Ktl-icon-tai-lieu

giải và biện luận phương trình chưa căn thức

Được đăng lên bởi Bích Khỉ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
143
C. GIAÛI VAØ BIEÄN LUAÄN PHÖÔNG TRÌNH
CHÖÙA CAÊN THÖÙC
I. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ.
1. Caùch giaûi cuõng gioáng nhö giaûi bieän luaän caùc phöông trình
khaùc.
Noùi chung ta phaûi giaûi quyeát 3 vaán ñeà:
* Ñieàu kieän coù nghieäm
* Coù bao nhieâu nghieäm
* Nghieäm soá baèng bao nhieâu.
Giaû söû xeùt phöông trình: AB (1)=
2
B0 (2)
(1)
AB (3)
=
Böôùc 1: Giaûi phöông trình (3). Ñieàu kieän coù nghieäm cuûa (3) vaø
soá nghieäm .
Böôùc 2: Choïn nghieäm thoûa ñieàu kieän (2), coù nhieàu caùch, toång
quaùt ta coù theå theá töøng nghieäm cuûa (2) vaøo (1) ñeå ñöôïc ñieàu kieän nhaän
nghieäm ñoù. Sau cuøng ta phaûi toång hôïp caùc nghieäm treân.
2. Bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình :
Neáu phöông trình coù daïng f(x) = k (vôùi k khoâng phuï thuoäc vaøo x)
ta giaûi baèng khaûo saùt haøm.
II. CAÙC VÍ DUÏ.
Ví duï 1:
Cho phöông trình :
22
x2xm x1m−+ = (1)
1. Giaûi phöông trình (1) vôùi m = 2
2. Giaûi vaø bieän luaän phöông trình (1) theo m.
(ÑH Quoác Gia TPHCM naêm 1996).
Giaûi
1. Vôùi m = 2:
2
(1) x 2x 4 x 1 2⇔−+=
(2)
144
. Xeùt x1: x10≥⇒−
2
22
x30
(2) x 2x 4 x 3
x2x4(x3)
−≥
⇔−+=
−+=
x3
4x 5
5
x3
x (loaïi)
4
=
⇔⇔
⎨⎨
=
. Xeùt x < 1:
x10:−<
2
22
x10
(2) x 2x 4 x 1
x 2x4(x1)
−−≥
⇔−+=
−+=+
x1
3
x(loaïi)
4
=
. Toùm laïi phöông trình cho voâ nghieäm .
2. Xeùt
22
x1:(1) x 2xm x1m≥⇔+=
22 2
x1m 0
x1m
2mx 2m 1 (3)
x2xm(x1m)
−−
≥+
⇔⇔
⎨⎨
=+
−+ =
+ Neáu m = 0: (3) VN
+ Neáu
2m 1
m0:(3) x
2m
+
≠⇔=
2
2m 1 2m 1
x1m 1m 0
2m 2m
+−+
≥+ ≥+
22
m0m
22
⇔≤ <
2m 1
x1 10 m0
2m
+
≥⇒ −≥ >
Vaäy
2
0m
2
<≤ nhaän nghieäm
2m 1
x
2m
+
=
Khi
2
m0m :
2
≤∨ > voâ nghieäm
. Xeùt x < 1:
22
(1) x 2x m 1 x m⇔−+=
22 2
2mx 2m 1
x2xm(1xm)
(4)
x1m
1xm0
=−
−+ =
⇔⇔
⎨⎨
≤−
−−
+ Neáu m = 0: (4) VN
giải và biện luận phương trình chưa căn thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải và biện luận phương trình chưa căn thức - Người đăng: Bích Khỉ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giải và biện luận phương trình chưa căn thức 9 10 921