Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa học 10 chuyên ban

Được đăng lên bởi Le Mai Thuy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch ¬ng III: Liªn kÕt ho¸ häc
Bµi 12: Liªn kÕt ion – tinh thÓ ion
I Môc tiªu bµi häc :
1. Häc sinh hiÓu:
- Ion lµ g× ? khi nµo nguyªn tö biÕn thµnh Ion ? cã mÊy lo¹i Ion ?
- Liªn kÕt Ion dc h×nh thµnh nh thÕ nµo ?
2. Häc sinh vËn dông:
- Lk Ion ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt Ion.
II ChuÈn bÞ:
1. §å dïng d¹y häc:
- H×nh vÏ m« t¶ biÓu diÔn thÝ nghiÖm Natri ch¸y trong khÝ Clo ?
- H×nh vÏ tinh thÓ NaCl
- ThÝ nghiÖm hoµ tan muèi ¨n vµo níc vµ khö tinh dÉn ®iÖn cña dung
dÞch nµy.
2. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: §µm tho¹i, gîi më.
III TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y.
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn dÉn d¾t
Ion ? Khi nµo nguyªn biÕn
thµnh ion, cã mÊy lo¹i ion ? liªn kÕt
ion ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo ? liªn
kÕt ion ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn tÝnh
chÊt cña c¸c hîp chÊt ion ?
PhiÕu häc tËp sè 1: Cho Na cã (Z = 11)
a) y tÝnh xem ng.tö Na trung hoµ
®iÖn hay kh«ng ?
GV gîi ý:
Na cã 11 p mang ®iÖn tÝch 11+
Na cã 11 e mang ®iÖn tÝch 11-
Do ®ã nguyªn tö Natri trung hoµ ®iÖn.
b) NÕu nguyªn tö Na nhêng 1 e.
H·y nh ®iÖn tÝch cña nguyªn phÇn
cßn l¹i cña nguyªn tö ?
Cã 11 p mang ®iÖn tÝch 11+
Cã 10 electron mang ®iÖn tÝch 10-
Nguyªn Na 11p mang ®iÖn tÝch
11+ vµ cã 11e mang ®iÖn tÝch 11-.
Cã 11 p mang ®iÖn tÝch 11+
Cã 10 electron mang ®iÖn tÝch 10-
Na -> Na
1+
+ 1e
Giáo án hóa học 10 chuyên ban - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa học 10 chuyên ban - Người đăng: Le Mai Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo án hóa học 10 chuyên ban 9 10 446