Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hệ thức Vi-ét

Được đăng lên bởi Thúy Khắc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp Toán liên thông K3A

Giáo án lớp 9

§6. HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG
I/ Mục tiêu dạy học:
 Nắm được định lý Vi-ét và hai hệ quả của nó.
 Học sinh có thể vận dụng định lý Vi-ét để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và
tích của nó. Ứng dụng bài toán đó trong việc nhẩm nghiệm phương trình bậc hai
trong trường hợp tổng và tích của nó là những số nguyên có giá trị tuyệt đối không
quá lớn.
II/ Phương pháp dạy học:
Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.
III/ Dụng cụ dạy học cần chuẩn bị:
 Giáo viên: giáo án, sgk.
 Học sinh: ôn lại công thức nghiệm của phương trình bậc hai ở tiết trước, xem
trước bài “Hệ thức Vi-ét và ứng dụng” .
IV/ Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và kiểm tra bài cũ ( 7 phút)
Câu hỏi
Câu 1

Câu trả lời mong muốn

Cho phương trình bậc hai a
+ bx+ c = 0 có nghiệm

Câu 2

Câu 3

.

Hãy viết công thức nghiệm ;
của phương trình bậc hai?
Công thức nghiệm trên có Phương trình bậc hai có nghiệm kép thì
đúng trong trường hợp
, thay
vào công thức nghiệm
phương trình bậc hai có
nghiệm kép hay không?
ta được:
Từ công thức nghiệm trên,
hãy tính

;

.

Đặt vấn đề: Như các em đã biết trong đời sống, khoa học thì các đại lượng luôn có
mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Và ở trong toán học cũng vậy, các đại lượng có mối liên
hệ. Đặc biệt, ở trong phương trình cũng thế nghiệm và hệ số của phương trình bậc hai
có mối liên hệ kì diệu, mà nhà toán học Vi-ét đã phát hiện ra vào đầu thế kỉ thứ XVII
và ngày nay nó được phát biểu thành một định lý mang tên ông. Đây cũng chính là nội
SV: Khắc Thị Thúy

Lớp Toán liên thông K3A

Giáo án lớp 9

dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau vào bài mới “ Hệ thức Vi-ét và
ứng dụng”.
Hoạt động 2: Dạy học khái niệm phân thức đại số ( 12 phút)

Câu 1

Câu hỏi
Câu trả lời mong muốn
Như vậy, ta đã thấy được mối Định lý Vi-ét:
liên hệ giữa nghiệm với các hệ
là hai nghiệm của phương
số của phương trình bậc hai. Nếu ;
Qua ví dụ hãy phát biểu định lý
Vi-ét.
trình a + bx+ c = 0( a ≠ 0)

GV phát biểu lại Định lý
Vi-ét:
Nếu

là nghiệm của phương

trình

Câu 2

Áp dụng định lý Vi-ét:
- 9 9
= ;
a)
Ta
có:
x
1 + x2 = Biết rằng các phương trình sau
2
2
có nghiệm, hãy tính tổng và tích
2
x1 .x2 = = 1
của chúng:
2
a) 2x2 – 9x + 2 = 0
6
b) -3x2 + 6x – 1 = 0
=2 ;
b) Ta có: x1 + x2 = x1 . x2 =

Câu 3

Làm ?2
Cho phương trình:
2x2 - 5x + 3 = 0.
a)
a) Xác định các hệ số a, b, c rồi
b)
tính a + b + c.
c)
b) Chứng tỏ rằng x = 1 là một

SV: Khắc Thị Thúy

1
3

- 3

?2
Cho phương trình: 2x2 - 5x + 3 = 0.
a) Ta có: ...
Lớp Toán liên thông K3A Giáo án lớp 9
§6. HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG
I/ Mục tiêu dạy học:
Nắm được định lý Vi-ét và hai hệ quả của nó.
Học sinhthể vận dụng định lý Vi-ét để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng
tích của nó. Ứng dụng i toán đó trong việc nhẩm nghiệm phương trình bậc hai
trong trường hợp tổng và tích của nó là những số nguyên có giá trị tuyệt đối không
quá lớn.
II/ Phương pháp dạy học:
Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.
III/ Dụng cụ dạy học cần chuẩn bị:
Giáo viên: giáo án, sgk.
Học sinh: ôn lại công thức nghiệm của phương trình bậc hai tiết trước, xem
trước bài “Hệ thức Vi-ét và ứng dụng” .
IV/ Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và kiểm tra bài cũ ( 7 phút)
Câu hỏi Câu trả lời mong muốn
Câu 1
Cho phương trình bậc hai a
+ bx+ c = 0 có nghiệm .
Hãy viết công thức nghiệm
của phương trình bậc hai?
;
Câu 2 Công thức nghiệm trên
đúng trong trường hợp
phương trình bậc hai
nghiệm kép hay không?
Phương trình bậc hai có nghiệm kép thì
, thay vào công thức nghiệm
ta được:
Câu 3 Từ công thức nghiệm trên,
hãy tính ; .
Đặt vấn đề: Như các em đã biết trong đời sống, khoa học thì các đại lượng luôn
mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Và ở trong toán học cũng vậy, các đại lượng có mối liên
hệ. Đặc biệt, trong phương trình cũng thế nghiệm hệ số của phương trình bậc hai
mối liên h diệu, nhà toán học Vi-ét đã phát hiện ra vào đầu thế kỉ thứ XVII
và ngày nay nó được phát biểu thành một định lý mang tên ông. Đây cũng chính là nội
SV: Khắc Thị Thúy
Giáo án hệ thức Vi-ét - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hệ thức Vi-ét - Người đăng: Thúy Khắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án hệ thức Vi-ét 9 10 978