Ktl-icon-tai-lieu

Đường thẳng Pascal và Ứng dụng _Lê Hữu Dũng

Được đăng lên bởi Trọng Nhân Trần Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ÑÖÔØNG THAÚNG PASCAL - ÖÙNG DUÏNG - PHAÙT TRIEÅN
Lê Hữu Dũng
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng
====================
Ñònh lí Pascal veà hình luïc giaùc noäi tieáp laø ñònh lí cô baûn cuûa lyù thuyeát thieát dieän
conic do Blaise Pascal coâng boá vaøo naêm 1640 (luùc oâng môùi 16 tuoåi). Ñoù laø daïng
toång quaùt cuûa ñònh Pappus (Hy laïp coå ñaïi). Ñoái ngaãu cuûa noù laø ñònh Brianchon
(coâng boá naêm 1806 töùc laø gaàn 200 naêm sau ñònh Pascal). Baûn thaân Pascal ñaõ suy
ra hôn 200 heä quûa töø ñònh thaàn naøy! Trong chuyeân ñeàø naøy ta seõ chöùng minh
ñònh naøy theo phöông phaùp xaï aûnh, phöông phaùp toïa ñoäâ vaø trình baøy moät soá baøi
toùan öùng duïng, môû roäng …
1) Khaùi nieäm, kí hieäu:
Hình luïc giaùc noäi tieáp trong moät ñöôøng conic öùng vôùi 6 ñieåm naèm baát treân
conic 1, 2, 3, 4, 5, 6 goïi laø caùc ñænh cuûa luïc giaùc. Caùc ñöôøng noái 12, 23, 34, 56, 61
goïi laø caùc caïnh cuûa luïc giaùc . Caùc caëp caïnh 12 vaø 45; 23 vaø 56; 34 vaø 61 laø caùc
caïnh ñoái dieän cuûa hình luïc giaùc . Theo ngoân ngöõ Graph thì moãi luïc giaùc l moät
xích Hamilton treân ñoà thò ñuû K
6
. Töø ñoù öùng vôùi 6 ñieåm treân conic, ta coù (6 - 1)!/2 =
60 luïc giaùc khaùc nhau
2) Ñònh lí Pascal :
Ba giao ñieåm cuûa caùc caïnh ñoái dieän cuûa hình luïc giaùc noäi tieáp trong moät
conic
naèm treân moät ñöôøng thaúng (goïi laø ñöôøng thaúng Pascal cuûa luïc giaùc )
Chöùng minh theo phöông phaùp xaï aûnh:
Trong hình hoïc xaï aûnh, tính chaát neâu trong ñònh lí naøy laø tính chaát xaï aûnh. Neáu
noù ñuùng treân moät loïai conic thì cuõng ñuùng treân moïi conic khaùc . vaäy ta chæ caàn
chöùng minh noù ñuùng vôùi 6 ñieåm A, B, C, D, E, F treân 1 ñöôøng troøn nhö hình veõ beân
caïnh : chöùng minh J, K, L thaúng haøng
AÙp duïng ñònh Menelaus cho GHI vaø 3 caùt tuyeán cuûa
noù: DKC, AJB and ELF.
HK/GK . GC/IC . ID/HD = 1
HA/GA. GB/IB . IJ/HJ = 1
HF/GF . GL/IL . IE/HE = 1
Nhaân 3 ñaúng thöùc treân ta coù:
HK/GK . GL/IL . IJ/HJ . (ID.IE/IB.IC) . (HF.HA/HD.HE) .
(GC.GB/GA.GF) = 1.
Caùc thöøa soá trong ngoaëc baèng 1, suy ra:
HK/GK. GL/IL . IJ/HJ = 1
Do ñoù K, J, L thaúng haøng (theo ñònh lí Menelaus ñaûo)
Báo Toán 43
Đường thẳng Pascal và Ứng dụng _Lê Hữu Dũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường thẳng Pascal và Ứng dụng _Lê Hữu Dũng - Người đăng: Trọng Nhân Trần Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đường thẳng Pascal và Ứng dụng _Lê Hữu Dũng 9 10 939