Ktl-icon-tai-lieu

Dự đóan câu lượng giác trong kỳ thi THPTQG 2015

Được đăng lên bởi Phong Nhân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: LyHung95

DỰ ĐOÁN CÂU LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI THPTQG 2015
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
1
cot 2 2α − tan α
−π 

Câu 1. [ĐVH]: Cho góc α ∈  − π;
th
ỏ
a
mãn:
sin
α
=
.
Tính
A
=
.

π
2 

5

sin  α − 
2

Lời giải:
4
Ta có: cos 2 α = 1 − sin 2 α = .
5
2
1
π


Do α ∈  − π; −  nên cos α = −
⇒ tan α = − .
2
2
5

1
1−
1 − tan 2 α
4 + −1
+ tan α
2 = −5 5 .
Mặt khác A = 2 tan α
= −1
2
− cos α
8
5
−5 5
là giá trị cần tìm.
8
Câu 2. [ĐVH]: Cho 4 tan x − 4 tan x.sin 2 x = 1 .
Vậy A =

Tính giá trị của biểu thức P = 2 + sin 2 x − cos 2 2 x với x ≠

π
+ kπ
2

Lời giải
Từ giả thiết, ta có: 4 tan x − 4 tan x.sin x = 1 ⇔ 4 tan x (1 − sin 2 x ) = 1 ⇔ 4 tan x.cos 2 x = 1 ⇔ 2 sin 2 x = 1
2

Do đó, suy ra P = 2 + sin 2 x − cos 2 2 x = 2 + sin 2 x − (1 − sin 2 2 x ) = 1 + 2 sin 2 2 x =

6
.
2

Câu 3. [ĐVH]: Cho góc x thỏa mãn cos 2 x + 6 = sin x + 5cos x .

 2 cos x − 5 
2
Tính giá trị của biểu thức B = 
 + 2cos x − 5cos x − sin x .
 2sin x + 1 
Lời giải.
2
2
Ta có 2 cos x − 1 + 6 = sin x + 5cos x ⇔ 2 cos x − 5 cos x − sin x = −5 .
Lại có cos 2 x − sin 2 x + 6 = 5cos x + sin x
⇔ 4 cos 2 x − 4 sin 2 x + 24 = 20 cos x + 4 sin x
4

⇔ 4 cos 2 x − 20 cos x + 25 = 4sin 2 x + 4sin x + 1
⇔ ( 2 cos x − 5 ) = ( 2 sin x + 1) ⇒ 2 cos x + 5 = 2 sin x + 1
Do đó B = 1 − 5 = −4 .
2

2

tan x
5 −1
 π 3π 
Câu 4. [ĐVH]: Cho x ∈  ;  và
=
. Tính P = sin 2 tan x + cos 2 cot x + sin 2 x.
cot x
5 +1
2 4 

Lời giải:
2
2
sin 3 x cos3 x
sin 4 x + cos 4 x + 2sin 2 x cos 2 x ( sin x + cos x )
2
Ta có P =
+
+ 2sin x cos x =
=
=
cos x sin x
sin x cos x
sin x cos x
sin 2 x
2

(1)

Tham gia các khóa học trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015!

Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

tan x
5 −1
5 −1
sin 2 x
5 −1
2
=
⇔ tan x =
⇔
=
⇔
Bài ra có
2
cot x
cos x
5 +1
5 +1
5 +1

(

⇔ sin 2 x + cos 2 x = ( cos 2 x − sin 2 x ) 5 ⇔ 1 = 5 cos 2 x ⇔ cos 2 x =
2

)

5 + 1 sin 2 x =

Facebook: LyHung95

(

)

5 − 1 cos 2 x

1
5

2

2
 1   2 
⇒ sin 2 x = 1 − cos 2 x1 = 1 − 
.
 =
 ⇒ sin 2 x = ±
5
 5  5
2

2

 π 3π
Mà x ∈  ;
2 4


 3π
 ⇒ 2x ∈ π ;
2



2
2

= − 5.
. Thế vào (1) ta có P =
 ⇒ sin 2 x < 0 ⇒ sin 2 x = −
2
5

−
5

Đ/s: P = − 5.
4
sin x sin 2 x − 2 cos3 x + 2 cos5 x
π 
Câu 5. [ĐVH]: Cho x ∈  ; π  và sin x = . Tính P =
.
5
sin...
Khóa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2015 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831]
Facebook: LyHung95
Tham gia các khóa hc trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt kết qu cao nht trong k thi THPT Quc gia 2015!
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
Câu 1. [ĐVH]: Cho góc
π
α π;
2
th
a mãn:
1
sin
α
5
=
. Tính
2
cot 2
α
tan
α
π
sin
α
2
A
=
.
Li gii:
Ta có:
2 2
4
cos α 1 sin α
5
= =
.
Do
π
α π;
2
nên
2 1
cosα tan α
2
5
= −
= −
.
Mt khác
2
1
1
1 tan α
1
4
tan α
5 5
2tanα
1 2
2
cos
α 8
5
A
+
+
= = =
.
Vy
5 5
8
A
= là giá tr cn tìm.
Câu 2. [ĐVH]:
Cho
2
4 tan 4tan .sin 1
x x x
=
.
Tính giá tr
c
a bi
u th
c
2
2 sin 2 cos 2
P x x
= +
v
i
2
x k
π
+ π
Li gii
T
gi
thi
ế
t, ta có:
(
)
2 2 2
4 tan 4 tan .sin 1 4 tan 1 sin 1 4 tan .cos 1 2sin 2 1
x x x x x x x x
= = = =
Do
đ
ó, suy ra
( )
2 2 2
6
2 sin 2 cos 2 2 sin 2 1 sin 2 1 2sin 2
2
P x x x x x= + = + = + = .
Câu 3. [ĐVH]:
Cho góc x th
a mãn
cos2 6 sin 5cos
x x x
+ = +
.
Tính giá tr
c
a bi
u th
c
4
2
2cos 5
2cos 5cos sin
2sin 1
x
B x x x
x
= +
+
.
Li gii.
Ta có
2 2
2cos 1 6 sin 5cos 2cos 5cos sin 5
x x x x x x
+ = + = −
.
L
i có
2 2
cos sin 6 5cos sin
x x x x
+ = +
( ) ( )
2 2
2 2
2 2
4cos 4sin 24 20cos 4sin
4cos 20cos 25 4sin 4sin 1
2cos 5 2sin 1 2cos 5 2sin 1
x x x x
x x x x
x x x x
+ = +
+ = + +
= + + = +
Do
đ
ó
1 5 4
B
= = −
.
Câu 4. [ĐVH]: Cho
3
;
2 4
x
π π
tan 5 1
.
cot
5 1
x
x
=
+
Tính
2 2
sin tan cos cot sin 2 .
P x x x
= + +
Li gii:
Ta có
(
)
2
2 2
3 3 4 4 2 2
sin cos
sin cos sin cos 2sin cos 2
2sin cos
cos sin sin cos sin cos sin 2
x x
x x x x x x
P x x
x x x x x x x
+
+ +
= + + = = = (1)
DỰ ĐOÁN CÂU LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI THPTQG 2015
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Dự đóan câu lượng giác trong kỳ thi THPTQG 2015 - Trang 2
Dự đóan câu lượng giác trong kỳ thi THPTQG 2015 - Người đăng: Phong Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dự đóan câu lượng giác trong kỳ thi THPTQG 2015 9 10 266