Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Thủy sinh thực vật

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

THUÛY SINH THÖÏC VAÄT
C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO
C2: TAÛO LAM (CYANOPHYTA)
C3: TAÛO ÑOÛ (RHODOPHYTA)
C4: TAÛO ROI LEÄCH (HETEROKONTOPHYTA)
C5: TAÛO SÔÏI BAÙM (HAPTOPHYTA)
C6: HUYEÄT BAØO TAÛO (CRYPTOPHYTA)
C7: TAÛO HAI ROI (DINOPHYTA)
C8: TAÛO MAÉT (EUGLENOPHYTA)
C9: TAÛO LUÏC (CHLOROPHYTA)
C10: TAÛO ÑOÄC

1.1 Sô löôïc lòch söû phaùt trieån ngaønh taûo hoïc
1.2 Taûo vaø caùc nhoùm sinh vaät lieân quan
1.3 Phaân loaïi
1.4 Sinh thaùi vaø phaân boá
1.5 Taàm quan troïng cuûa taûo

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO

Taûo bieån (rong) ñaõ ñöôïc loøai ngöôøi duøng nhö thöùc
aên töø raát laâu. Linneus (1753) ñaõ moâ taû boä taûo
(algae) trong heä thoáng phaân loïai sinh vaät.
Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc loïai kính hieån vi, heä thoáng
phaân loïai taûo ngaøy caøng ñöôïc hoøan chænh.
ÔÛ Vieät Nam, nhöõng nghieân cöùu ñaàu tieân ñöôïc thöïc
hieän bôûi caùc nha kho hoïc nöôùc ngoøai nhö
Loureiro (1793), Shirota (1963),… sau ñoù laø caùc
nhaø khoa hoïc Vieät Nam nhö Phaïm Hoøang Hoä
(1962), Döông Ñöùc Tieán (1970),….

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

1.1 Sô löôïc phaùt trieån ngaønh taûo hoïc

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

1.2 Taûo vaø caùc nhoùm sinh vaät lieân quan
Taûo laø nhoùm thöïc vaät baäc thaáp coù caáu taïo
ñôn giaûn soáng ôû khaép moïi nôi.
Döïa vaøo nhieàu ñaëc ñieåm khaùc nhau ñeå phaân
bieät taûo vôùi caùc nhoùm sinh vaät khaùc
Taûo vaø vi khuaån
Taûo vaø nguyeân sinh ñoäng vaät
Taûo vaø ñaøi thöïc vaät
Taûo vaø thöïc vaät baäc cao

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Vi khuaån vaø taûo lam

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chæ coù 1 boä laø Charales vôùi 6 gioáng,
ng, caùc ñaïi
dieän nhö Chara, Nitella,…
Phaàn lôùn taûo baùnh
nh xe moïc trong thuûy vöïc
nöôùc ñöùng
ng vaø saïch,
ch, thöôøng
ng moïc treân caùc
baõi ngaäp
Treân taûn cuûa taûo coù nhieàu loaïi taûo nhoû vaø vi
khuaån soáng
ng baùm vaøo cuõng nhö caùc sinh vaät
nhoû khaùc
Ñaây laø nhoùm taûo raát coå xöa

...
THUÛY SINH THÖÏC VAÄT
THUÛY SINH THÖÏC VAÄT
C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO
C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO
C2: TAÛO LAM (CYANOPHYTA)
C2: TAÛO LAM (CYANOPHYTA)
C3: TAÛO ÑOÛ (RHODOPHYTA)
C3: TAÛO ÑOÛ (RHODOPHYTA)
C4: TAÛO ROI LEÄCH (HETEROKONTOPHYTA)
C4: TAÛO ROI LEÄCH (HETEROKONTOPHYTA)
C5: TAÛO SÔÏI BAÙM (HAPTOPHYTA)
C5: TAÛO SÔÏI BAÙM (HAPTOPHYTA)
C6: HUYEÄT BAØO TAÛO (CRYPTOPHYTA)
C6: HUYEÄT BAØO TAÛO (CRYPTOPHYTA)
C7: TAÛO HAI ROI (DINOPHYTA)
C7: TAÛO HAI ROI (DINOPHYTA)
C8: TAÛO MAÉT (EUGLENOPHYTA)
C8: TAÛO MAÉT (EUGLENOPHYTA)
C9: TAÛO LUÏC (CHLOROPHYTA)
C9: TAÛO LUÏC (CHLOROPHYTA)
C10: TAÛO ÑOÄC
C10: TAÛO ÑOÄC
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Giáo trình: Thủy sinh thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Thủy sinh thực vật - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Thủy sinh thực vật 9 10 1