Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết đề thi đại học môn vật lý

Được đăng lên bởi Thu Hà Trần
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÌ GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2013
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 426
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp u  U 0 cos t (V) (với U 0 và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không
thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = C0 thì cường độ dòng điện trong

mạch sớm pha hơn u là 1 ( 0  1  ) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=3 C0 thì cường
2

độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 2   1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị
2
của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V.
B. 75V.
C. 64V.
D. 130V.
Giải:
Ud1 = 45 (V)
Ud2
Ud2 =135 (V) ---->
= 3 ----> I2 = 3I1 -----> Z1 = 3Z2 -------.Z12 = 9Z22
U d1
Z
Z L Z C1
R2 + (ZL – ZC1)2 = 9R2 + 9(ZL - C1 )2 ----->2(R2 +ZL2 ) = ZLZC1 -----> R2 + ZL2 =
3
2
2 Z C1
U d1
Z1
U
 3
R 2  Z L2  Z C21  2Z L Z C1
Z?
2
2
= Ud1
(*)
Z d 1 = Z 1 -------> U = Ud1 Z d 1 = Ud1
R  ZL
Z
Z L  Z C1
Z L  ZC2
Z L  C1
tan1 =
; tan1 =
=
3
R
R
R


2   1 -----> 1 + 2 =
-----> tan1 tan2 = -1 ( vì 1 < 0)
2
2
Z
Z L  Z C1 Z L  C1 = -1------>(ZL – ZC1)(ZL - Z C1 ) = - R2 ------->
3
R
3
R
Z
Z Z
Z
5Z L Z C1
Z2
Z2
Z2
R2 + ZL2 – 4ZL C1 + C1 = 0 --------> L C1 – 4ZL C1 + C1 = 0 ---> C1 =0
3
2
3
6
3
3
3
2 Z C1
Z C 1 5Z L
 3
Z?
----> 3 - 6 = 0 ----> ZC1 = 2,5ZL (**) ------> U = Ud1
= Ud1 2
Do đó U0 = U 2 = 2Ud1 = 90V.
Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng
cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân
quan sát được trên màn có giá trị bằng
A. 1,2 mm
B. 1,5 mm
C. 0,9 mm
D. 0,3 mm
D
Dể: i 
=1,2.103m=1,2 mm
a
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn
sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
A. khoảng vân không thay đổi
B. khoảng vân tăng lên
Giáo viên: Nguyễn văn Vinh


C. vị trí vân trung tâm thay đổi
D. khoảng vân giảm xuống
vàng> lam  ivàng> ilam
Câu 4: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
A. 60m
B. 6 m
C. 30 m
D. 3 m
c
  =30 m
f
Câu 5: Đặt điện áp u = 120 2 cos 2ft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm ...
WWW.VNMATH.COM
BAÌ GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2013
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 426


 !"#$%&'(
)
$ **+$,
-.$
/
012$+3+4501
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: 67"*8
% 9 $
:;<:=!
9
=>
-.?<=>2@%A0A$B0$% C,&-.
%@$D00E$8=!F"$G"C%:2&?4H$<I
J$45CK"+
0A$!082L%>
:
<=>"*8"%CF2@%$% C,&>;I
J$45
CK"+0A$+M82L%>
=>"*8"%CF2@%$% C,&>;N*+O
$P29
gần giá trị nào nhất2%,&Q
R); ST; ; U;
ND
9
C
:;<
9
C
:;<V
d
d
U
U
VW
W

VX
X
X
)X
Y
Z:X
[
\X

<
)Y
Z):X
[

<
V:Y
ZX
[
<X
[
X

VY
ZX
[

CL
ZZ
d
d
Z
U

Z
U
V99
C
d
Z
Z
9
C
L
CLCL
ZR
ZZZZR
9
C
Q
Z
Z
C
:]<
2

R
ZZ
CL
2

R
ZZ
CL

R
Z
Z
C
L
V

Z

V2
2
:=J
^<
R
ZZ
CL
R
Z
Z
C
L
V:X
[
\X

<:X
[

<Y
V
Y
ZX
[
\X
[
Z
V
CL
ZZ
\X
[
Z
V

CL
ZZ

V

L
Z
VX

X
[
:]]<V99
C
Q
Z
Z
C
9
C
Do đó U
0
= U
= 2U
d1
= 90V.
Câu 2:_+0#"0`,=a22**4!$G**LE$>0-D
$*$b22-(c8>00ID$*$d078e$f22-(0>g%2*>0ID=,
g%2*4H$+'0>$G*+O
R00 S00 )00 U00
Uh
D
i
a

000
Câu 3:_+#"0`,=a22**%2&**LE$0>%20**L
E$0>%=>=>b%&'$*$a%-"-*$J+'0>g%2*
R-D=,-.2&? S-D=,'
Giáo viên: Nguyễn văn Vinh
Giải chi tiết đề thi đại học môn vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết đề thi đại học môn vật lý - Người đăng: Thu Hà Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải chi tiết đề thi đại học môn vật lý 9 10 368