Ktl-icon-tai-lieu

este - lipit

Được đăng lên bởi Mặc Hy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Hà Thành Trung

Bài 13: ESTE - LIPIT
A- ESTE
I. Khái niệm, danh pháp :
1. Khái niệm :
- Khi thay nhóm -OH trong nhóm -COOH của axit cacboxylic bằng nhóm –OR’ ta
được este.

R-C-OH

+

HO-R’

H2SO4 đ,
to

R-C-O-R’

O

+

H2 O

O

Công thức este đơn chức :

RCOOR’

Công thức este no,đơn chức :

CaH2a+1COOCbH2b+1

hay

(

)

CnH2nO2

2. Danh pháp :
Tên este = tên gốc hidrocacbon R’ + tên gốc axit RCOO
VD :
HCOOCH3……………metyl fomat
CH2=CH-COOCH3…………metyl acrylat
Viết CTCT và gọi tên các este có CTPT là :
a.C2H4O2 có

1

đp este:

. HCOO-CH3………….…metyl fomat
b.C3H6O2 có

2

đp este:

. HCOO-C2H5……………etyl fomat
. CH3-COO-CH3 ….……..….metyl axetat
c. C4H8O2 có

4

đp este :

. HCOO-CH2-CH2-CH3…propyl fomat
. HCOO-CH-CH3………...….iso

propyl fomat

CH3
. CH3COOC2H5…………etyl axetat.
. C2H5COOCH3…….………..metyl propionat

1

Gv: Hà Thành Trung
II. Tính chất vật lí :
- Đk thường là chất lỏng hoặc rắn.
- Nhẹ hơn nước rất ít tan trong nước
- Nhiệt độ sôi và độ tan trong nước thấp hơn axit hoặc ancol có có khối lượng phân tử
tương đương hoặc cùng số Cacbon vì : giữa các phân tử este không tạo được liên kết
hidro và liên kết hidro giữa các phân tử este với các phân tử nước rất kém.
- Có mùi thơm đặc trưng :
. iso amyl axetat :

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

mùi chuối chín

. benzyl axetat :

CH3COO-CH2-C6H5

mùi hoa nhài

. etyl propionat :

CH3-CH2-COO-CH2-CH3

mùi dứa

III. Tính chất hóa học :
1. Pư cháy :
to

O2  nCO2

CnH2nO2 +

+ nH2O

Este no đơn luôn cho mol CO2 = mol H2O
2. Pư thủy phân trong môi trường axit :
+

R–COO–R’

H2SO4 đ,
to

H2O

+

R–COOH

R’–OH

3. Pư thủy phân trong môi trường kiềm : Pư xà phòng hóa
+

R–COO–R’

NaOH

→

R–COONa

+

R’–OH

4. Pư ở gốc hidrocacbon :
HCOOR + AgNO3 + NH3 + H2O

→ 2Ag

CH2=CH-COOR

+

Br2

→

CH2Br – CHBr – COOR

CH2=CH-COOR

+

H2

→

CH3 – CH2 – COOR

COOCH3
CH2=C-COOCH3
CH3

→

(-CH2-C-)
CH3
thủy tinh hữu cơ

Metyl metacrylat
IV. Điều chế :
1. Este no, đơn :
R – C–OH

+

R’-OH

H2SO4 đ,
to

R-C-O-R’

O

O
2

+

H2 O

Gv: Hà Thành Trung
2. Este không no :
R – COOH

+

CH CH

→

R –COO–CH=CH2

V. Ứng dụng :
Làm dung môi, sx bánh kẹo, nước hoa, mĩ phẩm, keo dán, thủy tinh hữu cơ, xà phòng,
chất giặt rửa.

B- LIPIT
I. Khái niệm : lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không h a tan trong
nước nhưng l i tan nhi u trong dung môi hữu cơ không phân c c.Lipit là các este phức
t p g m chất b o, sáp, steroid, photpholipit…
II. Chất b o :
1. Khái niệm: là tri este của glixerol và các axit b o (axit monocacboxylic có số C...
Gv: Hà Thành Trung
1
Bài 13: ESTE - LIPIT
A- ESTE


- Khi thay nhóm -OH trong nhóm -

R-C-OH + HO--C-O- + H
2
O
O O
 RCOOR’ (
 )
Công thc : C
a
H
2a+1
COOC
b
H
2b+1
  
hay C
n
H
2n
O
2
 
2. Danh pháp :

VD :
HCOOCH
3

CH
2
=CH-COOCH
3


a.C
2
H
4
O
2
có 1 đp este:
. HCOO-CH
3

b.C
3
H
6
O
2
2 đp este:
. HCOO-C
2
H
5

. CH
3
-COO-CH
3

c. C
4
H
8
O
2
có 4 đp este :
. HCOO-CH
2
-CH
2
-CH
3

.
HCOO-CH-CH
3

CH
3
. CH
3
COOC
2
H
5

. C
2
H
5
COOCH
3

H
2
SO
4

t
o
este - lipit - Trang 2
este - lipit - Người đăng: Mặc Hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
este - lipit 9 10 838