Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Hóa lớp 9

Được đăng lên bởi nguyenducquang143
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 18.08.2014
Ngày dạy: 20.08.2014

TIẾT 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh nhớ lại các kiến thức cần thiết quan trọng của hoá học 8 như quy tắc hoá trị,
cách lập công thức hoá học hợp chất, các khái niệm oxit, axit, bazơ và muối. Nhớ lại
cách tính theo công thức hoá học và phương trình hoá học.
- Nhớ lại các công thức chuyển đổi và cách tính các loại nồng độ dung dịch.
- Rèn kỹ năng viết PTPƯ dựa vào kiến thức đã học.
- Rèn kỹ năng tính toán vận dụng cho các bài tập tổng hợp.
- Giáo dục ý thức học tập thực sự ngay từ những ngày đầu năm học.
II.CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập.
- Học sinh: Ôn lại toàn bộ nội dung trọng tâm của hoá 8.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1.Ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1
GV đặt các câu hỏi cho học
sinh nhớ lại kiến thức cũ.
? Nhắc lại quy tắc hoá trị?
HS lần lượt trả lời,
? Nhắc lại các khái niệm HS khác nhận xét bổ
oxit, axit, bazơ, muối?
sung.
? Nhắc lại các công thức
chuyển đổi giữa khối lượng
và lượng chất, thể tích; tính
nồng độ dung dịch, tính tỉ
khối?
? Nhắc lại các bước giải bài
toán theo công thức và tính
theo PTHH?

NỘI DUNG

I. Những kiến thức cần nhớ
1. Quy tắc hoá trị và cách lập
công thức hoá học.
2. Nhắc lại khái niệm oxit,
axit, bazơ và muối.
3. Các công thức chuyển đổi
cần nhớ:
m
V= n. 22,4
M
n
m ct
C%= m
CM= V
dd
dd
MA
dA/B= M
B

n=

4. Các bước tính theo công
thức hoá học và tính theo
PTHH.

Hoạt động 2
II. Luyện tập
GV yêu cầu HS giải các bài
tập sau:
BT1: Hoàn thành các PTPƯ
BT1
sau:
HS nhớ lại các kiến
to
to
thức có liên quan đến a. 4P+5O2
a. P+O2
?
các PTPƯ này gồm

2P2O5

to
b. Fe+O2
c. Zn+?
to
d.?+?
e. Na+?
f. P2O5+?

?
?+H2

H2O
?+H2
H3PO4
o
t
g. CuO+?
Cu+?
BT2: Hoà tan 28g sắt bằng
dd HCl 2M vừa đủ.
a. Tính thể tích dd HCl
cần dùng.
b. Tính thể tích khí thoát
ra ở đktc.
c. Tính CM dd thu được
sau PƯ (coi thể tích
dd sau PƯ thay đổi
không đáng kể so với
thể tích dd HCl đã
dùng).
? BT này thuộc dạng bài
nào?
? Các bước để giải bài dạng
này như thế nào?
GV: Gọi học sinh giải theo
từng bước.

TCHH của oxi, hidro,
to
nước, cách điều chế b. 3Fe+4O2
Fe3O4
hidro, oxi trong PTN c. Zn+HCl
ZnCl2+H2
o
và trong công nghiệp.
t
d.O2+2H2
2H2O
e.2Na+2H2O
2NaOH+H2
f. P2O5+3H2O
2H3PO4
o
t
g. CuO+H2 Cu+ H2O
BT2:
a.
HS nêu các bước giải nFe=m/M=2,8/56=0,05
FeCl2+H2
sau đó làm từng bước Fe+2HCl
1
2
1
1
một.
0,05 x
y
z
- Bài này thuộc loại Theo PTPƯ:
bài tính theo PTPƯ n HCl= x=0,1 mol
có liên quan đến nồng CM(HCl)=n/V-> 0,1/2=0,05lit.
b.
đ...
Ngày soạn: 18.08.2014
Ngày dạy: 20.08.2014
TIẾT 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh nhớ lại các kiến thức cần thiết quan trọng của hoá học 8 như quy tắc hoá trị,
cách lập công thức hoá học hợp chất, các khái niệm oxit, axit, bazơ muối. Nhớ lại
cách tính theo công thức hoá học và phương trình hoá học.
- Nhớ lại các công thức chuyển đổi và cách tính các loại nồng độ dung dịch.
- Rèn kỹ năng viết PTPƯ dựa vào kiến thức đã học.
- Rèn kỹ năng tính toán vận dụng cho các bài tập tổng hợp.
- Giáo dục ý thức học tập thực sự ngay từ những ngày đầu năm học.
II.CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và bài tập.
- Học sinh: Ôn lại toàn bộ nội dung trọng tâm của hoá 8.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1.Ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG
Hoạt động 1
GV đặt các câu hỏi cho học
sinh nhớ lại kiến thức cũ.
? Nhắc lại quy tắc hoá trị?
? Nhắc lại các khái niệm
oxit, axit, bazơ, muối?
? Nhắc lại các công thức
chuyển đổi giữa khối lượng
lượng chất, thể tích; tính
nồng độ dung dịch, tính tỉ
khối?
? Nhắc lại các bước giải bài
toán theo công thức tính
theo PTHH?
HS lần lượt trả lời,
HS khác nhận xét bổ
sung.
I. Những kiến thức cần nhớ
1. Quy tắc hoá trị cách lập
công thức hoá học.
2. Nhắc lại khái niệm oxit,
axit, bazơ và muối.
3. Các công thức chuyển đổi
cần nhớ:
n=
M
m
V= n. 22,4
C%=
dd
ct
m
m
C
M
=
dd
V
n
dA/B=
B
A
M
M
4. Các ớc tính theo công
thức hoá học và tính theo
PTHH.
Hoạt động 2
GV yêu cầu HS giải các i
tập sau:
BT1: Hoàn thành các PTPƯ
sau:
t
o
a. P+O
2
?
HS nhớ lại các kiến
thức liên quan đến
các PTPƯ này gồm
II. Luyện tập
BT1
t
o
a. 4P+5O
2
2P
2
O
5
Giáo án môn Hóa lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Hóa lớp 9 - Người đăng: nguyenducquang143
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Giáo án môn Hóa lớp 9 9 10 947