Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn toán tự chọn lớp 10

Được đăng lên bởi Vi Hường
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết chương trình : CĐ11.
Ngày soạn
:
Ngày dạy
:
CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC (1/2)
(§3. Bất đẳng thức)
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Củng cố:
 Định nghĩa và các tính chất của bất đẳng thức.
 Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm.
 Một số bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối.
Kĩ năng:
 Vận dụng được định nghĩa và tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương
đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.
 Biết vận dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm
vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một
biểu thức.
 Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa giá trị tuyệt đối.
 Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức x  a; x  a (a  0) .
Thái độ:
 Tự giác, tích cực trong học tập.
 Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản, các tính chất và vận dụng trong từng trường hợp cụ
thể.
 Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về “bất đẳng thức”.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp, khởi động tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ: (Trong quá trình luyện tập)
H. (Một số câu hỏi trong các hoạt động). Đ.
3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương
 GV hướng dẫn HS chứng  Các nhóm thực hiện yêu cầu. 1. Chứng minh rằng:
15' minh.
Đ. Ta có:
2 xyz  x 2  y 2 z2 , x , y, z.
x 2  y 2 z2  2 xyz
 x 2  2 xyz  y 2 z2  0
2

  x  yz   0 (đúng).
 GV hướng dẫn HS chứng  Các nhóm thực hiện yêu cầu.
Đ. Ta có:
minh.
1
 a 1  a 1
a


1
a




a 1

 
2

a 1

a 1  a 1



2

2. Chứng minh rằng:
1
 a  1  a  1, a  1.
a

 a 1  a 1  2 a
 a 1  a  a  a 1
1
1


a 1  a
a  a 1
 a  a 1  a 1  a
 a  1  a  1 (đúng).

+ BTVN:
1. Chứng minh rằng:
x 4  y 4  x 3 y  xy3 , x , y.
2. Chứng minh rằng:
x 2  4 y 2  3z2  14
 2 x  12 y  6 z, x, y, z.
Hoạt động 2: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si chứng minh bất đẳng thức
 GV hướng dẫn giúp HS giải Đ. Ta có:
3. Cho a, b, c là những số
25' quyết vấn đề.
a  b b  c c  a không âm. Chứng minh rằng:
abc 


a  b  c  ab  bc  ca .
2
2
2
 ab  bc  ca (đpcm).
4. Cho a, b là những số dương.
Chứng minh rằng:
1 1
4
 
.
a b ab

 GV hướng dẫn ...
Tiết chương trình : CĐ11.
Ngày soạn :
Ngày dạy :
CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC (1/2)
(§3. Bất đẳng thức)
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Củng cố:
Định nghĩa và các tính chất của bất đẳng thức.
Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm.
Một số bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối.
Kĩ năng:
Vận dụng được định nghĩa tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương
đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.
Biết vận dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm
vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một
biểu thức.
Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa giá trị tuyệt đối.
Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức
; ( 0)x a x a a
.
Thái độ:
Tự giác, tích cực trong học tập.
Biết phân biệtcác khái niệm bản, các tính chất và vận dụng trong từng trường hợp cụ
thể.
Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về “bất đẳng thức”.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp, khởi động tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ: (Trong quá trình luyện tập)
H. (Một số câu hỏi trong các hoạt động). Đ.
3. Giảng bài mới:
TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung
Hoạt động 1: Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương
15'
GV hướng dẫn HS chứng
minh.
GV hướng dẫn HS chứng
minh.
Các nhóm thực hiện yêu cầu.
Đ. Ta có:
2 2 2
2x y z xyz
2 2 2
2 0x xyz y z
2
0x yz
(đúng).
Các nhóm thực hiện yêu cầu.
Đ. Ta có:
1
1 1a a
a
2 2
1 1
1
1 1
a a
a a a
1. Chứng minh rằng:
2 2 2
2 , , , .xyz x y z x y z
2. Chứng minh rằng:
1
1 1, 1.a a a
a
Giáo án môn toán tự chọn lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn toán tự chọn lớp 10 - Người đăng: Vi Hường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo án môn toán tự chọn lớp 10 9 10 318