Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ học kết cấu 1-2

Được đăng lên bởi trenduongtimngoc
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 4083 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DỰNG DD & CN
BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

GI ÁO TR ÌNH

CƠ HỌC KẾT CẤU I

ĐÀ NẴNG 6 – 2007

http://downloadtailieu.net

CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU I

Page 1

CHÆÅNG MÅÍ ÂÁÖU

http://downloadtailieu.net

§ 1. ÂÄÚI TÆÅÜNG NGHIÃN CÆÏU VAÌ NHIÃÛM VUÛ CUÍA MÄN HOÜC
I. Âäúi tæåüng nghiãn cæïu vaì nhiãûm vuû cuía män hoüc:
1. Âäúi tæåüng nghiãn cæïu: laì váût ràõn biãún daûng âaìn häöi, tæïc laì coï thãø thay âäøi hçnh
daûng dæåïi taïc duûng cuía caïc nguyãn nhán bãn ngoaìi.
2. Phaûm vi nghiãn cæïu:
Phaûm vi nghiãn cæïu cuía män Cå hoüc kãút cáúu laì giäúïng män Sæïc bãön váût liãûu
nhæng gäöm nhiãöu cáúu kiãûn liãn kãút laûi våïi nhau. Do váûy, trong kãút cáúu hay duìng tãn goüi
laì hãû kãút cáúu.
II. Nhiãûm vuû cuía män hoüc:
Nhiãûm vuû chuí yãúu cuía män Cå hoüc kãút cáúu laì âi xaïc âënh näüi læûc, biãún daûng vaì
chuyãøn vë trong cäng trçnh nhàòm xáy dæûng cäng trçnh thoía maîn caïc yãu cáöu:
- Âiãöu kiãûn vãö âäü bãön: Âaím baío cho cäng trçnh khäng bë phaï hoaûi dæåïi taïc duûng
cuía caïc nguyãn nhán bãn ngoaìi
- Âiãöu kiãûn vãö âäü cæïng: Âaím baío cho cäng trçnh khäng coï chuyãøn vë vaì biãún daûng
væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp nhàòm âaím baío sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cuía cäng trçnh.
- Âiãöu kiãûn vãö äøn âënh: Âaím baío cho cäng trçnh coï khaí nàng baío toaìn vë trê vaì
hçnh daûng ban âáöu cuía noï dæåïi daûng cán bàòng trong traûng thaïi biãún daûng.
Våïi yãu cáöu vãö âäü bãön, cáön âi xaïc âënh näüi læûc; våïi yãu cáöu vãö âäü cæïng, cáön âi
xaïc âënh chuyãøn vë; våïi yãu cáöu vãö äøn âënh, cáön âi xaïc âënh læûc tåïi haûn maì kãút cáúu coï thãø
chëu âæåüc.
III. Caïc baìi toaïn män hoüc giaíi quyãút:
1. Baìi toaïn kiãøm tra: ÅÍ baìi toaïn naìy, ta âaî biãút træåïc hçnh daûng, kêch thæåïc cuû
thãø cuía caïc cáúu kiãûn trong cäng trçnh vaì caïc nguyãn nhán taïc âäüng.
Yãu cáöu: kiãøm tra cäng trçnh theo ba âiãöu kiãûn trãn (âäü bãön, âäü cæïng & äøn âënh)
coï âaím baío hay khäng? Vaì ngoaìi ra coìn kiãøm tra cäng trçnh thiãút kãú coï tiãút kiãûm nguyãn
váût liãûu hay khäng?
2. Baìi toaïn thiãút kãú: ÅÍ baìi toaïn naìy, ta måïi chè biãút nguyãn nhán taïc âäüng bãn
ngoaìi. Yãu cáöu: Xaïc âënh hçnh daûng, kêch thæåïc cuía caïc cáúu kiãûn trong cäng trçnh mäüt
caïch håüp lyï maì váùn âaím baío ba âiãöu kiãûn trãn.
Âãø giaíi quyãút baìi toaïn naìy, thäng thæåìng, dæûa vaìo kinh nghiãûm hoàûc duìng
phæång phaïp thiãút kãú så bäü âãø giaí thiãút træåïc hçnh daûng, kêch thæåïc cuía caïc cáúu kiãûn. Sau
âoï tiãún haình giaíi baìi to...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DNG DD & CN
B MÔN KT CU CÔNG TRÌNH
GI ÁO TR ÌNH
CƠ HC KT CU I
ĐÀ NNG 6 – 2007
Giáo trình cơ học kết cấu 1-2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ học kết cấu 1-2 - Người đăng: trenduongtimngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
Giáo trình cơ học kết cấu 1-2 9 10 379