Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích hàm

Được đăng lên bởi phuc813216
Số trang: 352 trang   |   Lượt xem: 3038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bé s¸ch to¸n häc cao cÊp - viÖn to¸n häc

§inh ThÕ Lôc
Ph¹m Huy §iÓn
T¹ Duy Ph−îng

Gi¶i tÝch c¸c hµm nhiÒu biÕn
Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vµ tÝnh to¸n thùc hµnh

nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia hµ néi

Héi §ång biªn tËp
Hµ Huy Kho¸i (Chñ tÞch)
Ng« ViÖt Trung
Ph¹m Huy §iÓn (Th− ký)

Gi¶i tÝch c¸c
hµm nhiÒu biÕn
Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n
vµ tÝnh to¸n thùc hµnh
§inh ThÕ Lôc
Ph¹m Huy §iÓn
T¹ Duy Ph−îng

Bé s¸ch To¸n häc cao cÊp - ViÖn To¸n häc

Lời nói đầu

C

uốn sách này có thể xem là tập tiếp theo của giáo trình giải tích các hàm
số một biến, đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 1998, với tựa
đề "Giải tích Toán học: Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành".
Trong giáo trình đó chúng ta đã khảo sát dãy số, chuỗi số, hàm số và các
phép tính vi tích phân trong không gian một chiều (trục số thực). Trong tập tiếp
theo này các đối tượng trên sẽ được khảo sát trong không gian nhiều chiều, và đó
chính là sự khác biệt cơ bản giữa hai giáo trình. Để xây dựng các phép tính vi tích
phân trong không gian nhiều chiều, trước hết phải hiểu rõ cấu trúc của những
không gian này. Chương 1 đề cập tới hai cấu trúc quan trọng nhất của không gian
nhiều chiều, cấu trúc tuyến tính và cấu trúc khoảng cách, thông qua một ví dụ điển
hình là không gian \ n . Để giáo trình mang tính độc lập nhất định, không gian này
được xây dựng trực tiếp, mà không dựa vào khái niệm không gian tuyến tính tổng
quát trong giáo trình Đại số tuyến tính. Để tránh cồng kềnh, các khái niệm và kết
quả của chương này được chọn lọc tới mức tối thiểu từ 3 môn Đại số tuyến tính,
Tôpô và Giải tích hàm, vừa đủ sử dụng cho những chương sau, đồng thời dẫn dắt
người học làm quen với những bộ môn quan trọng đó. Các chương từ 2 đến 7
không chỉ thiết lập trong không gian nhiều chiều những gì đã biết trong Giải tích
một biến mà còn đưa ra những khái niệm mới chỉ xuất hiện trong không gian nhiều
chiều. Chương 8 trình bày các kiến thức cơ bản về chuỗi Fourier và phép biến đổi
tích phân Fourier. Chương cuối cùng giới thiệu sơ lược về hệ phương trình vi phân
và phương trình đạo hàm riêng. Hai chương sau này nhằm mục đích củng cố
những kiến thức về vi tích phân đã học trong những chương trước, rèn luyện kỹ
năng tính toán thực hành và trang bị kiến thức để học viên tìm hiểu các môn học
khác như Vật lý, Cơ học, Sinh học,...
Nếu như các khái niệm, kết quả chứng minh trong Giải tích một biến có tính
trực quan cao, dễ hiển thị, thì sang không gian nhiều chiều tính trừu tượng đã tăng
lên rõ rệt. Tuy nhiên, cái đẹp của Toán học...
bé s¸ch to¸n häc cao cÊp - viÖn to¸n häc
§inh ThÕ Lôc
Ph¹m Huy §iÓn
T¹ Duy Phîng
Gi¶i tÝch c¸c hµm nhiÒu biÕn
Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vµ tÝnh to¸n thùc hµnh
nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc quèc gia hµ néi
Giải tích hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích hàm - Người đăng: phuc813216
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
352 Vietnamese
Giải tích hàm 9 10 804