Ktl-icon-tai-lieu

giao động điều hòa

Được đăng lên bởi Simonster Kwon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP TỔNG HỢP

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DĐĐH

DẠNG 1. ĐẶC TRƯNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
C. x =
Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và
thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc
và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều
hướng về vị trí cân bằng.
2

A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s .
a = 48cm/s2.

C. v = 16m/s;

B. 5/  (Hz).

B. v = 0,16m/s; a = 0,48cm/s .
D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2.

 (Hz).

Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi vật

A. 1s.

B. 0,5s.

3 cm/s. Chu kì dao

C. 0,1s.

D. 5s.

2m/s . Lấy
là

C. x = 2,5cos(4  t +2  /3)(cm).

D. x = 5cos(4  t +5  /6)(cm).

A. x = 5cos(2  t-  / 2 )(cm).

B. x = 5cos(2  t+  ) (cm).

C. x = 10cos(2  t-  / 2 )(cm).

D. x = 5cos(  t+  / 2 )(cm).

trí cân bằng với tốc độ

B. 5cm.

C. 2cm; 0,2s.

C. 10cm.

B. 8cm.

A. x  4

B. x  8 cos( 6  t  2  3 )( cm ).
C. x  8 cos( 6 t   3)( cm ).

D. 12,5cm.

C. 16cm.

3cos(6t  2 3)(cm).

D.

x  4 3 cos(6t   3)(cm).

Câu 5: Phương trình dao động của vật dao động điều hòa là
x  10 cos( 2t   2 ) cm. Nhận xét nào là Sai về dao động này?

D. 2cm.

A. Sau 0,25s kể từ

A. 3,14s.

C. Lúc

B. 6,28s.

C. 4s.

B. Sau 0,5s kể từ

D. 2s.

2

B. 25m/s .

2

C. 63,1m/s .

t  0vật lại đi qua vị trí cân bằng.

Câu 6: Một vật dao động điều hoà cứ sau 1/8 s thì động năng lại bằng

2

thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời
gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động

D. 6,31m/s .

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t1 li độ của
chất điểm là x1 = 3cm và v1 = -60

t  0vật đã đi được quãng đường 10cm.

t  0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
D. Tốc độ của vật sau 1,5 s kể từ t  0 bằng tốc độ lúc t  0.

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số bằng 4Hz và
biên độ dao động 10cm. Độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằng
A. 2,5m/s .

v  24 3 cm/ s. Phương trình dao động

D. 20cm; 2s.

Câu 7: Vận tốc của một vật dao động điều hoà khi đi quan vị trí cân
bằng là 1cm/s và gia tốc của vật khi ở vị trí biên là 1,57cm/s2. Chu
kì dao động của vật là

2

x  4cm đang chuyển động hướng về vị

của vật là:
B. 1cm; 0,1s.

Câu 6: Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong
một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là
A. 4cm.

