Ktl-icon-tai-lieu

giao thoa sóng cơ

Được đăng lên bởi linhlinhlinhlinh9x
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ðT: 01689.996.187

Di n ñàn:  - vuhoangbg@gmail.com

GIAO THOA SÓNG CƠ

14

S1

S2

H và tên h c sinh .................Trư ng:THPT...................................................
I. Ki n th c chung:
Giao thoa c a hai sóng phát ra t hai ngu n sóng k t h p S1, S2 cách nhau m t kho ng l:
Xét ñi m M cách hai ngu n l n lư t d1, d2
Phương trình sóng t i 2 ngu n u1 = Acos(2π ft + ϕ1 ) và u2 = Acos(2π ft + ϕ2 )
Phương trình sóng t i M do hai sóng t hai ngu n truy n t i:
u1M = Acos(2π ft − 2π

d1

λ

+ ϕ1 ) và u2 M = Acos(2π ft − 2π

d2

λ

+ ϕ2 )

Phương trình giao thoa sóng t i M: uM = u1M + u2M
d + d 2 ϕ1 + ϕ2 
∆ϕ 
 d −d

+
uM = 2 Acos π 1 2 +
cos  2π ft − π 1
2 
2 
λ
λ




 d − d ∆ϕ 
Biên ñ dao ñ ng t i M: AM = 2 A cos  π 1 2 +  v i ∆ϕ = ϕ1 − ϕ2
2 
λ

l ∆ϕ
l ∆ϕ
<k<+ +
(k ∈ Z)
Chú ý: * S c c ñ i: − +
λ 2π
λ 2π
l 1 ∆ϕ
l 1 ∆ϕ
<k<+ − +
(k ∈ Z)
* S c c ti u: − − +
λ 2 2π
λ 2 2π
1. Hai ngu n dao ñ ng cùng pha ( ∆ϕ = ϕ1 − ϕ 2 = 0 )

* ði m dao ñ ng c c ñ i: d1 – d2 = kλ (k∈Z)
S ñư ng ho c s ñi m (không tính hai ngu n):

−

l

λ

<k<

l

λ

* ði m dao ñ ng c c ti u (không dao ñ ng): d1 – d2 = (2k+1) λ (k∈Z)
S ñư ng ho c s ñi m (không tính hai ngu n):

2
1
l 1
− − <k< −
λ 2
λ 2
l

2. Hai ngu n dao ñ ng ngư c pha:( ∆ϕ = ϕ1 − ϕ2 = π )
* ði m dao ñ ng c c ñ i: d1 – d2 = (2k+1) λ (k∈Z)
2

S ñư ng ho c s ñi m c c ñ i (không tính hai ngu n):

−

l

λ

−

1
l 1
<k< −
2
λ 2

* ði m dao ñ ng c c ti u (không dao ñ ng): d1 – d2 = kλ (k∈Z)
S ñư ng ho c s ñi m c c ti u (không tính hai ngu n):

−

l

λ

<k<

l

λ

Chú ý: V i bài toán tìm s ñư ng dao ñ ng c c ñ i và không dao ñ ng gi a hai ñi m M, N
cách hai ngu n l n lư t là d1M, d2M, d1N, d2N.
ð t ∆dM = d1M - d2M ; ∆dN = d1N - d2N và gi s ∆dM < ∆dN.
+ Hai ngu n dao ñ ng cùng pha:
• C c ñ i: ∆dM < kλ < ∆dN
• C c ti u: ∆dM < (k+0,5)λ < ∆dN
+ Hai ngu n dao ñ ng ngư c pha:
B I DƯ NG KI N TH C – ÔN, LUY N THI ð I H C V T LÝ

