Ktl-icon-tai-lieu

giải tích một biến

Được đăng lên bởi Lê Hương
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải tích một biến
Bài 10

PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo
Chuỗi luỹ thừa
• Chuỗi lũy thừa
• Vi phân và tích phân chuỗi lũy thừa

• Chuỗi Taylor và công thức Taylor
• Các phép toán của chuỗi lũy thừa

1. Chuỗi luỹ thừa
Định nghĩa.
a0 + a1 x + a2 x 2 +

+ an x n +

∞

∑ an x n , ở đó an là các số thực, x là biến số.

Ký hiệu là

n=0
∞

Ta bảo chuỗi luỹ thừa hội tụ (phân kỳ) tại x0 ⇔ chuỗi số

∑ an x0n

hội tụ (phân kỳ), chuỗi

n=0
∞

∞

∑ an x n

hội tụ trên khoảng (a; b) ⇔ chuỗi số

n=0

∑ an x0n

hội tụ, x0 tuỳ ý ∈ ( a; b )

n=0
∞

∑ xn = 1 + x + x2 +

Ví dụ 1.

n=0
∞

Đã biết hội tụ khi |x| < 1, có

1

∑ xn = 1 − x
n=0

Phân kỳ khi x ≥ 1
∞

Bổ đề.

∑ an x n

hội tụ tại x1 ≠ 0 thì sẽ hội tụ tuyệt đối tại những x thoả mãn |x| < |x1| và nếu

n=0

nó phân kỳ tại x2 thì sẽ phân kỳ tại x thoả mãn |x| > |x2|

Chứng minh.
n

an x =
∞

Do

∑ an x n

hội tụ nên có an x1n < 1, ∀ n ≥ N

n=0
n

x
an x <
< 1 khi |x| < |x1|
x1
n

an x1n

x
.
x1

n

Đặt r =

x
, có
x1

∞

∑ rn

hội tụ

n=0

∞

∑ an x n

hội tụ

n=0

∞

Tương tự khi |x| > |x2| có

∑ an x2n

phân kỳ, do đó

n=0

an x2n > 1, ∀ n ≥ N
n

an x =
Đặt r =

x
có
x2

an x2n

x
x
>
x2
x2

n

>1

∞

∑ rn

phân kỳ.

n=0

Định lý. Đối với chuỗi luỹ thừa anxn, luôn có chỉ một trong các khẳng định sau:
Chuỗi luỹ thừa chỉ hội tụ tại x = 0.
Chuỗi luỹ thừa hội tụ tuyệt đối với mọi số thực x.
Tồn tại một số thực R sao cho chuỗi hội tụ tuyệt đối với |x| < R và phân kỳ với |x|
> R.
Khi đó số thức R được gọi là bán kính hội tụ của chuỗi luỹ thừa.

Nhận xét.
• Quy ước viết R = 0 ở khẳng định 1), R = +∞ ở khẳng định 2), từ đó có thể phát biểu
gọn định lý này như sau:
∞

Mọi chuỗi luỹ thừa

∑ an x n

đều có một bán kính hội tụ R với 0 ≤ R ≤ +∞ , khi đó chuỗi hội

n=0

tụ tuyệt đối với |x| < R và phân kỳ với |x| > R.
• Cách tìm bán kính hội tụ R:
a
1
R = lim n hoặc R =
n→∞ a
n a
n +1
n

xn
∑ n2
n =1
∞

Ví dụ 1. Tìm khoảng hội tụ của chuỗi

an
1
1
 n +1
= 2:
=

2
an+1 n ( n + 1)
 n 
an
=1
n→∞ a
n +1
R = 1, chuỗi hội tụ với |x| < 1, phân kỳ với |x| > 1.
lim

2

x2
1
= 2 , mặt khác
2
n
n
Khoảng hội tụ là [– 1; 1]

Tại |x| = 1 có

∞

1

∑ n2

hội tụ, do đó chuỗi luỹ thừa hội tụ tại |x| = 1.

n =1

∞

Ví dụ 2. Tìm khoảng hội tụ của chuỗi luỹ thừa

n+2 n
x
n
n=0 3

∑

an
n+2 n+3
n+2
= n : n+1 = 3
an+1
n+3
3
3
an
=3
n→∞ a
n +1
R = 3, chuỗi hội tụ khi |x| < 3, phân kỳ khi |x| > 3.
lim

∞

Tại x = 3 có

∑ an x

∞

n

= ∑ ( n + 2 ) phân kỳ.

n=0

Tại x = – 3 có

n=0
∞

∞

n=0

n=0

∑ an x n = ∑ ( −1) ( n + 2 ) phân kỳ
n

Khoảng hội tụ: (...
Gii tích mt biến
Bài 10
PGS. TS. Nguyn Xuân Tho
Chui lu tha
Chui lũy tha
Vi phân và tích phân chui lũy tha
Chui Taylor và công thc Taylor
Các phép toán ca chui lũy tha
1. Chui lu tha
Định nghĩa.
2
0 1 2
n
n
a a x a x a x
+ + + + +
Ký hiu là
0
n
n
n
a x
=
, đó a
n
là các s thc, xbiến s.
Ta bo chui lu tha hi t (phân k) ti x
0
chui s
0
0
n
n
n
a x
=
hi t (phân k), chui
0
n
n
n
a x
=
hi t trên khong (a; b)
chui s
0
0
n
n
n
a x
=
hi t, x
0
tu ý
(
)
;
Ví d 1.
2
0
1
n
n
x x x
=
= + + +
Đã biết hi t khi |x| < 1, có
0
1
1
n
n
x
x
=
=
Phân k khi
1
x
B đề.
0
n
n
n
a x
=
hi t ti
1
0
x
thì s hi t tuyt đối ti nhng x tho mãn |x| < |x
1
| và nếu
nó phân k ti x
2
thì s phân k ti x tho mãn |x| > |x
2
|
Chng minh.
1
1
.
n
n n
n n
x
a x a x
x
=
Do
0
n
n
n
a x
=
hi t nên có
1
1,
n
n
a x n N
<
1
1
n
n
n
x
a x
x
< <
khi |x| < |x
1
|
giải tích một biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải tích một biến - Người đăng: Lê Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
giải tích một biến 9 10 248