Ktl-icon-tai-lieu

E coli & colifrom

Được đăng lên bởi Trọng Sang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ECOLI
Bước 1: chuẩn bị mẫu thử và huyền phù ban đầu
Cân chính xác 10g/25g đối với mẫu rắn hoặc đông mẫu với thể tích 10ml/25ml đối với
mẫu lỏng của phần mẫu thử đại diện với sai số cho phép ±5%,cho vào túi nhựa vô trùng
(bình tam giác).
Cho dung dịch pha loãng SPW 90ml/225ml vô trùng vào túi nhựa chứa mẫu.
Đồng nhất mẫu và dịch pha loãng SPW trong máy dập mẫu trong 1phút hoặc lắc điều
bình tam giác có mẫu và dịch pha loãng trong 2÷3 phút
Để vi sinh vật không bị tổn thương do thay đổi nhiệt độ đột ngột, thì nhiệt độ của dịch
pha loãng trong suốt quá trình thao tác phải luôn giữ xấp xỉ bằng nhiệt độ phòng.
Do các bào tử lắng xuống nhanh trong bào pipet, nên để pipet ở tư thế nằm ngang khi
đươc làm đầy với một thể tích của huyền phù hoặc dung dịch pha loãng thích hợp.
Lắc huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng bằng máy vortex để tránh các phần tử
có vi sinh vật lắng xuống .
Bước 2: pha loãng mẫu
Dùng pipet vô trùng lấy 1ml huyền phù ban đầu với sai số ±5% cho vào một ống nghiệm
chứa 9ml dịch pha loãng SPW vô trùng ở nhiệt độ thích hợp.
Trộn kĩ bằng máy vortex trong 5-10 giây để thu được dung dich pha loãng10-2 đối với các
mẫu làm từ nguyên chất thì thu được dung dịch pha loãng là 10-1 ..Nếu cần thì lặp lại thao
tác trên để có được dung dịch pha loảng 10-3, 10-4,10-5....cho đến khi thu đươc lượng vi
khuẩn thích hợp
Bước 3: Cấy và ủ mẫu
Dùng pipet vô trùng chuyển 1ml mẫu thử dạng lỏng hoặc 1ml huyền phù ban đầu đối với
sản phẩm dạng khác cho vào giữa đĩa petri .Sử dũng 2 nồng độ pha loãng liên tiềp , mỗi
nồng độ 2 đĩa petri . Rót vào mỗi đĩa khoảng 15ml môi trường TBX. Lật úp đĩa và ủ ở
44oC trong 24 giờ
Bước 4 : đếm và chọn các khuẩn lạc để khẳng định
Dếm các khuẩn lạc dưới 150 sau 24 giờ nuôi cấy . Khuẩn lạc E. coli đặc trưng trên môi
trường TBX có màu xanh Đếm các khẩu lạc E. coli đặc trưng trên đĩa có số đếm phù
hợp . Tính giá trị trung bình từ các độ pha loảng để qui về số E.coli trong 1g mẫu.

YM
Bước 1: chuẩn bị mẫu thử và huyền phù ban đầu
Cân chính xác 10g/25g đối với mẫu rắn hoặc đông mẫu với thể tích 10ml/25ml đối với
mẫu lỏng của phần mẫu thử đại diện với sai số cho phép ±5%,cho vào túi nhựa vô trùng
(bình tam giác).
Cho dung dịch pha loãng SPW 90ml/225ml vô trùng vào túi nhựa chứa mẫu.
Đồng nhất mẫu và dịch pha loãng SPW trong máy dập mẫu trong 1phút hoặc lắc điều
bình tam giác có mẫu và dịch pha loãng trong 2÷3 phút
Để vi sinh vật không bị tổn thương do thay đổi nhiệt độ đột ngột, thì nhiệt độ của dịch
pha loãng trong suốt quá trình thao t...
ECOLI
Bước 1: chuẩn bị mẫu thử và huyền phù ban đầu
Cân chính xác 10g/25g đối với mẫu rắn hoặc đông mẫu với thể tích 10ml/25ml đối với
mẫu lỏng của phần mẫu thử đại diện với sai số cho phép ±5%,cho vào túi nhựa vô trùng
(bình tam giác).
Cho dung dịch pha loãng SPW 90ml/225ml vô trùng vào túi nhựa chứa mẫu.
Đồng nhất mẫu và dịch pha loãng SPW trong máy dập mẫu trong 1phút hoặc lắc điều
bình tam giác có mẫu và dịch pha loãng trong 2÷3 phút
Để vi sinh vật không bị tổn thương do thay đổi nhiệt độ đột ngột, thì nhiệt độ của dịch
pha loãng trong suốt quá trình thao tác phải luôn giữ xấp xỉ bằng nhiệt độ phòng.
Do các bào tử lắng xuống nhanh trong bào pipet, nên để pipet ở tư thế nằm ngang khi
đươc làm đầy với một thể tích của huyền phù hoặc dung dịch pha loãng thích hợp.
Lắc huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng bằng máy vortex để tránh các phần tử
có vi sinh vật lắng xuống .
Bước 2: pha loãng mẫu
Dùng pipet vô trùng lấy 1ml huyền phù ban đầu với sai số ±5% cho vào một ống nghiệm
chứa 9ml dịch pha loãng SPW vô trùng ở nhiệt độ thích hợp.
Trộn kĩ bằng máy vortex trong 5-10 giây để thu được dung dich pha loãng10
-2
đối với các
mẫu làm từ nguyên chất thì thu được dung dịch pha loãng là 10
-1 .
.Nếu cần thì lặp lại thao
tác trên để có được dung dịch pha loảng 10
-3
, 10
-4
,10
-5
....cho đến khi thu đươc lượng vi
khuẩn thích hợp
Bước 3: Cấy và ủ mẫu
Dùng pipet vô trùng chuyển 1ml mẫu thử dạng lỏng hoặc 1ml huyền phù ban đầu đối với
sản phẩm dạng khác cho vào giữa đĩa petri .Sử dũng 2 nồng độ pha loãng liên tiềp , mỗi
nồng độ 2 đĩa petri . Rót vào mỗi đĩa khoảng 15ml môi trường TBX. Lật úp đĩa và ủ ở
44
o
C trong 24 giờ
Bước 4 : đếm và chọn các khuẩn lạc để khẳng định
Dếm các khuẩn lạc dưới 150 sau 24 giờ nuôi cấy . Khuẩn lạc E. coli đặc trưng trên môi
trường TBX có màu xanh Đếm các khẩu lạc E. coli đặc trưng trên đĩa có số đếm phù
hợp . Tính giá trị trung bình từ các độ pha loảng để qui về số E.coli trong 1g mẫu.
E coli & colifrom - Trang 2
E coli & colifrom - Người đăng: Trọng Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
E coli & colifrom 9 10 649