Ktl-icon-tai-lieu

Giao thoa ánh sáng của 3 bức xạ

Được đăng lên bởi ma cà bông
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giao thoa khe Young với ánh sáng hỗn hợp hai thành phần đơn sắc
Trong bài này tôi chỉ muốn bàn đến một số vấn đề sau :
+ Sự trùng nhau của các vân sáng của hai hệ vân và các hệ quả của chúng
+ Sự trùng nhau của các vân tối của hai hệ vân
Khi chiếu ánh sáng hỗn hợp hai thành phần đơn sắc vào khe S thì trên màn quan sát ta thu được đồng thời hai hệ
vân giao thoa của hai thành phần này
I. Vị Trí trùng nhau của các vân sáng của hai hệ vân
Vị trí của các vân sáng của thành phần đơn sắc có bước sóng λ1
D
x1  k1 1 ; k1  Z
a
Vị trí của các vân sáng của thành phần đơn sắc có bước sóng λ2
D
x2  k2 2 ; k2  Z
a
Ở vị trí trùng nhau của các vân sáng của hai hệ vân ta có :
D
D
x1  x2  k1 1  k2 2   k1i1  k2i2 
a
a
1 a
 k2  k1  với a và b là các số nguyên
2 b
Do k1 và k2  Z nên k1 phải là bội của b ( hay k2 phải là bội của a )
Vậy vị trí trùng nhau của các vân sáng của hai hệ vân là :
D
D
x  n.b 1  n.b.i1  1
( hoặc x  m.a 2  m.a.i2  2  )
a
a
* Lấy ví dụ trong bài toán “ Một bài toán giao thoa ánh sáng rắc rối “ trong “Diễn đàn vật lý”
Theo giả thiết : 1  0, 42  m và 2  0,525 m
1 4
 k1 phải là bội của 5 ( hay k2 phải là bội của 4 )
Do đó k2  k1 
2 5
Vậy vị trí trùng nhau của các vân sáng của hai hệ vân là :
D
D
x  5n 1  5n.i1 ( hoặc x  4m 2  4m.i2 )
a
a
a) Hệ quả 1 : Cho bề rộng giao thoa trường , hãy tính số vân cùng màu với vân trung tâm
Từ  1 ta có :
Với n = 0 thì x = 0 nghĩa là vân trung tâm có màu tổng hợp của hai bức xạ đang xét
Vân cùng màu với vân trung tâm phải nằm trong cùng giao thoa nên :
L
L
L
L

n
  x  5n.i1 
10i1
10i1
2
2
n
Vậy nhận bao nhiêu giá trị nguyên thì có n  1 vân cùng màu với vân trung tâm
b) Hệ quả 2 : Khoảng cách gần nhất giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm
Cũng từ  1 ta có : xmin  b.i1  a.i2
Trong bài toán ví dụ : xmin  5i1  4i2
Nếu xét cùng một phía của vân trung tâm thì trong khoảng từ vân sáng bậc 4 của λ2 ( cũng là vị trí vân sáng bậc 5 của λ1 )
đến vị trí vân sáng bậc 10 của λ1 ( cũng là vị trí vân sáng bậc 8 của λ2 ) không có sự trùng nhau của các vân sáng của hai bức xạ
đang xét . Nghĩa là tồn tại các vân sáng bậc 6 ; 7 ; 8 ; 9 của λ1 và các vân sáng bậc 5 ; 6 ; 7 của λ2
Vậy tổng số vân sáng là...

 !"#!$"%&'
()*+,-,.-./0,1
()*+,-",.-
2#)34!/567.
-,
I. V Tr trng nhau ca cc vân sng ca hai h vân
89:,-,;5;<
=
=
= =
>
=
89:,-,;5;<
?
?
? ?
>
?
@9:+,-,.-;'
= ?
= ? = ? = = ? ?
=
? =
?
A"4
B
=

?
4
=
0A$,C
?
0A$,D
8E9:+,-,.-A'

=
CG
?
?
F F F
?
D
HI%:JKLM$"LLBNEAOP
0#'
=
QRS?

?
QRT?T
B;
=
? =
?
S
T

=
0A$,TC
?
0A$,SD
8E9:+,-,.-A'
=
=
T T F
CG
?
?
S S F
D
DU./0='V&$57RW:"-+!--!
X
=
;'
8YQ3ZYQ[A--!;!\,]Z^Z_
8-+!--!0`!+4'
=
T F
? ?
= =
=Q =Q
 
8E
E4943;
=
-+!--!
DU./0?'20%a-+!--!
VbX
=
;'
! = ?
F F
:JK'
! = ?
T S
c#Z_+!$:,--!30X-ES,<
?
CbA9:-ET,<
=
D
#9:-E=Q,<
=
CbA9:-Ed,<
?
D;*+,-,]Z^
Z_Fc[A6^-Ee>f>d>g,<
=
-ET>e>f,<
?
8E\"-AfCBD
Giao thoa ánh sáng của 3 bức xạ - Trang 2
Giao thoa ánh sáng của 3 bức xạ - Người đăng: ma cà bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giao thoa ánh sáng của 3 bức xạ 9 10 709