B. x = 5cos(4  t -  /3)(cm).

điểm t  1,5s vật có li độ

Câu 5: Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng
dài 10cm. Biên độ dao động của vật là
A. 2,5c...
ÔN TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DĐĐH
1
DẠNG 1. ĐẶC TRƯNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm
thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc
gia tốc của vật khi đi qua vị trí li độ x = -3cm theo chiều
hướng về vị trí cân bằng.
A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s
2
. B. v = 0,16m/s; a = 0,48cm/s
2
.
C. v = 16m/s; a = 48cm/s
2
. D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s
2
.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x
1
= 3cm thì vận
tốc của vật v
1
= 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc
của vật là v
2
= 50cm/s. Tần số của dao động điều hòa là
A. 10/
(Hz). B. 5/
(Hz). C.
(Hz). D. 10(Hz).
Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên qu đạo dài 40cm. Khi vật
vị trí x = 10cm thì vật vận tốc v = 20
3
cm/s. Chu kì dao
động của vật là
A. 1s. B. 0,5s. C. 0,1s. D. 5s.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của
vật khi qua vị trí n bằng 62,8cm/s và gia tốc vị trí biên
2m/s
2
. Lấy
2
= 10. Biên đchu dao động của vật lần lượt
A. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. D. 20cm; 2s.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo một đoạn thẳng
dài 10cm. Biên độ dao động của vật là
A. 2,5cm. B. 5cm. C. 10cm. D. 12,5cm.
Câu 6: Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong
một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là
A. 4cm. B. 8cm. C. 16cm. D. 2cm.
Câu 7: Vận tốc của một vật dao động điều hoà khi đi quan vị trí cân
bằng là 1cm/s và gia tốc của vật khi ở vị trí biên là 1,57cm/s
2
. Chu
kì dao động của vật là
A. 3,14s. B. 6,28s. C. 4s. D. 2s.
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hoà với tần sbằng 4Hz
biên độ dao động 10cm. Độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằng
A. 2,5m/s
2
. B. 25m/s
2
. C. 63,1m/s
2
. D. 6,31m/s
2
.
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t
1
li độ của
chất điểm là x
1
= 3cm và v
1
= -60
3
cm/s. tại thời điểm t
2
li độ
x
2
= 3
2
cm và v
2
= 60
2
cm/s. Biên độ và tần số góc dao động
của chất điểm lần lượt bằng
A.6cm;20rad/s. B. 6cm; 12rad/s. C.12cm;20rad/s D.12cm;10rad/s
DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với tần số góc
= 5rad/s. Lúc
t = 0, vật đi qua vị trí li độ x = -2cm vận tốc 10(cm/s) hướng
về phía vị trí biên gần nhất. Phương trình dao động của vật là
A. x = 2
2
cos(5t +
4
)(cm). B. x = 2cos (5t -
4
)(cm).
C. x =
2
cos(5t +
4
5
)(cm). D. x = 2
2
cos(5t +
4
3
)(cm).
Câu 2: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 10cm với tần số
f = 2Hz. thời điểm ban đầu t = 0, vật chuyển động ngược chiều
dương. Ở thời điểm t = 2s, vật có gia tốc a = 4
3
m/s
2
. Lấy
2
10. Phương trình dao động của vật là
A. x = 10cos(4
t +
/3)(cm). B. x = 5cos(4
t -
/3)(cm).
C. x = 2,5cos(4
t +2
/3)(cm). D. x = 5cos(4
t +5
/6)(cm).
Câu 3: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vtrí cân bằng theo
chiều dương thời điểm ban đầu. Khi vật li độ 3cm thì vận tốc
của vật bằng 8
cm/s khi vật li độ bằng 4cm thì vận tốc của
vật bằng 6
cm/s. Phương trình dao động của vật có dạng
A. x = 5cos(2
t-
2/
)(cm). B. x = 5cos(2
t+
) (cm).
C. x = 10cos(2
t-
2/
)(cm). D. x = 5cos(
t+
2/
)(cm).
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với tần s
.3Hzf
Tại thời
điểm
st 5,1
vật có li độ
cm
x 4
đang chuyển động hướng về vị
trí cân bằng với tốc đ
./324 scmv
Phương trình dao động
của vật là:
A.
B.
).)(326cos(8 cmtx
C.
).)(36cos(8 cmtx
D.
).)(36cos(34 cmtx
Câu 5: Phương trình dao động của vật dao động điều hòa là
.)22cos(10 cmtx
Nhận xét nào là Sai về dao động này?
A. Sau
s25,0
kể từ
0
t
vật đã đi được quãng đường
.10cm
B. Sau
s5,0
kể từ
0
t
vật lại đi qua vị trí cân bằng.
C. Lúc
0
t
vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
D. Tốc độ của vật sau
s5,1
kể từ
0
t
bằng tốc độ lúc
.0
t
Câu 6: Một vật dao động điều hoà csau 1/8 s t động năng lại bằng
thế năng. Quãng đường vật đi đưc trong 0,5s 16cm. Chọn gốc thời
gianc vật qua vị trín bằng theo chiều âm. Phương trình dao động
của vật là:
A. = 8cos2
; B. = 4cos4
;
C. = 8cos2 +
;; D. = 4cos4 +
;
DẠNG 3. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG, BÀI TOÁN 2 VẬT
Câu 1: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng
phương, cùng tần số
)cos(
111
tAx
)cos(
222
tAx
A.
)cos(2
1221
2
2
2
1
AAAAA
B.
2)(cos2
1221
2
2
2
1
AAAAA
giao động điều hòa - Trang 2
giao động điều hòa - Người đăng: Simonster Kwon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giao động điều hòa 9 10 428