Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Doanh Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập chương 1:
Bài tập 1: Xác định điện trở của đoạn dây nhôm dài 2km, diện tích mặt cắt ngang của dây là 100mm2. Biết hệ
số điện trở của dây nhôm là 0.03 x 10-6 Ωm?
Bài tập 2: Tính diện tích tiết diện (mm2) của một đoạn dây đồng dài 40m và có điện trở 0.25Ω. Hệ số điện trở
của dây đồng là 0.02 x 10-6 Ωm.
Bài tập 3: Điện trở của dây đồng dài 1.5km, tiết diện 17mm2 là150Ω. Xác định hệ số điện trở của dây đồng?
Bài tập 4: Điện trở của một đoạn dây dẫn 5m là 600Ω. Hãy xác định:
a. Điện trở của đoạn dây cùng loại dài 8m
b. Chiều dài của đoạn dây cùng loại có điện trở 420Ω
Bài tập 5: Một đoạn dây có tiết diện 2mm2 và điện trở là 300Ω. Hãy xác định
a. Điện trở của đoạn dây cùng loại và cùng chiều dài với tiết diện 5mm2
b. Tiết diện của đoạn dây cùng loại và cùng chiều dài với điện trở 750Ω
Bài tập 6: Một đoạn dây dài 8m có tiết diện tròn 3mm2 và điện trở 0.16Ω. Nếu kéo dài sợi dây ra đến khi nào
tiết diện còn 1mm2 (tiết diện vẫn hình tròn) thì điện trở đoạn dây là bao nhiêu?
Bài tập 7: Một đoạn dây tiết diện tròn có điện trở 0.5Ω. Nếu kéo dài sợi dây đó ra dài gấp đôi (tiết diện vẫn hình
tròn) thì điện trở đoạn dây là bao nhiêu?
Bài tập 8: Một điện trở than (carbon) có điện trở 1kΩ tại 0oC. Xác định điện trở của nó tại 800C. Hệ số nhiệt trở
của điện trở than α=-0.0005/oC
Bài tập 9: Điện trở của một dây nhôm tại 18oC là 200Ω. Biết hệ số nhiệt trở của dây nhôm đó tại 18oC là
0.0039/oC. Tìm nhiệt độ của dây nhôm khi dây tăng điện trở lên 240Ω?
Bài tập 10: Đoạn dây đồng có điện trở 200Ω tại 20oC. Dòng điện chạy qua làm dây dẫn nóng lên 90oC. Xác
định điện trở dây đồng tại 90oC, biết hệ số nhiệt trở của dây đồng α=0.004/oC
Bài tập 11: Dòng điện 4A chạy qua tụ điện chưa tích điện có điện dung 20μF trong vòng 3ms. Xác định điện áp
trên hai bản tụ điện
Bài tập 12: Xác định năng lượng trữ trong một tụ điện 3μF được nạp đến 400V. Tìm công suất trung bình của tụ
đó sinh ra khi xả hết điện trong 10μs.
Bài tập 13: Tìm dòng điện chạy qua các điện trở của mạch bên dưới.

(c)
(b)
(a)
Và bài tập từ 2.1 đến 2.8 (trang 46-49) trong sách “Giáo trình kỹ thuật điện” của tác giả Nguyễn Trọng Thắng.

...
Bài tập chương 1:
Bài tp 1: Xác định điện tr của đoạn dây nhôm dài 2km, din tích mt ct ngang ca dây là 100mm
2
. Biết h
s điện tr ca dây nhôm là 0.03 x 10
-6
Ωm?
Bài tp 2: Tính din tích tiết din (mm
2
) ca một đoạn dây đồng dài 40m và có điện tr 0.25Ω. Hệ s điện tr
của dây đồng là 0.02 x 10
-6
Ωm.
Bài tp 3: Điện tr của dây đồng dài 1.5km, tiết din 17mm
2
là150Ω. Xác định h s điện tr của dây đồng?
Bài tp 4: Điện tr ca một đoạn dây dn 5m là 600Ω. Hãy xác định:
a. Điện tr của đoạn dây cùng loi dài 8m
b. Chiu dài của đoạn dây cùng loại có điện tr 420Ω
Bài tp 5: Một đoạn dây có tiết din 2mm
2
và điện tr là 300Ω. Hãy xác định
a. Điện tr của đoạn dây cùng loi và cùng chiu dài vi tiết din 5mm
2
b. Tiết din của đoạn dây cùng loi và cùng chiu dài với điện tr 750Ω
Bài tp 6: Một đoạn dây dài 8m có tiết din tròn 3mm
2
và điện tr 0.16Ω. Nếu kéo dài sợi dây ra đến khi nào
tiết din còn 1mm
2
(tiết din vn hình tròn) thì điện tr đoạn dây là bao nhiêu?
Bài tp 7: Một đoạn dây tiết diện tròn có điện tr 0.5Ω. Nếu kéo dài sợi dây đó ra dài gấp đôi (tiết din vn hình
tròn) thì điện tr đoạn dây là bao nhiêu?
Bài tp 8: Một điện tr than (carbon) có điện tr 1kΩ tại 0
o
C. Xác định điện tr ca nó ti 80
0
C. H s nhit tr
của điện tr than α=-0.0005/
o
C
Bài tp 9: Điện tr ca mt dây nhôm ti 18
o
C là 200Ω. Biết h s nhit tr của dây nhôm đó tại 18
o
C là
0.0039/
o
C. Tìm nhiệt độ của dây nhôm khi dây tăng điện tr lên 240Ω?
Bài tp 10: Đoạn dây đồng có điện tr 200Ω tại 20
o
C. Dòng điện chy qua làm dây dn nóng lên 90
o
C. Xác
định điện tr dây đồng ti 90
o
C, biết h s nhit tr của dây đồng α=0.004/
o
C
Bài tp 11: Dòng điện 4A chy qua t điện chưa tích điện có điện dung 20μF trong vòng 3ms. Xác định điện áp
trên hai bn t điện
Bài tp 12: Xác định năng lượng tr trong mt t điện 3μF được nạp đến 400V. Tìm công sut trung bình ca t
đó sinh ra khi xả hết điện trong 10μs.
Bài tp 13: Tìm dòng điện chạy qua các điện tr ca mạch bên dưới.
(a)
(b)
(c)
Và bài tp t 2.1 đến 2.8 (trang 46-49) trong sách “Giáo trình kỹ thuật điện” của tác gi Nguyn Trng Thng.
Giáo trình kỹ thuật điện - Người đăng: Doanh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật điện 9 10 463