Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích-tích phân bất định

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập 1
Tích phân không xác định
Bài 1. Kiểm tra lại các đẳng thức sau đây
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

√
x√ 2
a
x ± a ± ln x + x2 ± a + C trong đó a > 0.
2
2
√
x
x√ 2
a2
a2 − x2dx =
a − x2 + arcsin + C trong đó a > 0.
2
2
a
dx
x
√
= arcsin + C trong đó a > 0.
a
a 2 − x2
√
dx
√
= ln x + x2 ± a + C trong đó a > 0.
x2 ± a
1
x
dx
= arctan + C trong đó a = 0.
2 + a2
x
a
a
dx
1
a+x
=
ln
+ C trong đó a = 0.
2 − x2
a
2a
a−x

√

x2 ± adx =

Bài 2. Kiểm tra lại các đẳng thức sau đây
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

b sin bx + a cos bx ax
e + C trong đó a = 0.
a 2 + b2
a sin bx − b cos bx ax
e + C trong đó a = 0.
eax sin bx =
a 2 + b2
dx
x
= ln tan + C trong đó x = kπ.
sin x
2
dx
x π
= ln tan
+
+ C trong đó x = π + kπ.
2
cos x
2 4
eax cos bx =

Bài 3. Tính các nguyên hàm sau
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

sin 7x
dx.
sin x
dx
.
4 ±1
x
dx
√
.
4
x4 + 1
√
1− x+1
√
dx.
1+ 3x+1
dx
√
.
x + x2 − x + 1
dx
.
sin3 x
dx
.
cos3 x

(viii)

dx
khi 0 < ε < 1 và khi ε > 1.
1 + ε cos x

Bài 4. Tính các nguyên hàm sau
(i)
(ii)
(iii)

tanh2 xdx.

1 2

sinh x cosh x

dx.

sinh4 x + cosh4 x
dx
.
2
sinh x cosh2 x

1

Ký hiệu một số hàm hyperbolic
ex − e−x
ex + e−x
i. sinh x =
, cosh x =
.
2
2
sinh x
cosh x
ii. tanh x =
, coth x =
.
cosh x
sinh x
1
1
iii. sech x =
, csch x =
.
cosh x
sinh x
2

Tham khảo thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Image:HyperbolicAnimation.gif

...
Bµi TËp 1
TÝch ph©n kh«ng x¸c ®Þnh
Bµi 1. KiÓm tra l¹i c¸c ®¼ng thøc sau ®©y
(i)
x
2
± adx =
x
2
x
2
± a ±
a
2
ln
x +
x
2
± a
+ C trong ®ã a > 0.
(ii)
a
2
x
2
dx =
x
2
a
2
x
2
+
a
2
2
arcsin
x
a
+ C trong ®ã a > 0.
(iii)
dx
a
2
x
2
= arcsin
x
a
+ C trong ®ã a > 0.
(iv)
dx
x
2
± a
= ln
x +
x
2
± a
+ C trong ®ã a > 0.
(v)
dx
x
2
+ a
2
=
1
a
arctan
x
a
+ C trong ®ã a = 0.
(vi)
dx
a
2
x
2
=
1
2a
ln
a + x
a x
+ C trong ®ã a = 0.
Bµi 2. KiÓm tra l¹i c¸c ®¼ng thøc sau ®©y
(i)
e
ax
cos bx =
b sin bx + a cos bx
a
2
+ b
2
e
ax
+ C trong ®ã a = 0.
(ii)
e
ax
sin bx =
a sin bx b cos bx
a
2
+ b
2
e
ax
+ C trong ®ã a = 0.
(iii)
dx
sin x
= ln
tan
x
2
+ C trong ®ã x = .
(iv)
dx
cos x
= ln
tan
x
2
+
π
4
+ C trong ®ã x =
π
2
+ kπ.
Bµi 3. TÝnh c¸c nguyªn hµm sau
(i)
sin 7x
sin x
dx.
(ii)
dx
x
4
±1
.
(iii)
dx
4
x
4
+ 1
.
(iv)
1
x + 1
1 +
3
x + 1
dx.
(v)
dx
x +
x
2
x + 1
.
(vi)
dx
sin
3
x
.
(vii)
dx
cos
3
x
.
Giải tích-tích phân bất định - Trang 2
Giải tích-tích phân bất định - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giải tích-tích phân bất định 9 10 545