SÓNG CƠ - ð s 14

1

- ðT: 01689.996.187

Di n ñàn:  - vuhoangbg@gmail.com

• C c ñ i:∆dM < (k+0,5)λ < ∆dN
• C c ti u: ∆dM < kλ < ∆dN
S giá tr nguyên c a k tho mãn các bi u th c trên là s ñư ng c n tìm.
II. CÁC D NG BÀI T P.
D ng 3: Vi t phương trình giao thoa sóng
Xét hai dao ñ ng S1 & S2 t i ñó phát ra hai sóng k t
cùng pha (S1 & S2 là hai ngu n k t h p).
d1
Gi s phương trình sóng t i ngu n: u S = u S =
* Phương trình sóng t i M do S1 truy n ñ n:
S1
d1
d1
) = Acos(ωt - ω ) =
u 1 = Acos ω(t 1

v

v
2.π .d 1 
Acos  ω.t −


λ 


h p

M
d2

Acosωt
...
- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ðẠI HỌC VẬT LÝ
SÓNG CƠ - ðề số 14
1
Họ và tên học sinh .................Trường:THPT...................................................
I. Kiến thức chung:
Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp S
1
, S
2
cách nhau một khoảng l:
Xét ñiểm M cách hai nguồn lần lượt d
1
, d
2
Phương trình sóng tại 2 nguồn
1 1
Acos(2 )
u ft
π ϕ
= +
2 2
Acos(2 )
u ft
π ϕ
= +
Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:
1
1 1
Acos(2 2 )
M
d
u ft
λ
= +
2
2 2
Acos(2 2 )
M
d
u ft
π π ϕ
λ
= +
Phương trình giao thoa sóng tại M: u
M
= u
1M
+ u
2M
1 2 1 2 1 2
2 os os 2
2 2
M
d d d d
u Ac c ft
ϕ ϕ
ϕ
π π π
λ λ
+ +
= + +
Biên ñộ dao ñộng tại M:
1 2
2 os
2
M
d d
A A c
ϕ
π
λ
= +
với
1 2
ϕ ϕ ϕ
=
Chú ý: * Số cực ñại:
(k Z)
2 2
l l
k
ϕ ϕ
λ π λ π
+ < < + +
* Số cực tiểu:
1 1
(k Z)
2 2 2 2
l l
k
ϕ ϕ
λ π λ π
+ < < + +
1. Hai nguồn dao ñộng cùng pha (
1 2
0
ϕ ϕ ϕ
= =
)
* ðiểm dao ñộng cực ñại: d
1
– d
2
= kλ (kZ)
Số ñường hoặc số ñiểm (không tính hai nguồn):
l l
k
λ λ
< <
* ðiểm dao ñộng cực tiểu (không dao ñộng): d
1
– d
2
= (2k+1)
2
λ
(kZ)
Số ñường hoặc số ñiểm (không tính hai nguồn):
1 1
2 2
l l
k
λ λ
< <
2. Hai nguồn dao ñộng ngược pha:(
1 2
ϕ ϕ ϕ π
= =
)
* ðiểm dao ñộng cực ñại: d
1
– d
2
= (2k+1)
2
λ
(kZ)
Số ñường hoặc số ñiểm cực ñại (không tính hai nguồn):
1 1
2 2
l l
k
λ λ
< <
* ðiểm dao ñộng cực tiểu (không dao ñộng): d
1
– d
2
= kλ (kZ)
Số ñường hoặc số ñiểm cực tiểu (không tính hai nguồn):
l l
k
λ λ
< <
Chú ý: Với bài toán tìm số ñường dao ñộng cực ñại không dao ñộng giữa hai ñiểm M, N
cách hai nguồn lần lượt là d
1M
, d
2M
, d
1N
, d
2N
.
ðặt d
M
= d
1M
- d
2M
; d
N
= d
1N
- d
2N
và giả sử d
M
< d
N
.
+ Hai nguồn dao ñộng cùng pha:
Cực ñại: d
M
< kλ < d
N
Cực tiểu: d
M
< (k+0,5)λ < d
N
+ Hai nguồn dao ñộng ngược pha:
GIAO THOA SÓNG CƠ
1
4
S
1
S
2
giao thoa sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao thoa sóng cơ - Người đăng: linhlinhlinhlinh9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
giao thoa sóng cơ 9 10 101