em
hãy cho ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đột biến gen - Người đăng: Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đột biến gen 9 10 212