Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn toán lớp 8

Được đăng lên bởi namngn29
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quyù thaày coâ veà döï giôø
lôù p 8 3

Moân

Tiết 19

KiÓm tra bµi cò
Nêu định nghĩa và tính chất của hình bình hành?

TRẢ LỜI
Định nghĩa:
Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
Tính chất:
Trong hình bình hành:
+ Các cạnh đối bằng nhau.
+ Các góc đối bằng nhau.
+ Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

KiÓm tra bµi cò
- Cho 2 ®iÓm A vµ C.

- VÏ 2 cung trßn t©m Avµ C cã cïng b¸n kÝnh R ( R > AC/ 2 ). Chóng c¾t nhau t¹i B vµ D.
- Nèi AB, BC, CD, DA. Chøng minh tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh ?
B
.
R

A.

.C

.
D
Ta cã: AB = CD = AD = BC = R.
=> Tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh v× cã c¸c cÆp c¹nh ®èi b»ng nhau

TiÕt 19: Hinh thoi
B
1. Định nghĩa:Em hãy quan sát hình
vẽ và nhận xét?
Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

C

A
D

Tứ giác ABCD là hình thoi

AB = BC = CD = DA.

Tứ giác ABCD là hình thoi  AB = BC = CD = DA.

Ví dụ thực tế

TiÕt 19: Hinh thoi
B
1. Định nghĩa:

C

A
- Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau

- Tứ giác ABCD là hình thoi 

AB = BC= CD = DA.

D

TiÕt 19: Hinh thoi
B
1. Định nghĩa:

C

A
- Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau

- Tứ giác ABCD là hình thoi 

AB = BC= CD = DA.

D

TiÕt 19: Hinh thoi
B
1. Định nghĩa:

A

C

- Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
- Tứ giác ABCD là hình thoi 

AB = BC= CD = DA.

Nhận xét : Hình thoi cũng là một hình bình hành.

2. Tính chất:
+ Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.
Hình thoi có phải là hình
bình hành không? Tại sao?

D

2. TÝnh chÊt.
H×nh thoi cã tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh.

Caùc yeáu toá

TÝnh
chÊt h×nh
h×nh b×nh
thoi hµnh
TÝnh chÊt

C¹nh

- C¸c c¹nh ®èi song song
- Caùc caïnh ñoái baèng nhau
- C¸c c¹nh b»ng nhau

Gãc

- C¸c gãc ®èi b»ng nhau.

§êng chÐo

- Hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®êng

§èi xøng

- Giao ®iÓm cña hai ®êng chÐo lµ t©m ®èi xøng.

TiÕt 19: Hinh thoi
?2:

Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O

a) Theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi
có tính chất gì ?
b) Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC và
BD ?
B

A

O

D

C

B

A

900
O

250

C

250

Em hãy quan
D
sát cách đo
góc BOC và
BOC = 900  BD  AC
đọc kết quả
BCA = ACD  CA lµ ®êng ph©n gi¸c cña đo ?
gãc C

Đinh lý:
Trong hình thoi:
a) Hai đường chéo vuông góc với nhau
b) Hai đường chéo là các đường phân
giác
của các góc của hình thoi

GT

B

Hình thoi ABCD

12
KL

AC  BD
BD là đường phân giác của góc B
DB là đường phân giác của góc D

A

AC là đường phân giác...
Quyù thaày coâ veà döï giôø
lôùp 8
3
Moân
Tiết 19
Giáo án môn toán lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn toán lớp 8 - Người đăng: namngn29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giáo án môn toán lớp 8 9 10 127