Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi trannhi1967-gmail-com
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§1 MÔÛ ÑAÀU MOÂN HOÙA HOÏC

I. MUÏC TIEÂU
1.Kieán thöùc:
Hoïc sinh bieát:
-Hoùa hoïc nghieân cöùu caùc chaát, söï bieán ñoåi chaát vaø öùng duïng cuûa chuùng. Ñoù laø moät moân hoïc quan troïng vaø boå
ích.
-Hoùa hoïc coù vai troø quan troïng trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Do ñoù caàn coù kieán thöùc veà caùc chaát ñeå bieát caùch
phaân bieät vaø söû duïng chuùng.
-Caùc phöông phaùp hoïc taäp boä moân vaø phaûi bieát laøm theá naøo ñeå hoïc toát moân hoùa hoïc.
2.Kó naêng:
-Kó naêng bieát laøm thí nghieäm, bieát quan saùt, laøm vieäc theo nhoùm nhoû.
-Phöông phaùp tö duy, suy luaän.
3.Thaùi ñoä:
-Hoïc sinh coù höùng thuù say meâ moân hoïc, ham thích ñoïc saùch.
-Hoïc sinh nghieâm tuùc ghi cheùp caùc hieän töôïng quan saùt ñöôïc vaø töï ruùt ra keát luaän.
II.CHUAÅN BÒ:
Tranh: ÖÙng duïng cuûa oxi, chaát deûo, nöôùc.
Hoùa chaát

Duïng cuï
-OÁng nghieäm coù ñaùnh số
-Giaù oáng nghieäm
-Keïp oáng nghieäm
-Thìa vaø oáng huùt hoùa chaát

-Dung dòch CuSO4
-Dung dòch NaOH
-Dung dòch HCl
-Ñinh saét ñaõ chaø saïch
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
1.Ổn định lớp
GV kiểm tra chuẩn bị bài học của học sinh
2.Kiểm tra bài củ
GV không kiểm tra bài củ
3.Vào bài mới
Gv dặc câu hỏi để vào bài mới
?Các em có biết môn hóa học là gì không?
?Môn hóa học có ứng dụng gì?
Để hiểu rỏ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu hoùa hoïc laø gì ?
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
-Giôùi thieäu sô löôïc veà boä moân
hoùa hoïc trong chöông trình .
-Ñeå hieåu “Hoùa hoïc laø gì” chuùng
ta seõ cuøng tieán haønh 1 soá thí

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng theo nhoùm:
I. HOÙA HOÏC LAØ GÌ ?
+Quan saùt vaø ghi:
Hoùa hoïc laø khoa hoïc
*OÁng nghieäm 1: dung dòch nghieân cöùu caùc chaát, söï
bieán ñoåi vaø öùng duïng cuûa
CuSO4: trong suoát, maøu xanh.
1

nghieäm sau:
+Giôùi thieäu duïng cuï vaø hoùa chaát 
Yeâu caàu HS quan saùt maøu saéc,
traïng thaùi cuûa caùc chaát.
+Höôùng daãn hoïc sinh hoaït ñoâng
theo nhoùm nhoû.
+Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thí
nghieäm 1 vaø thí nghieäm 2 trong
SGK/3.
+Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm.
*Duøng oáng huùt, nhoû 1 vaøi gioït dd
CuSO4 ôû oáng nghieäm 1 vaøo oáng
nghieäm 2 ñöïng dd NaOH.
*Thaû ñinh saét vaøo oáng nghieäm 3
ñöïng dd HCl.
*Thaû ñinh saét vaøo oáng nghieäm 1
ñöïng dd CuSO4.
 Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt, ruùt
ra nhaän xeùt.
?Tìm ñaëc ñieåm gioáng nhau giöõa
caùc thí nghieäm treân.
?Taïi sao laïi coù söï bieán ñoåi chaát
naøy thaønh chaát khaùc. Chuùng ta
phaûi nghieân cöùu tính chaát cuûa caùc
chaát  ÖÙng duïng nhö...
§1 MÔÛ ÑAÀU MOÂN HOÙA HOÏC
I. MUÏC TIEÂU
1.Kieán thöùc:
Hoïc sinh bieát:
-Hoùa hoïc nghieân ùu caùc chaát, söï bieán ñoåi chaát vaø öùng duïng cuûa chuùng. Ñoù laø moät moân hoïc quan troïng vaø boå
ích.
-Hoùa hoïc coù vai troø quan troïng trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Do ñoù caàn coù kieán thöùc veà caùc chaát ñeå bieát caùch
phaân bieät vaø söû duïng chuùng.
-Caùc phöông phaùp hoïc taäp boä moân vaø phaûi bieát laøm theá naøo ñeå hoïc toát moân hoùa hoïc.
2.Kó naêng:
-Kó naêng bieát laøm thí nghieäm, bieát quan saùt, laøm vieäc theo nhoùm nhoû.
-Phöông phaùp tö duy, suy luaän.
3.Thaùi ñoä:
-Hoïc sinh coù höùng thuù say meâ moân hoïc, ham thích ñoïc saùch.
-Hoïc sinh nghieâm tuùc ghi cheùp caùc hieän töôïng quan saùt ñöôïc vaø töï ruùt ra keát luaän.
II.CHUAÅN BÒ:
Tranh: ÖÙng duïng cuûa oxi, chaát deûo, nöôùc.
Hoùa chaát Duïng cuï
-Dung dòch CuSO
4
-Dung dòch NaOH
-Dung dòch HCl
-Ñinh saét ñaõ chaø saïch
-OÁng nghieäm coù ñaùnh s
-Giaù oáng nghieäm
-Keïp oáng nghieäm
-Thìa vaø oáng huùt hoùa chaát
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
1.Ổn định lớp
GV kiểm tra chuẩn bị bài học của học sinh
2.Kiểm tra bài củ
GV không kiểm tra bài củ
3.Vào bài mới
Gv dặc câu hỏi để vào bài mới
?Các em có biết môn hóa học là gì không?
?Môn hóa học có ứng dụng gì?
Để hiểu rỏ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu hoùa hoïc laø gì ?
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung
-Giôùi thieäu löôïc veà boä moân
hoùa hoïc trong chöông trình .
-Ñeå hieåu “Hoùa hoïc laø gì” chuùng
ta seõ cuøng tieán haønh 1 soá thí
Hoaït ñoäng theo nhoùm:
+Quan saùt vaø ghi:
*OÁng nghieäm 1: dung dòch
CuSO
4
: trong suoát, maøu xanh.
I. HOÙA HOÏC LAØ GÌ ?
Hoùa hoïc laø khoa hoïc
nghieân cöùu caùc chaát, söï
bieán ñoåi vaø öùng duïng cuûa
1
giáo án hóa học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hóa học lớp 8 - Người đăng: trannhi1967-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
giáo án hóa học lớp 8 9 10 102